Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 
Metodologie

din 07/10/2011
Versiune actualizata la data de 25/06/2012

cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013


 

    ___________
@Text actualizat la data de 25.06.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Ordinul nr. 3157/2012
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 03/02/2012.
- Ordinul nr. 4071/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 21/05/2012.
- Ordinul nr. 4472/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 25/06/2012.

   
Capitolul I

  Dispozitii generale

   Art. 1. - Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei Metodologii, se au in vedere: unitatile de invatamant cu personalitate juridica la data de 1 septembrie 2012, care se organizeaza si functioneaza conform art. 19 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, unitatile de invatamant conexe ale invatamantului preuniversitar si unitatile de invatamant pentru activitati extrascolare, care se organizeaza si functioneaza conform art. 99-100 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. La decizia unitatilor de invatamant si a autoritatilor administratiei publice locale se pot infiinta consortii scolare, conform art. 62 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   Art. 2. - (1) Statutul de cadru didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedra - ordine de ministru, decizii ale inspectorului scolar general, dispozitii de repartizare - emise de institutii abilitate in acest sens: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectorate scolare, comisii nationale de repartizare.
   (2) Cadrele didactice titularizate in baza Instructiunii nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au statut de cadre didactice titulare ale sistemului de invatamant preuniversitar.
    ___________
    Art. 2. - a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 3. - Cadrele didactice care au promovat examenul de definitivare in invatamant au dobandit titlul de profesor cu drept de practica in invatamantul preuniversitar.
   Art. 4. - (1) Etapele de constituire a posturilor didactice/catedrelor, constituirea normei didactice de predare-invatareevaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar, stabilire a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar se organizeaza si se desfasoara conform prezentei metodologii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (2) Etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar sunt, in ordine, urmatoarele:
   a) constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant si a aprobarii planurilor de scolarizare;
   b) constituirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului invatamant preuniversitar, cu ore la nivel de unitate de invatamant sau in unitati de invatamant din aceeasi localitate ori la nivelul consortiilor scolare;
   c) intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar in doua sau mai multe unitati de invatamant;
   d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si publicarea acestora in vederea ocuparii;
   e) transferarea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori desfiintarea unor unitati de invatamant;
   f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitatile de invatamant, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean;
   g) completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului scolar, pentru personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar caruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unitatii de invatamant ori in unitati de invatamant din aceeasi localitate sau la nivelul consortiului scolar;
   h) pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
   i) detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
   j) detasarea la cerere a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
   k) repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor/consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
   l) repartizarea in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar a candidatilor in baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2011 si/sau in iulie 2010;
   m) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora;
   n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detasare sau in regim de plata cu ora pe tot parcursul anului scolar;
   o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar;
   p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului, prin testare organizata la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (3) Prezenta Metodologie reglementeaza:
   a) conditiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar;
   b) organizarea si desfasurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (2);
   c) angajarea personalului didactic in invatamantul preuniversitar, precum si eliberarea din functie a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
   d) organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant.
   (4) Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar se aduc la cunostinta persoanelor interesate, cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de selectie si angajare pe aceste posturi didactice/catedre, prin publicarea pe internet si prin afisarea la unitatile de invatamant respective si la inspectoratele scolare.
   (5) Ordinea ocuparii posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar este urmatoarea:
   a) transferarea pe posturi didactice/catedre vacante a personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati de invatamant;
   b) ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, in vederea angajarii personalului didactic cu contract individual de munca, conform prezentei metodologii;
   c) completarea normei didactice pentru personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar caruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar/unitati de invatamant din aceeasi localitate, la nivelul inspectoratului scolar;
   d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioada nedeterminata, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
   e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata, prin detasare in interesul invatamantului, de catre personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
   f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata, prin detasare la cerere, de catre personalul didactic titular al sistemului de invatamant preuniversitar;
   g) repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor/consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitati de invatamant la nivel local/judetean, pe perioada determinata, pe posturi didactice/catedre ramase vacante/rezervate la nivel judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
   h) repartizarea candidatilor, in baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2011 si/sau in iulie 2010, pe perioada determinata, pe posturi didactice/catedre ramase vacante/rezervate la nivel judetean, in sedinta publica organizata la nivelul inspectoratului scolar;
   i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate pe perioada determinata in regim de plata cu ora;
   j) ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin detasare sau in regim de plata cu ora pe tot parcursul anului scolar;
   k) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar;
   l) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioada determinata, cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului, prin testare organizata la nivelul unitatilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local, pe parcursul anului scolar.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (6) Prevederile prezentei Metodologii se aplica atat unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, cat si unitatilor de invatamant preuniversitar particular acreditate sau autorizate.
   Art. 5. - Eliberarea din functie a personalului didactic incadrat la unitatile de invatamant preuniversitar de stat se dispune de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, iar la unitatile de invatamant preuniversitar particulare de catre persoana juridica angajatoare, in urmatoarele situatii:
   a) la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform prevederilor art. 55, lit. a), coroborate cu dispozitiile art. 56 din Legea nr. 53/2003, republicata - Codul muncii;
   b) prin acordul partilor, conform prevederilor art. 55, lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicata - Codul muncii;
   c) la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicata - Codul muncii;
   d) ca efect al aplicarii, in temeiul prevederilor art. 280, alin. (2), lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, a sanctiunii disciplinare.

