Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 
Conditii

din 26/04/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 16/05/2012

privind organizarea masterului didactic


 

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   Art. 1. - Organizarea si implementarea masterului didactic se desfasoara in temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 236-239.
   Art. 2. - (1) Programul de studii de master didactic cu durata de 2 ani este obligatoriu in formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar, pregateste cadre didactice profesioniste pentru disciplinele prevazute in planurile-cadru din invatamantul preuniversitar si vizeaza urmatoarele competente didactice ale absolventilor:
   a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoastere studiat la nivelul licentei intr-o metodologie didactica relevanta pentru disciplina scolara respectiva;
   b) identificarea problemelor in invatare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi si proiectarea de solutii pentru rezolvarea acestora;
   c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/scolii pentru optimizarea procesului didactic si dezvoltarea competentelor metacognitive;
   d) comunicarea experientelor de cercetare/invatare catre diferiti parteneri in cadrul comunitatii educationale;
   e) angajarea in activitati de promovare a unor practici si experiente didactice cu impact social si etic, in perspectiva monosi transdisciplinara.
   (2) Programul de studii de master didactic se adreseaza absolventilor cu diploma de licenta care doresc sa se orienteze catre cariera didactica.
   (3) Absolventii cu diploma de licenta se pot inscrie numai la masterul didactic din acelasi domeniu de ierarhizare corespunzator specializarii dobandite prin studiile de licenta.
   (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), se pot inscrie absolventi cu diploma de licenta din domenii diferite de cele ale masterului didactic, cu conditia sustinerii unui examen care sa dovedeasca detinerea cunostintelor teoretice fundamentale in domeniul de master solicitat.
   (5) Admiterea studentilor in programul de studii de master didactic se realizeaza dupa sustinerea licentei, pe numarul de locuri aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS). Modalitatea de selectie a candidatilor poate include o varietate de instrumente de evaluare dintre urmatoarele: media de la studiile de licenta, scrisoare de intentie, eseu argumentativ pe o tema legata de scoala, interviu, probe practice, probe privind competente specifice (necesare pentru a lucra in invatamantul primar si prescolar), astfel incat sa se asigure selectia unor studenti cu potential si motivatie ridicata pentru cariera didactica.
   (6) Optiunea pentru dubla specializare se poate face numai pentru o disciplina din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma de licenta, conform art. 236 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prezentelor conditii.
   Art. 3. - (1) Universitatile interesate in organizarea unor programe de studii de master didactic vor solicita MECTS aprobarea pentru fiecare program de master didactic, conform art. 237 alin. (1) si art. 238 alin. (2) si (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Aprobarea MECTS va fi acordata pe baza unui dosar care cuprinde oferta educationala propusa, conform prezentelor conditii.
   (3) Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (A.R.A.C.I.S.) numeste o comisie pentru analizarea dosarelor primite si, in urma acestei evaluari, va decide, dupa caz, aprobarea sau respingerea dosarului.
   (4) Din comisia numita de A.R.A.C.I.S. face parte cel putin un reprezentant delegat de MECTS. Statutul acestei persoane este similar cu cel al reprezentantilor angajatorilor si poate fi membru al Institutului de Stiinte ale Educatiei, ca institutie conexa a MECTS.
   (5) O universitate poate propune programe de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenta pentru care detine acreditare, in functie de capacitatea institutionala, eficacitatea educationala si managementul calitatii resurselor umane si materiale de care dispune pentru a asigura o formare de calitate. Universitatea poate propune organizarea de programe de studii de master didactic doar cu respectarea prevederilor legale privind dreptul de a organiza programe de studii de master conform clasificarii si ierarhizarii detinute.
   (6) In procesul de evaluare a domeniilor de master, A.R.A.C.I.S. va solicita evaluarea cel putin a unui program de studii de master didactic, in cazul in care universitatea doreste organizarea unor astfel de programe in domeniul respectiv.
   Art. 4. - (1) Universitatile care au primit aprobarea din partea MECTS cu privire la oferta educationala propusa vor putea solicita autorizarea/acreditarea domeniului de master didactic conform Metodologiei de evaluare externa a institutiilor de invatamant superior, programelor/domeniilor de studii universitare de catre A.R.A.C.I.S.
   (2) Domeniile de master didactic acreditate vor fi evaluate periodic, conform reglementarilor A.R.A.C.I.S. in vigoare.
   Art. 5. - (1) In mod exceptional, pentru anul universitar 2012-2013, universitatile pot inmatricula studenti in programe de studii de master didactic pe baza aprobarii din partea MECTS cu privire la oferta educationala propusa si a inregistrarii la A.R.A.C.I.S. a solicitarii privind demararea procedurilor de evaluare in vederea autorizarii sau acreditarii.
   (2) Pentru anul universitar 2012-2013, universitatile vor stabili capacitatea de scolarizare pentru fiecare program de master in functie de resursele existente.
   (3) Daca in urma solicitarii adresate A.R.A.C.I.S. si a evaluarii externe domeniul de master didactic nu este acreditat de catre A.R.A.C.I.S., universitatile nu vor mai putea inmatricula studenti incepand cu anul universitar 2013-2014, iar domeniul de master didactic intra in lichidare.
   (4) Incepand cu anul universitar 2013-2014 demersul universitatii catre A.R.A.C.I.S. pentru evaluarea unui domeniu de master didactic trebuie sa aiba loc cu cel putin 9 luni inainte de inceperea unui program de studii universitare de master in acel domeniu. Pe baza propunerii universitatii, A.R.A.C.I.S. va evalua si va stabili capacitatea de scolarizare la masterul didactic pentru fiecare domeniu de licenta.

   
CAPITOLUL II

  Cadrul curricular al programului de studii de master pentru o singura specializare

