Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 
Ordin nr. 4613/2012

din 28/06/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din 12/07/2012

Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011


 

    In baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, emite prezentul ordin.

   Art. I. - Anexa nr. 1 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 si 824 bis din 22 noiembrie 2011, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. - Directia generala management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar,
Liviu Marian Pop
    Bucuresti, 28 iunie 2012.
    Nr. 4.613.

   
ANEXĂ
  (Anexa nr. 1 la metodologie)

   
GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITATILOR DE EVALUARE

   

TERMENE ACTIVITATI
15 iunie-15 august Depunerea fisei de autoevaluare/evaluare si a raportului justificativ la secretariatul unitatii
3-10 septembrie Validarea de catre consiliul profesoral a fiselor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic si didactic auxiliar
Evaluarea in comisii/compartimente
Evaluarea in consiliul de administratie
Comunicarea, prin secretariatul unitatii de invatamant, a hotararii consiliului de administratie catre toate cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finala
Pana la data de
15 septembrie
Depunerea contestatiilor
Solutionarea contestatiilor si comunicarea in scris a rezultatelor