   Art. 6. - (1) Masterul didactic va fi organizat pe baza unui plan-cadru care reflecta nevoile specifice ale diverselor grupuritinta de masteranzi ce urmeaza sa devina profesori specialisti intr-un anumit domeniu. Competentele de specialitate vor fi formate in cadrul masterului didactic corespunzator specializarilor de licenta, inclusiv pentru invatamant primar si prescolar.
   (2) In stabilirea planurilor de invatamant, facultatile/departamentele organizatoare ale unui program de master trebuie sa aiba in vedere raportarea la nevoile profesorului in societatea actuala si la exigentele acestei societati fata de sistemul educational. Pentru aceasta, planul de invatamant se structureaza pe baza unor categorii de discipline care vizeaza pregatirea de specialitate si cultura functionala necesara unei integrari competente pe piata muncii.
   (3) Structura planului-cadru al programului de master didactic este prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele conditii.
   (4) In functie de previziunile privind necesarul de personal didactic, MECTS actualizeaza periodic lista didacticilor de specialitate pentru fiecare program de master. Lista didacticilor de specialitate vizate incepand din anul universitar 2012-2013 este prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele conditii.
   (5) Planul-cadru ofera o suita de optiuni la nivelul cursurilor si al seminarelor aferente acestora. Universitatea poate opta pentru una dintre variantele alternative sau poate include si alte propuneri, singura exigenta fiind aceea a ofertarii unui curs care contribuie la formarea competentelor didactice enumerate la cap. I.
   Art. 7. - (1) Pentru fiecare dintre disciplinele din planul de invatamant, MECTS va elabora, cu reprezentanti ai universitatilor si cu sprijinul Institutului de Stiinte ale Educatiei, repere curriculare pe baza carora sunt dezvoltate competentele absolventului de master.
   (2) O programa de studiu cuprinde:
   a) competente;
   b) continuturi; c) criterii de evaluare. In elaborarea programei de studiu, la nivelul fiecarei discipline se formuleaza competente specifice, carora le sunt asociate continuturi ca baza de operare pentru dezvoltarea competentelor. Evaluarea la nivelul unei discipline de studiu masoara nivelul de performanta pentru fiecare dintre competentele vizate si se va realiza dupa criterii transparente, prin intermediul unor instrumente variate.
   (3) Formatul programei de studiu prezinta elemente de identificare (numar de credite, numar de ore de activitati directe, numar de ore de studiu individual, cerinte privind obligativitatea promovarii unor discipline din semestrele anterioare). Programele de studiu pentru un set de didactici sunt exemplificate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele conditii.
   Art. 8. - (1) Programul de studii de master didactic se finalizeaza printr-o lucrare de disertatie.
   (2) Lucrarea de disertatie presupune realizarea unui proiect de cercetare educationala vizand disciplina/disciplinele pe care viitorul absolvent urmeaza sa le predea. Proiectul de cercetare constituie un reper de invatare, un jalon de derulare a activitatilor de cercetare in unitati de invatamant si o forma de evaluare semnificativa a studentilor.
   (3) Criteriile pentru evaluarea proiectelor studentilor sunt urmatoarele: a) argumentarea optiunii pentru tema propusa este coerenta si clara; b) ipoteza este clara si testabila; c) exista o selectie adecvata a instrumentelor de cercetare; d) planul de actiune propus si implementat de student este realist; e) au fost obtinute rezultate concludente care sa dovedeasca implementarea cercetarii; f) sunt formulate concluzii pertinente, sustinute de datele de cercetare obtinute.
   Art. 9. - Pe parcursul studiilor, masteranzii alcatuiesc un portofoliu didactic, care contine rezultate ale activitatilor practice derulate in contextul diverselor discipline din plan si care va constitui o parte a mediei la evaluarile aferente fiecarei discipline. Pentru transparenta si schimbul de practici se recomanda alcatuirea acestui portofoliu on-line, pe platforma de e-learning a universitatii.

   
CAPITOLUL III

  Reglementari privind programul de studii de master pentru dubla specializare

   Art. 10. - (1) Absolventii cu diploma de licenta pot opta pentru obtinerea dublei specializari.
   (2) Pentru a obtine o dubla specializare didactica, absolventii studiilor de licenta trebuie sa faca dovada ca detin minimum 90 de credite in domeniul de licenta pentru cea de-a doua specializare sau vor urma, in paralel cu studiile la masterul didactic corespunzator specializarii de la licenta, un modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente specifice disciplinei din domeniul fundamental aferent specializarii inscrise pe diploma de licenta. Acest modul va contine cursuri destinate in mod specific noii specializari. In mod obligatoriu, cursantii vor urma si didacticile aferente celei de-a doua specializari. Creditele aferente didacticilor noii specializari sunt suplimentare celor 90 de credite.
   (3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) masteranzii inscrisi la dubla specializare cu doua limbi moderne. Masteranzii care au absolvit cu diploma de licenta doua limbi straine vor obtine diploma de master didactic pentru ambele limbi, cu conditia obtinerii celor 120 de credite aferente programului de studii de master didactic.
   (4) In conditiile dublei specializari, absolventul va prezenta fie o a doua lucrare de disertatie pentru cea de-a doua specializare, fie o singura lucrare de disertatie care vizeaza, la nivelul ipotezei formulate, ambele specializari.
   (5) Absolventul primeste o diploma care atesta competentele didactice in cea de-a doua specializare si care ii confera dreptul de a preda respectiva disciplina, cu conditia absolvirii masteratului didactic pentru o specializare din domeniul programului de licenta al carui absolvent este.
   (6) In cazul in care absolventul finalizeaza simultan programul masteral corespunzator specializarii de baza, precum si modulul aferent celei de-a doua specializari, se elibereaza o singura diploma, pe care sunt mentionate ambele specializari.

   
CAPITOLUL IV

  Organizarea programului de master

   Art. 11. - (1) Masterul didactic se organizeaza numai in cadrul universitatilor care, potrivit reglementarilor in vigoare, sunt abilitate pentru a organiza studii universitare de master.
   (2) Masterul didactic se poate organiza in universitati in parteneriat intre departamentele/facultatile de profil si structuri institutionale (departamente/facultati) cu profil psihopedagogic.
   (3) O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenta. Structura modulara a planului-cadru de invatamant favorizeaza o pregatire didactica de calitate si economie de resurse.
   (4) Mecanismul de selectie a universitatilor care pot beneficia de finantare de la MECTS pentru programe de master didactic are in vedere urmatoarele criterii:
   a) existenta unei baze materiale corelate cu numarul de studenti previzionati la masteratul didactic, in acord cu documentele de acreditare A.R.A.C.I.S. in vigoare;
   b) existenta unor cadre didactice, titulare sau angajate prin colaborare, calificate pentru a preda disciplinele din planul de invatamant al masteratului;
   c) experienta de cercetare didactica relevanta demonstrata prin publicatii cotate in baze de date internationale;
   d) existenta unui sistem de valorificare a cercetarii didactice derulate de studenti prin intermediul unor publicatii recunoscute;
   e) existenta unor scoli de aplicatie partenere.
   Art. 12. - (1) In vederea implementarii optime a programului de studii de master didactic, universitatile care oferteaza si implementeaza programul stabilesc relatii pe baza unor protocoale de colaborare cu: alte universitati, sistemul de invatamant preuniversitar, MECTS, autoritatile locale, mediul de afaceri, institutii ofertante de servicii in domeniu (centre de consiliere, cluburi si palate ale copiilor, centre logopedice), organizatii neguvernamentale etc.
   (2) Structurile institutionale (universitati/facultati/departamente) care implementeaza programul de studii de master didactic au urmatoarele responsabilitati:
   a) sa asigure resursele materiale si umane pentru buna derulare a programului pentru fiecare dintre modulele implementate;
   b) sa incurajeze cercetarea didactica prin facilitarea accesului la publicatii si prin participarea la conferinte/proiecte, retele internationale de experti;
   c) sa aplice planul-cadru propus la nivel central;
   d) sa sprijine studentii in selectarea optionalelor din cadrul planului de invatamant pentru a raspunde nevoilor de invatare ale acestora;
   e) sa propuna optionale proprii in segmentele de plan de invatamant unde exista mentiunea "optional propus de universitate" - in functie de aspiratiile studentilor si in conditiile in care noile discipline concura la formarea competentelor didactice enumerate in cap. I;
   f) sa mentina relatii de colaborare cu scolile de aplicatie partenere si sa gestioneze activitatile de cercetare in parteneriat, schimband institutia scolara sau mentorii daca serviciile educationale furnizate de acestia nu sunt de calitate;
   g) sa faciliteze relatii cu noi parteneri educationali din mediul de afaceri, printre autoritatile locale si ONG-uri, pentru a extinde cercetarile in functie de nevoile reale ale comunitatilor locale.
   (3) In vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o retea de unitati de invatamant, denumite in continuare scoli de aplicatie. Scoala de aplicatie este o unitate de invatamant selectata de universitate din reteaua permanenta a unitatilor de invatamant, pentru a permite accesul studentilor la derularea de activitati didactice.
   (4) Universitatile care oferteaza programul de studii de master didactic vor selecta o varietate de scoli de aplicatie care sa asigure o diversitate de contexte practice: mai multe niveluri de invatamant, mai multe tipuri de comunitati scolare (ruralurban, centru-periferie), alternative educationale ("Step-by-step", "Montessori", "Waldorf" etc.) si diverse modalitati de organizare a programului scolar (inclusiv clase simultane).
   (5) Pentru selectia scolilor de aplicatie se va avea in vedere ca in scoala respectiva sa existe cadre didactice care aplica sistematic o abordare centrata pe formarea competentelor la elevi, si anume:
   a) promoveaza inovatia didactica si perspective noi asupra disciplinei, in functie de nevoile si specificul colectivului de elevi cu care lucreaza;
   b) realizeaza valoare adaugata in actul educational;
   c) promoveaza valori pozitive in clasa;
   d) valorizeaza elevii dincolo de ora de curs, realizeaza produse relevante in comunitate;
   e) implica elevii in proiecte locale, regionale, internationale;
   f) prezinta lucrari la simpozioane si/sau conferinte de specialitate;
   g) manifesta disponibilitate in comunicarea cu studentii.
   (6) Se va urmari ca reteaua de unitati de invatamant selectate sa fie diversa din punctul de vedere al dotarii materiale, cuprinzand atat scoli cu resurse modeste, cat si scoli care:
   a) au acces la internet;
   b) au cel putin doua sali de clasa dotate cu calculatoare, in care se va permite accesul studentilor pentru a realiza aplicatii;
   c) dispun de sali cu mobilier modular;
   d) dispun de un spatiu ce poate fi alocat pentru discutii intre studenti si profesori.
   (7) Procedura de selectie a profesorilor din scolile de aplicatie care vor activa in calitate de cadre didactice-mentor include:
   a) scrisoare de intentie din partea profesorului candidat;
   b) observari la clasa realizate de personalul din universitate.
   (8) In cadrul scolii de aplicatie va fi selectat un numar adecvat de cadre didactice-mentor care sa asigure derularea de activitati practice de calitate, alocandu-se cel mult 10 studenti la un mentor. Criteriile pentru selectia mentorilor se regasesc la alin.
   (5) lit. a)-g). La finalul fiecarui an de studiu, mentorii vor fi evaluati de catre studenti pe baza unui chestionar si apreciati la nivelul universitatilor prin calificative.
   (9) Cadrele didactice care au prestat cel putin un an activitati de mentorat pentru studentii masteranzi conform prezentelor conditii si au primit calificativul "Foarte bine" sunt membri de drept in Corpul de mentori pentru stagiul didactic, fara a mai trece prin mecanismul de selectie prezentat in Metodologia pentru coordonarea stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice.
   (10) Stabilirea conditiilor de organizare si desfasurare a activitatilor practice pentru masteranzi are loc prin realizarea unui parteneriat intre universitate si scoala de aplicatie, care se certifica printr-un contract de colaborare avizat la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. (11) Au dreptul sa predea didactica specialitatii cadrele didactice cu titlul stiintific de doctor care:
   a) au absolvit programe de formare initiala in domeniul specialitatii; si
   b) au experienta in predarea didacticii si/sau formare initiala sau continua in domeniul stiintelor educatiei, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:
   b.1) formare initiala in domeniul stiintelor educatiei; sau
   b.2) formare continua in domeniul stiintelor educatiei/didacticii specialitatii prin programe certificate conform reglementarilor in vigoare; sau
   b.3) minimum 3 ani experienta de predare a didacticii specialitatii in sistemul de invatamant universitar.

   
CAPITOLUL V

  Parteneriate de invatare-cercetare

   Art. 13. - (1) Pentru a asigura adecvarea formarii in cadrul masterului didactic la problemele reale ale scolii, invatarea si cercetarea didactica se deruleaza in parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) - masterand - profesor din scoala de aplicatie (mentor).
   (2) Prin masterul didactic se asigura o pregatire practica necesara viitorului profesor. Pregatirea practica din cadrul masterului didactic se realizeaza prin activitati derulate in parteneriat cu scoala de aplicatie in cadrul unor cursuri din planul de invatamant, activitati transferabile in numar de ore de practica. Aceste activitati sunt:
   a) observarea unor activitati didactice/extrascolare/de consiliere;
   b) predarea asistata de un mentor sau predare in echipa cu un coleg la scoala sau prin joc de rol in cadrul orelor la universitate;
   c) discutii cu caracter didactic in unitatea scolara inainte/dupa orele observate/predate in scoala;
   d) proiecte dezvoltate ca urmare a unor teme de curs si derulate in scoala;
   e) prezentari in cadrul comisiilor metodice si al unor sesiuni stiintifice la nivel de universitate.
   (3) Planul de invatamant prevede tutoriale de practica, ce constituie o punte de legatura intre curriculumul universitar si activitatea didactica din scoala. Tutorialele de practica sunt livrate de cadre didactice din universitate (tutori) sau de mentori sau in echipa (mentor-tutor) si vizeaza modalitati prin care diferite teme solicitate la diverse discipline din cadrul programului de master pot fi derulate in scoala. Totodata planul de invatamant include si tutoriale de cercetare, care reprezinta o pregatire desfasurata pe parcursul programului in vederea structurarii, aplicarii si prezentarii cercetarii didactice care face obiectul disertatiei. Ansamblul acestor activitati conduce la circa 1.000 de ore de activitate practica. Acest total exprima numarul de ore de activitati directe (NOAD) si de studiu individual (NOSI) dedicate practicii pe parcursul celor 2 ani de masterat.
   (4) Parteneriatul universitate-scoala de aplicatie presupune:
   a) invitarea scolii de aplicatie la seminarele si conferintele pe teme de didactica organizate de universitate;
   b) dialogul activ intre profesorii din invatamantul academic si mentori, fiind incurajate activitati comune;
   c) realizarea unor cercetari comune intre tutorii din universitate si mentorii din scolile de aplicatie;
   d) obligatia mentorilor de a sprijini cercetarile studentilor.
   (5) In cazul in care mentorii nu sprijina cercetarile studentilor, acestia vor fi inlocuiti.
   (6) Daca masteranzii doresc sa lucreze cu alti profesori decat cei din scolile de aplicatie trebuie sa adreseze o cerere care va fi analizata in cadrul universitatii, la nivelul structurii institutionale care livreaza programul de master.
   Art. 14. - (1) Pregatirea practica din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unui stagiu in strainatate in cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicata formarii initiale a profesorilor - perioada certificata prin documentul Europass Mobilitate.
   (2) Studentii care beneficiaza de stagii in strainatate prin programe de mobilitate vor fi degrevati de activitatile corespondente din curriculumul masterului didactic, prin recunoasterea creditelor transferabile obtinute prin activitati prestate in cadrul mobilitatii.
   Art. 15. - Programul de master didactic poate fi urmat in regim de subventie de la bugetul de stat sau in regim cu taxa.
   Art. 16. - Absolventii de master didactic care au promovat sustinerea disertatiei urmeaza sa se inscrie in stagiul practic conform art. 240 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Repartizarea pe posturi se va face la nivel national pe baza unei medii ponderate reflectand media finala obtinuta la masterat - 75% si media punctajelor obtinute din activitatile de promovare a cercetarii didactice - 25% (respectiv publicatii, participari la conferinte, la proiecte educationale). Aceste punctaje vor fi stabilite la nivel de universitate pe baza unei fise de apreciere, cuprinsa in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele conditii. Metodologia privind repartizarea pe posturi este elaborata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

   
CAPITOLUL VI

  Masuri tranzitorii

   Art. 17. - (1) Absolventii studiilor de licenta promotiile 2012, 2013 si 2014 care au finalizat si modulul psihopedagogic nivelul 1 au dreptul de a profesa in invatamantul primar si gimnazial, conform prevederilor legale in vigoare la momentul inceperii studiilor de licenta.
   (2) Absolventii studiilor de licenta care au finalizat modulul psihopedagogic nivelul 1 pot continua studiile psihopedagogice de nivel 2 si au dreptul de a profesa si in invatamantul liceal, conform prevederilor legale in vigoare la momentul inceperii studiilor.
   (3) Incepand cu anul universitar 2015-2016 nu se mai fac inscrieri la modulul psihopedagogic nivelul 2.

   
CAPITOLUL VII

  Dispozitii finale

   Art. 18. - Absolventii masterului didactic pot continua cercetarile in didactici prin inscrierea la o scoala doctorala. In acest caz, absolventii care aleg sa finalizeze o teza de doctorat in domeniul Stiintelor educatiei pot sa predea didactici de specialitate la nivel universitar, in functie de specializarea absolvita prin studiile de licenta.
   Art. 19. - Dreptul de a preda in invatamantul preuniversitar este recunoscut tuturor celor care si-au finalizat studiile conform cerintelor legale in vigoare la momentul inceperii studiilor.
   Art. 20. - Calificarile obtinute prin masterul didactic se inscriu in Registrul national al calificarilor din invatamantul superior.
   Art. 21. - La intrarea in vigoare a prezentelor conditii, orice prevedere contrara se abroga.

   
ANEXA Nr. 1
  la conditii

   
Planul-cadru de invatamant pentru masterul didactic

   
PLAN-CADRU DE INVATAMANT - ANUL I
SEMESTRUL 1
   

Nr. crt. Denumirea disciplinei Curs Seminar Puncte credit Forma de evaluare
1. Fundamentele pedagogiei si Teoria si metodologia curriculumului 2 1 6 E
2. Psihologia educatiei/Introducere in stiintele cognitive/Optional propus de universitate 1 1 5 E
3. Tutorial de practica I - 2 3 C
4. Tehnologii informationale si comunicationale in procesul didactic - 2 4 C
5. Didactica 1 1 2 5 E
6. Tutorial de cercetare I - 2 4 C
7. Optional propus de universitate 1 1 3 C
TOTAL: 5 11 30 (din care 8 credite la decizia universitatii) 3E + 4C

   
PLAN-CADRU DE INVATAMANT - ANUL I
SEMESTRUL 2
   

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Curs Seminar Puncte credit Forma
de evaluare
8. Teoria si metodologia instruirii 2 1 6 E
9. Proiectare didactica - 2 4 E
10. Managementul clasei de elevi/Managementul organizatiei
scolare/Cognitie si invatare/Optional propus de universitate
1 1 4 C
11. Tutorial de cercetare II - 1 3 C
12. Didactica 2 1 2 5 E
13. Didactica 3 1 2 5 E
14. Optional propus de universitate 1 1 3 C
TOTAL: 6 10 30 (din care
7 credite la decizia
universitatii)
4E+3C

   
PLAN-CADRU DE INVATAMANT - ANUL II
SEMESTRUL 3
   

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Curs Seminar Puncte credit Forma
de evaluare
15. Comunicare educationala/Managementul conflictelor/ Managementul proiectelor educationale/Optional propus de universitate 2 1 5 E
16. Evaluare. Abordari metodologice moderne 1 1 6 C
17. Tutorial de cercetare III - 2 4 C
18. Tutorial de practica II - 2 4 C
19. Didactica 4 1 2 5 E
20. Didactica ariei curriculare/Didactica 7 la IPP 2 - 6 E
TOTAL: 6 8 30 (din care
5 credite la decizia
universitatii)
3E
+
3C

   
PLAN-CADRU DE INVATAMANT - ANUL II
SEMESTRUL 4
   

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Curs Seminar Puncte credit Forma
de evaluare
21. Consiliere si orientare scolara/Managementul carierei (Dezvoltare personala si profesionala)/Optional propus de universitate 1 2 5 V
22. Didactica 5 1 2 5 E
23. Didactica 6 1 2 5 E
24. Pedagogii alternative/Curriculum la decizia scolii/Educatia
copiilor cu CES/Educatie incluziva/Optional propus de
universitate
1 1 5 V
25. Tutorial de practica III - 2 5 C
26. Tutorial de cercetare - pregatire pentru disertatie - 1 5 C
TOTAL: 4 10 30 (din care
10 credite la decizia
universitatii)
2E +
2V + 2C

   
ANEXA Nr. 2
  la conditii

   
Lista didacticilor de specialitate*
    ___________
   * Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va completa lista didacticilor pentru disciplinele din planurile-cadru de invatamant preuniversitar in functie de domeniile de licenta vizate de specializarile masterului didactic si tinand cont de previziunile privind efectivul de cadre didactice necesar bunei functionari a sistemului de invatamant pe termen scurt si mediu.

    Invatamant primar si prescolar
    D1 Didactica limbii materne in invatamantul primar si prescolar (IPP)
    D2 Didactica matematicii in IPP
    D3 Didactica istoriei si a geografiei in IPP
    D4 Didactica stiintelor in IPP
    D5 Didactica artelor in IPP
    D6 Didactica tehnologiei in IPP
    D7 Didactica activitatilor integrate in IPP

    Limba si comunicare
    Limba materna
    D1 Noi perspective in didactica limbii si a literaturii materne
    D2 Didactica limbii materne/Didactica limbii romane ca limba straina
    D3 Didactica lecturii
    D4 Didactica comunicarii orale
    D5 Didactica redactarii
    D6 Valori si atitudini in predarea-invatarea-evaluarea limbii si literaturii materne

    Limbi moderne
    D1 Didactica comunicarii
    D2 TIC in didactica limbilor moderne
    D3 Didactica limbilor moderne in IPP
    D4 Didactica limbilor moderne pentru clasele bilingve si intensive
    D5 Didactica limbilor moderne in scoli defavorizate
    D6 Perspective interculturale in didactica limbilor moderne

    Matematica, stiinte si tehnologii
    Matematica
    D1 Didactica algebrei 1
    D2 Didactica geometriei
    D3 Didactica algebrei 2
    D4 Didactica rezolvarii problemelor de statistica, probabilitati si grafuri
    D5 Didactica analizei matematice
    D6 Matematizarea problemelor practice

    Fizica
    D1 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea la fizica 1
    D2 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea la fizica 2
    D3 Didactica activitatilor experimentale la fizica
    D4 Didactica rezolvarii problemelor de fizica
    D5 Didactica aplicatiilor practice la fizica
    D6 Abordari integrate in predarea-invatarea-evaluarea disciplinelor stiintifice

    Chimie
    D1 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea la chimie 1
    D2 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea la chimie 2
    D3 Didactica activitatilor experimentale la fizica
    D4 Didactica rezolvarii problemelor de chimie
    D5 Didactica aplicatiilor practice la chimie
    D6 Abordari integrate in predarea-invatarea-evaluarea disciplinelor stiintifice

    Biologie
    D1 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea la biologie 1
    D2 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea la biologie 2
    D3 Didactica activitatilor experimentale la biologie
    D4 Didactica rezolvarii problemelor de biologie
    D5 Didactica aplicatiilor practice la biologie
    D6 Abordari integrate in predarea-invatarea-evaluarea disciplinelor stiintifice

    Informatica/Tehnologii informationale si comunicationale (TIC)
    D1 Didactica TIC
    D2 Didactica TIC specializat
    D3 Didactica informaticii
    D4 Didactica informaticii in regim intensiv
    D5 Etica si estetica in utilizarea computerului
    D6 Utilizarea TIC in activitati extracurriculare

    Om si societate
    Istorie
    D1 Decupaje si perspective in didactica istoriei
    D2 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea istoriei
    D3 Perspective integrate in demersul didactic la istorie
    D4 Abordarea didactica a problemelor sensibile din istorie
    D5 Educatie nonformala, comunicare si istorie
    D6 Predarea istoriei si educatia civica

    Geografie
    D1 Decupaje si perspective in didactica geografiei
    D2 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea geografiei
    D3 Perspective integrate in demersul didactic la geografie
    D4 Valori si atitudini in demersul didactic la geografie
    D5 Proiectarea si organizarea activitatilor pe teren
    D6 Orizontul local si invatarea geografiei

    Stiinte socioumane
    D1 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea disciplinelor socioumane 1
    D2 Strategii didactice eficiente in predarea-invatareaevaluarea disciplinelor socioumane 2
    D3 Perspective integrate in demersul didactic la disciplinele socioumane
    D4 Valori si atitudini in demersul didactic la disciplinele socioumane
    D5 Proiectarea si organizarea activitatilor in si pentru comunitate
    D6 Repere didactice pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale la elevi

   
ANEXA Nr. 3
  la conditii

   
Repere curriculare* pentru didacticile corespunzatoare specializarii Limbi moderne
    ___________
   * Conform art. 237 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului stabileste reperele curriculare si calificarile de formare initiala teoretica in specialitate a personalului didactic.

   
PROGRAMA DE STUDIU
   

Denumirea disciplinei: Didactica comunicarii (Didactica 1)
Anul de studiu si semestrul in care se studiaza disciplina: I, semestrul 1
Regimul disciplinei - disciplina obligatorie
Numar de credite: 5
Numar de ore de activitati directe: 42
Numar de ore din NOSI1) alocat activitatilor practice: 80
Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E
Discipline anterioare cerute: n/a

   1) NOSI - numar de ore pentru studiu individual.

    Competente specifice vizate
   - Identificarea factorilor care favorizeaza comunicarea la ora de limbi moderne
   - Identificarea aspectelor care blocheaza dezvoltarea competentelor de comunicare
   - Analiza cliseelor didactice in abordarea predarii limbilor moderne
   - Construirea de ocazii de invatare pentru dezvoltarea competentelor de comunicare
   - Aplicarea unor activitati de comunicare in clasa reala
   - Constientizarea importantei proiectarii didactice pentru dezvoltarea competentelor de comunicare
    Tematica abordata
    CURS
    Conceptualizarea didactica a comunicarii. Proiectare didactica pentru comunicare. Cadrul european comun de referinta
    Stereotipuri care blocheaza dezvoltarea competentelor de comunicare
    Situatia de comunicare intre artificial, verosimil si autentic. Contextualizarea invatarii. Ancore in educatia nonformala
    Interactiunea in comunicare. Gestionarea grupurilor. Strategii pentru construirea echipei
    Receptarea mesajelor. Facilitarea intelegerii mesajelor orale. Facilitarea intelegerii textului scris. "Strategii" pe niveluri in Portofoliul european al limbilor
    Producerea mesajelor. Functii ale limbii/Acte de vorbire propuse in programele scolare
    Comunicarea in limbi moderne in contextul celor 8 competente-cheie - demersuri integrate la orele de limbi moderne
    SEMINAR
    Pasaportul lingvistic - analiza pe nivel de achizitie. Proiecte de comunicare - analiza de proiecte didactice
    Rutina didactica la orele de limbi moderne - studii de caz:
   - tiparul vocabular - gramatica - text (citit si tradus);
   - gramatica descriptiva/analitica versus gramatica functionala;
   - exercitiul decontextualizat;
   - compunerea scolara.
    Construirea contextelor de comunicare si adecvarea la varsta elevilor. Contexte de comunicare in:
   - ciclul achizitiilor fundamentale;
   - ciclul de dezvoltare;
   - ciclul de orientare;
   - ciclul de aprofundare.
    Tehnici pentru stimularea discutiilor:
   - jocul de rol, comunicarea simulata, comunicarea veridica si invatarea sociala;
   - dezbatere si argumentare: proceduri pentru exprimarea pro-contra; ascultarea activa.
    Exersarea receptarii: desprinderea semnificatiei globale, identificarea informatiilor specifice, sesizarea informatiilor-cheie, detectarea atitudinii emitatorului. Lectura pentru informare. Lectura imaginii. Documentarea din surse digitale, livresti sau directe
    Exersarea producerii de mesaje. Redactarea functionala - construirea de sarcini motivante pentru elevi
    Proiecte integrate la limbi moderne
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: implicarea in discutii si in rezolvarea sarcinilor - 30%; relevanta interevaluarii si autoevaluarii unui proiect de unitate de invatare - 30%.
    Evaluarea finala consta in performarea a 15 minute de activitate didactica in cadrul unui joc de rol in care sunt implicati colegii ca elevi (40%). Evaluarea finala are ca preconditii elaborarea unui proiect de unitate de invatare coerent si participarea la minimum 5 din cele 7 cursuri si minimum 12 din cele 14 seminare.
    Criteriile folosite sunt urmatoarele:
    Studentul realizeaza un proiect de unitate de invatare coerent.
    Studentul focalizeaza dezvoltarea competentelor de comunicare in cadrul jocului de rol.
    Studentul deruleaza activitati motivante.
    Sunt folosite resurse adecvate pentru invatarea comunicarii.
    Sunt stimulate interactiunile dintre elevi.
    Studentul monitorizeaza activitatile in cadrul jocului de rol.
    Studentul da instructiuni clare.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sa fie satisfacute.

   
PROGRAMA DE STUDIU
   

Denumirea disciplinei: Tehnologia informatiei si a comunicarii (TIC) in didactica limbilor moderne (Didactica 2)
Anul de studiu si semestrul in care se studiaza disciplina: I, semestrul 2
Regimul disciplinei - disciplina obligatorie
Numar de credite: 5
Numar de ore de activitati directe: 42
Numar de ore din NOSI1) alocat activitatilor practice: 80
Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E
Discipline anterioare cerute: Didactica 1, TIC in procesul didactic, Tutorial de cercetare 1, Tutorial de practica 1

   1) NOSI - numar de ore pentru studiu individual.

    Competente specifice vizate
   - Identificarea mijloacelor digitale care favorizeaza invatarea limbilor moderne
   - Identificarea competentelor de comunicare/a valorilor si atitudinilor din programele scolare care se pot dezvolta prin intermediul TIC
   - Investigarea potentialului resurselor TIC pentru dezvoltarea achizitiilor la limbi moderne
   - Construirea de ocazii de invatare pentru dezvoltarea competentelor de comunicare/formarea de valori si atitudini prin intermediul TIC
   - Constientizarea importantei TIC pentru comunicare in societatea contemporana
   - Manifestarea deschiderii pentru comunicarea prin intermediul resurselor TIC la orele de limbi moderne
    Tematica abordata
    CURS
    De la resurse TIC la dezvoltarea competentelor de comunicare. "Arsenalul" digital in invatarea comunicarii in limbi straine
    De la resurse TIC la formarea de valori si atitudini. Comunicarea interculturala in epoca digitala
    Competente de comunicare si mijloace TIC. Contextul digital in construirea competentelor de comunicare. Epoca "mess" si elevul "zappiens"
    Noi perspective pentru lectura - documentarea din surse digitale
    Noi perspective pentru producerea de mesaj oral si/sau scris - teme individuale si de grup sub forma unor prezentari PPT
    Comunicarea cu elevii prin canale digitale
    Proiecte europene pe tema "TIC si invatarea limbilor moderne"
    SEMINAR
    Resurse digitale utile profesorului de limbi straine: site-uri pentru tematica de civilizatie. Imagini/Clipuri ca resurse la clasa si pentru teme de casa. Enciclopedii digitale/online. Muzee virtuale. AEL (Advanced eLearning)
    Atitudini de comunicare: lectii de discriminare pe internet. Clipuri, imagini, articole cu incarcatura valorica - studii de caz in perspectiva didactica
    Sarcini de lucru ieri si azi:
   - scrisoare personala si mesaj e-mail;
   - biletul si sms-ul;
   - discutia si chat-ul;
   - compunerea si blogul;
    scrierea functionala si completarea formularelor online. Pasaportul lingvistic. CV european;
    clipul youtube ca punct de acces. Realizarea de proiecte cu publicare pe youtube;
    jocurile pe calculator ca sursa de inspiratie la ora de limbi moderne. Film si muzica in limba studiata;
    portofoliul electronic al elevului. Portofoliul electronic al profesorului.
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: implicarea in discutii online, intrarea in interactiuni multiple cu participantii la forum - 30%; relevanta si pertinenta temelor de casa incluse intr-un portofoliu - 30%.
    Evaluarea finala consta in prezentarea orala a uneia dintre temele de casa (40%). Evaluarea finala are ca preconditii realizarea unui portofoliu in acord cu instructiunile date si participarea la minimum 5 din cele 7 cursuri si la minimum 12 din cele 14 seminare.
    Criteriile folosite sunt urmatoarele:
    Studentul realizeaza un portofoliu in acord cu cerintele exprimate.
    Studentul participa la dezbaterile online referitoare la TIC in cadrul orelor de limbi moderne.
    Studentul realizeaza un proiect de unitate de invatare coerent in care sunt folosite resurse digitale.
    Studentul propune activitati pentru dezvoltarea competentelor de comunicare prin intermediul TIC.
    Studentul selecteaza surse TIC motivante pentru invatarea la limbi moderne la diverse niveluri de achizitie/varsta.
    Studentul aduce evidente ale folosirii TIC la una dintre clasele unde a participat.
    Studentul ofera concluzii pertinente in legatura cu folosirea TIC la orele de limbi moderne.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sa fie satisfacute.

   
PROGRAMA DE STUDIU
   

Denumirea disciplinei: Didactica limbilor moderne in invatamantul primar si prescolar (Didactica 3)
Anul de studiu si semestrul in care se studiaza disciplina: I, semestrul 2
Regimul disciplinei - disciplina obligatorie
Numar de credite: 5
Numar de ore de activitati directe: 42
Numar de ore din NOSI1) alocat activitatilor practice: 80
Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E
Discipline anterioare cerute: Didactica 1, Tutorial de cercetare 1, Tutorial de practica 1

   1) NOSI - numar de ore pentru studiu individual.

    Competente specifice vizate
   - Identificarea factorilor care faciliteaza invatarea unei limbi moderne in cadrul invatamantului primar si prescolar (IPP)
   - Identificarea stereotipurilor care produc achizitii defectuoase ale limbii moderne la clasele mici
   - Explorarea metodologiei interactive in vederea construirii unor strategii eficiente pentru invatarea limbilor moderne in IPP
   - Dezvoltarea de exercitii, jocuri, antrenamente pentru stimularea comunicarii la scolarii mici
   - Elaborarea de proiecte de unitati de invatare pentru grupuri de elevi din IPP si aplicarea acestora
   - Constientizarea importantei abordarii contextualizate si ludice in predarea limbilor moderne in IPP

    Tematica abordata
    CURS
    Invatarea limbilor moderne in IPP - perspectiva psihologica, curriculara, culturala
    Stereotipuri care blocheaza dezvoltarea competentelor de comunicare in IPP - startul gresit si repercusiunile pentru evolutia in invatarea comunicarii
    Universul referential in IPP - mediul familiar, situatii de comunicare imediata, acte de vorbire/functii ale limbii in performari elementare
    Verbal si nonverbal in invatarea limbilor moderne in IPP. Diversitatea codurilor accesibile elevilor
    Resurse eficiente pentru invatarea limbilor moderne in cadrul IPP
    Comunicare-invatare-evaluare. Folosirea descriptorilor de performanta in aprecierea achizitiilor de comunicare la clasele mici
    Proiectul ca activitate de invatare si modalitate de evaluare in IPP
    SEMINAR
    "Proiectul de comunicare" in IPP. Intuirea conceptelor si dimensiunea ludica
    Rutina paguboasa la clasele mici:
   - perspectiva livresca si decontextualizarea;
   - gramatica descriptiva si metalimbaj;
   - accentul pe cuvant;
   - traducerea pentru verificarea intelegerii
    Sarcini elementare pentru comunicarea in limbi moderne. Mesajul scurt, simplu, clar articulat pentru ascultare. Oferirea/Solicitarea de informatii simple despre sine/mediul familiar. Salutul, prezentarea
    Invatarea comunicarii in limbi moderne combinand codul verbal si coduri nonverbale: jocul didactic, jocul de rol si pantomima; cantecul si rimele; desenul, banda desenata si filmul
    Concretul in invatare - folosirea obiectelor scolare, a unei varietati de etichete, a altor artefacte din clasa; folosirea jucariilor sau a obiectelor elevilor. Carti uriase. Alte carti ilustrate. Confectionarea resurselor
    Evaluarea achizitiilor de comunicare - grile de observare pentru pronuntie, producerea mesajelor simple, participarea la interactiuni uzuale. Itemi pentru evaluarea intelegerii mesajelor orale si scrise. Itemi pentru evaluarea mesajelor produse de elevi
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: relevanta pozitiilor exprimate in cadrul discutiilor - 30%, adecvarea temelor de casa - 30%.
    Modalitatea de examinare finala: proba practica (40%).
    Studentii vor performa 15 minute de activitate didactica intr-un joc de rol in care sunt implicati colegii ca elevi in IPP. Intrarea in examen este conditionata de construirea unui portofoliu cuprinzand un proiect de unitate de invatare si teme de casa si de participarea la minimum 5 din cele 7 cursuri, precum si la 12 din cele 14 seminare.
    Criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
    Studentul realizeaza un portofoliu in acord cu instructiunile date.
    Studentul construieste diverse interactiuni in cadrul jocului de rol.
    Studentul deruleaza activitati ludice, stimulative pentru IPP.
    Studentul combina verbalul si nonverbalul in cadrul activitatilor de invatare.
    Studentul da instructiuni clare intr-un discurs inteligibil varstei scolare mici.
    Studentul foloseste resurse motivante pentru elevii din IPP.
    Studentul monitorizeaza activitatile de invatare.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sa fie satisfacute.

   
PROGRAMA DE STUDIU
   

Denumirea disciplinei: Didactica limbilor moderne pentru clase intensive si bilingve (Didactica 4)
Anul de studiu si semestrul in care se studiaza disciplina: II, semestrul 1
Regimul disciplinei - disciplina obligatorie
Numar de credite: 5
Numar de ore de activitati directe: 42
Numar de ore din NOSI1) alocat activitatilor practice: 80
Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E
Discipline anterioare cerute: Didactica 2, Didactica 3, Tutorial de cercetare 2, Tutorial de practica 1

   1) NOSI - numar de ore pentru studiu individual

    Competente specifice vizate
   - Recunoasterea nevoilor si aspiratiilor elevilor din clasele intensive si bilingve
   - Investigarea avantajelor si dezavantajelor metodologiei interactive in contextul claselor intensive/bilingve
   - Redactarea de programe de optional pentru clase intensive/bilingve
   - Elaborarea de proiecte de unitati de invatare pentru clase intensive/bilingve
   - Construirea de ocazii de invatare a competentelor metacognitive
   - Constientizarea necesitatii transferului de responsabilitate asupra procesului de invatare catre elev
    Tematica abordata
    CURS
    Exigentele sociale fata de invatarea eficienta a limbilor. Statutul claselor intensive si bilingve. CLIL2) in Europa
    ___________
   2) CLIL - Content and language integrated learning - invatarea diverselor discipline scolare in limba straina

    Proiectarea didactica in cazul claselor intensive pe segmentul primar-gimnaziu
    Optionalul de limba moderna la clasele intensive - repere de proiectare
    Programele pentru clase bilingve la liceu - repere de implementare
    Strategii eficiente pentru abordarea temelor de cultura si civilizatie
    Proiecte semnificative pentru elevi cu ritm rapid de invatare
    Autonomia in invatare la clasele intensive si bilingve SEMINAR
    Profilul elevilor in clasele intensive si bilingve - studiu de caz
    Clasele intensive in cadrul invatamantului primar - abordari posibile
    Clasele intensive la liceu - solutii practice
    Programe de optional pentru clasele intensive - exemple de bune practici
    Proiectarea optionalelor
    Programe de bilingv - analiza de text
    Provocari pentru abordarea didactica eficienta la bilingv. Jocul de rol de la improvizatie la dramatizare: etape in construirea rolului. Portofoliul pe teme de civilizatie/literatura
    Folosirea experientelor de educatie nonformala
    Confectionarea de resurse de invatare pentru clasele mici in cadrul proiectelor de la intensiv si bilingv
    Stimularea dezvoltarii competentelor metacognitive - practici de succes
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: implicarea in discutii - 30%; relevanta si pertinenta temelor de casa incluse intr-un portofoliu - 30%.
    Evaluarea finala consta in prezentarea unei aplicatii la o clasa de intensiv/bilingv (40%).
    Evaluarea finala are ca preconditie participarea la minimum 5 din cele 7 cursuri si la minimum 12 din cele 14 seminare.
    Criteriile folosite sunt urmatoarele:
   - Studentul realizeaza un portofoliu in acord cu instructiunile date.
   - Studentul prezinta evidente ale derularii activitatilor comunicative la clasa.
   - Studentul explica demersul urmarit in cadrul proiectului.
   - Studentul raspunde la doua intrebari referitoare la derularea proiectului.
   - Studentul comenteaza artefactele realizate de elevi.
   - Studentul explica impactul (pozitiv/negativ) strategiilor folosite.
   - Studentul comenteaza reactiile elevilor.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sa fie satisfacute.

   
PROGRAMA DE STUDIU
   

Denumirea disciplinei: Didactica limbilor moderne in scoli defavorizate (Didactica 5)
Anul de studiu si semestrul in care se studiaza disciplina: II, semestrul 2
Regimul disciplinei - disciplina obligatorie
Numar de credite: 5
Numar de ore de activitati directe: 30
Numar de ore din NOSI1) alocat activitatilor practice: 50
Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E
Discipline anterioare cerute: Didactica 4, Tutorial de cercetare 3, Tutorial de practica 2

   1) NOSI - numar de ore pentru studiu individual.

    Competente specifice vizate
   - Recunoasterea nevoilor si aspiratiilor elevilor din clasele defavorizate
   - Investigarea avantajelor si dezavantajelor metodologiei interactive in contextul claselor defavorizate
   - Elaborarea de proiecte de unitati de invatare cu sarcini diferentiate
   - Redactarea de proiecte motivante pentru clase defavorizate
   - Construirea de ocazii de invatare in contexte familiare elevilor, cu potential stimulativ
   - Constientizarea importantei abordarilor integrate pentru stimularea comunicarii
    Tematica abordata
    CURS
   - Provocari in abordarea limbilor moderne in scoli defavorizate. Aplicarea curriculumului pentru elevii in risc de abandon. Achizitii anterioare nestructurate. Achizitia minimala
   - Contexte motivante pentru folosirea si dezvoltarea competentelor de comunicare. Relevanta invatarii unei limbi moderne
   - Abordarea diferentiata. Teoria inteligentelor multiple si aplicatii didactice in situatii de defavorizare
   - Abordari integrate si activitati extracurriculare pentru elevii in risc de abandon. Resurse didactice din materiale reciclate. Participarea elevilor la realizarea resurselor
   - Comportamentul verbal si nonverbal al profesorului de limbi moderne in clase defavorizate. Necesitatea reflexivitatii
    SEMINAR
   - Lipsa de motivatie pentru invatare. Necesitatea limbii moderne in context - invatarea semnificativa
   - Proiectul ZEP (zone de educatie prioritare) - cateva exemple de bune practici
   - Valorizarea fiecarui elev - instituirea de simboluri pentru feedback, feedback pozitiv, incurajarea raspunsului
   - Factori de motivare la ora de limbi moderne: Lectura imaginii. Muzica tinerilor. Activitati manuale. Folosirea culorii. Modele exemplare. Tematici interesante, la propunerea elevilor
   - Formularea de sarcini minimale pentru competentele din curriculum. Activitati diferentiate la nivelul grupurilor. Input special pentru elevii in risc de abandon. Activitati de recuperare
   - Sarcini de demonstrare a intelegerii mesajului verbal prin intermediul diverselor coduri de simbolizare
   - Proiectul TIM - exemple de bune practici. Rubricaturi de notare. Necesitatea construirii de sarcini echivalente
   - Folosirea desenelor si a altor artefacte realizate de elevi ca resursa didactica. Colajul din reviste vechi, prospecte publicitare
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului vor fi evaluate: pertinenta luarilor de pozitie in cadrul discutiilor - 30%, relevanta temelor de casa - 30%.
    Pentru evaluarea finala, studentii vor prezenta concluziile aplicarii unei unitati de invatare la clasa - 40%. Intrarea in examen este conditionata de participarea la minimum 3 dintre cele 5 cursuri si la minimum 9 din cele 10 seminare, precum si de construirea unui portofoliu cuprinzand un proiect de unitate de invatare si teme de casa.
    Criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
   - Studentul realizeaza un portofoliu in acord cu instructiunile date.
   - Studentul prezinta evidente ale derularii activitatilor comunicative la clasa.
   - Studentul explica demersul urmarit in cadrul proiectului.
   - Studentul raspunde la doua intrebari referitoare la derularea proiectului.
   - Studentul comenteaza artefactele realizate de elevi.
   - Studentul explica impactul (pozitiv/negativ) strategiilor folosite.
   - Studentul se autoevalueaza.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sa fie satisfacute.

   
PROGRAMA DE STUDIU
   

Denumirea disciplinei: Perspective interculturale in didactica limbilor moderne (Didactica 6)
Anul de studiu si semestrul in care se studiaza disciplina: II, semestrul 2
Regimul disciplinei - disciplina obligatorie
Numar de credite: 5
Numar de ore de activitati directe: 30
Numar de ore din NOSI1) alocat activitatilor practice: 50
Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E
Discipline anterioare cerute: Didactica 4, Tutorial de cercetare 3, Tutorial de practica 2

   1) NOSI - numar de ore pentru studiu individual.

    Competente specifice vizate
   - Identificarea de stereotipii culturale
   - Analiza valorilor si a atitudinilor recomandate prin curriculum
   - Elaborarea de proiecte cu referinte culturale
   - Constientizarea impactului educational al referintelor culturale
   - Raportarea la diferente culturale in proiectarea, organizarea si evaluarea activitatilor didactice
    Tematica abordata
    CURS
   - Interculturalitatea in actualitate. Proiecte europene care vizeaza dimensiunea interculturala in invatarea limbilor moderne
   - Abordarea elementelor de civilizatie in cadrul orelor de limbi moderne
   - Abordarea elementelor de istorie si geografie a spatiului cultural care vehiculeaza limbile moderne studiate
   - Repere pentru abordarea literaturii in orele de limbi moderne
   - Cultura tinerilor in spatiul cultural care vehiculeaza limbile moderne studiate
    SEMINAR
   - Competenta-cheie de sensibilizare si exprimare culturala - analiza componentelor, conform recomandarii Parlamentului European
   - Repere culturale in curriculum - analiza de programe scolare
   - Stereotip cultural - reprezentari, delimitari conceptuale si fapt divers
   - Abordarea obiceiurilor si stilurilor de viata in cadrul orelor de limbi moderne
   - Anecdote construite in jurul stereotipului cultural - explorare didactica
   - Exemple de proiecte de istorie, geografie si turism in cadrul orelor de limbi straine
   - Abordarea elementelor de arta in cadrul orelor de limbi moderne
   - Tematici referitoare la cultura tinerilor si la conflictul dintre generatii
    Evaluarea
    Pe parcursul semestrului se vor evalua: participarea la discutii (30%) si temele de casa (30%).
    La evaluarea finala (40%), studentii vor performa 15 minute joc de rol pentru o secventa didactica care presupune abordarea unui element de cultura/civilizatie. Intrarea in examen este conditionata de participarea la minimum 3 dintre cele 5 cursuri si minimum 9 dintre cele 10 seminare, precum si de construirea unui portofoliu cuprinzand un proiect de unitate de invatare (din care se alege secventa de performat prin joc de rol) si teme de casa.
    Criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
   - Studentul focalizeaza dezvoltarea de valori si atitudini in cadrul jocului de rol.
   - Studentul deruleaza activitati stimulative.
   - Studentul deruleaza activitati adecvate varstei elevilor.
   - Este folosit un management al timpului adecvat.
   - Sunt folosite forme adecvate de organizare a clasei.
   - Studentul monitorizeaza activitatile in cadrul jocului de rol.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sa fie satisfacute.

   
PROGRAMA DE STUDIU
   

Denumirea disciplinei: Didactica ariei curriculare Limba si comunicare
Anul de studiu si semestrul in care se studiaza disciplina: II, semestrul 1
Regimul disciplinei - disciplina obligatorie
Numar de credite: 6
Numar de ore de activitati directe: 28
Numar de ore din NOSI1) alocat activitatilor practice: 80
Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E
Discipline anterioare cerute: Didactica 2, Didactica 3, Tutorial de cercetare 2, Tutorial de practica 1

   1) NOSI - numar de ore pentru studiu individual.

    Competente specifice vizate
   - Identificarea caracteristicilor cognitive si atitudinale promovate de aria curriculara Limba si comunicare
   - Descoperirea procedurilor filologice relevante pentru formarea competentelor de comunicare la elevi
   - Analiza macroconceptelor lingvistice, comunicationale, culturale, folosite de disciplinele ariei curriculare pentru a evita suprapunerile/contradictiile in proiectarea/derularea demersului didactic
   - Selectarea strategiilor didactice si de comunicare adecvate formarii la elevi a comportamentelor comunicative eficiente
   - Manifestarea interesului pentru o abordare didactica in perspectiva transdisciplinara
    Tematica abordata
   - Decupajul curricular al domeniilor cunoasterii. Documentele reglatoare despre aria curriculara. Disciplinele ariei curriculare Limba si comunicare
   - Perspectiva europeana asupra comunicarii. Comparatii EQF (European Qualification Framework - Cadrul european al calificarilor), Domains of Key competence, DESECO (Definition and Selection of Competencies - program initiat de OCDE pentru realizarea unui cadru generator in vederea formularii competentelor), Portofoliul european si pasaportul lingvistic
   - Un fundament integrator in cadrul ariei curriculare Limba si comunicare - modelul comunicativ functional
   - Decupaje de continut/Macroconcepte in aria curriculara Limba si comunicare. Stereotipii in abordarea continuturilor
   - Clisee metodologice in aria curriculara Limba si comunicare. Revizitarea comunicativa a procedurilor filologice traditionale - analiza de text; caracterizarea personajului; descrierea
   - Comunicare in interactiune: discutie, dezbatere, masa rotunda, e-forum
   - Metode ale gandirii critice in dezvoltarea competentelor de comunicare
    Evaluare
    In cadrul cursului se vor evalua: implicarea in discutii si pertinenta luarii de pozitie - 30%.
    Doua evaluari pe parcurs vor viza: relevanta si pertinenta temelor de casa - 30%.
    Evaluarea finala consta in prezentarea orala a unei activitati incluse ca piesa de portofoliu (piesa de portofoliu este aleasa de examinator) (30%). Evaluarea finala are ca preconditie construirea unui portofoliu cu teme de casa.
    Criteriile folosite sunt urmatoarele:
   - Toate temele incluse in portofoliu sunt relevante pentru cerintele exprimate.
   - Studentul a prestat o activitate relevanta la curs.
   - Prezentarea orala denota o activitate autentica derulata de student pe parcursul semestrului.
   - Studentul raspunde cu precizie la doua intrebari legate de derularea activitatii prezentate.
   - Studentul argumenteaza relevanta activitatii pentru perspectiva integrata.
   - Studentul ofera concluzii pertinente in legatura cu activitatea derulata.
   - Studentul se autoevalueaza adecvat.
    Pentru nota 10 toate criteriile trebuie sa fie satisfacute.

   
ANEXA Nr. 4
  la conditii

   
Fisa de apreciere a studentului privind activitatea de cercetare

    Universitatea ......................................................
    Master didactic - specialitate ..........................................
    Numele ................................................

   A. Cercetari publicate (1p pentru fiecare cercetare publicata ca autor unic, fractie pentru fiecare cercetare publicata in calitate de coautor) .. (se mentioneaza articolul/capitolul si publicatia)
   B. Participari la conferinte (1p pentru fiecare lucrare prezentata ca autor unic, fractie pentru fiecare lucrare prezentata in calitate de coautor)  (se mentioneaza titlul prezentarii si conferinta)
   C. Implicarea in proiecte educationale (1p. pentru fiecare proiect la care participa) . (se mentioneaza titlul proiectului si beneficiarul acestuia)