   
Capitolul II

  Constituirea, incadrarea si vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar/consortii scolare, ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant

   
Secţiunea I

  Norma didactica. Constituirea posturilor didactice si conditii de ocupare a posturilor didactice in invatamantul preuniversitar

   Art. 6. - (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul preuniversitar se realizeaza pe baza normativelor in vigoare privind formatiunile de studiu, a planurilor de scolarizare propuse de unitatile de invatamant si a planurilor-cadru de invatamant aflate in vigoare, in concordanta cu norma didactica de predare-invatare-evaluare stabilita conform art. 262 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (2) Activitatea personalului didactic de predare este stabilita conform art. 262 alin. (1)-(2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   Art. 7. - Planurile de scolarizare propuse de unitatile de invatamant, conform Metodologiei aprobate prin ordin al ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, sunt avizate de inspectoratul scolar cu respectarea normelor legale in vigoare, pana la data de 3 ianuarie 2012.
   Art. 8. - (1) Norma didactica a personalului didactic din unitatile de invatamant de predare-invatare, de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa, constituita conform art. 262 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cuprinde ore prevazute in planul de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de licenta sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat, pe diploma de absolvire a unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma. Diplomele de absolvire a studiilor postuniversitare de masterat, diplomele de doctor si certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare postuniversitare nu se iau in considerare la stabilirea normei didactice.
   (2) Prin exceptie, in norma didactica predare-invatare-evaluare prevazuta la alin. (1) se pot include si ore la disciplinele stabilite prin prezenta Metodologie, cu mentinerea drepturilor salariale.
   (3) Norma didactica a personalului din serviciile specializate aflate in subordinea directiilor judetene de asistenta sociala si protectia copilului, transferat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe saptamana, in raport cu care se stabilesc drepturile salariale.
   (4) Personalul didactic din serviciile specializate aflate in subordinea directiilor judetene de asistenta sociala si protectia copilului, transferat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998, beneficiaza de toate drepturile personalului didactic prevazute in Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   Art. 9. - (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice, ai unei scoli echivalente sau studii superioare, in profilul postului, in conformitate cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numit in continuare Centralizator, precum si absolvirea unui curs in domeniul psihopedagogic si metodic specific, dovedit prin foaia matricola sau certificat de absolvire.
   (2) Posturile didactice din invatamantul prescolar pot fi ocupate de:
   a) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta cu specializarea "Pedagogia invatamantului primar si prescolar" incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamant prescolar;
   b) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau educator, in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care, pana la intrarea in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, au finalizat cu diploma de licenta si studii universitare lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta ori au finalizat cu diploma de absolvire ciclul II de studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avand inscrisa pe diploma de licenta sau de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat ori de absolvire a studiilor postuniversitare una din specializarile cuprinse in Centralizator, incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamant prescolar, conform art. 248 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   c) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau educator in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi cu diploma ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care au finalizat cu diploma si studii universitare de scurta durata, avand inscrisa pe diploma de absolvire una din specializarile cuprinse in Centralizator si care si-au echivalat invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamant prescolar;
   d) absolventi cu diploma ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care si-au echivalat invatamantul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamant prescolar;
   e) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau educator in concordanta cu Centralizatorul care au dobandit atestatul de recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamant prescolar;
   f) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau educator in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi cu diploma ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care au finalizat cu diploma si studii universitare de scurta durata, avand inscrisa pe diploma de absolvire una din specializarile cuprinse in Centralizator si care nu si-au echivalat invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, incadrati in functia didactica de institutor;
   g) absolventi cu diploma ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care nu si-au echivalat invatamantul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licenta, incadrati in functia didactica de institutor;
   h) absolventi cu diploma a unei institutii de invatamant superior si a unui curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic pentru invatamantul prescolar, incadrati in functia de institutor;
   i) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau educator in concordanta cu Centralizatorul care nu si-au recunoscut si echivalat competentele profesionale dobandite formal, nonformal sau informal in vederea dobandirii statutului de profesor pentru invatamantul prescolar, incadrati in functia de educatoare.
   (3) Posturile didactice de profesor in invatamantul primar, clasa pregatitoare si clasele I-IV, pot fi ocupate de:
   a) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea "Pedagogia invatamantului primar si prescolar", incadrati in functia de profesor pentru invatamantul primar;
   b) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea invatatoare sau invatator in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care, pana la intrarea in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, au finalizat cu diploma de licenta si studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta ori au finalizat cu diploma de absolvire ciclul II de studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avand inscrisa pe diploma de licenta sau de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat una din specializarile cuprinse in Centralizator, incadrati in functia de profesor pentru invatamantul primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   c) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea invatatoare sau invatator in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi cu diploma ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care au finalizat cu diploma si studii universitare de scurta durata, avand inscrisa pe diploma de absolvire una din specializarile cuprinse in Centralizator si care si-au echivalat invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, incadrati in functia de profesor pentru invatamantul primar;
   d) absolventi cu diploma ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care si-au echivalat invatamantul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, incadrati in functia de profesor pentru invatamantul primar;
   e) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea invatatoare sau invatator in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care au dobandit atestatul de recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, incadrati in functia de profesor pentru invatamantul primar;
   f) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrisa pe diploma de absolvire specializarea invatatoare sau invatator in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi cu diploma ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care au finalizat cu diploma si studii universitare de scurta durata, avand inscrisa pe diploma de absolvire una din specializarile cuprinse in Centralizator si care nu si-au echivalat invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, incadrati in functia de institutor;
   g) absolventi cu diploma ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care nu si-au echivalat invatamantul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licenta, incadrati in functia de institutor;
   h) absolventi cu diploma a unei institutii de invatamant superior si a unui curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic pentru invatamantul primar, incadrati in functia de institutor;
   i) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire specializarea invatatoare sau invatator in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care nu si-au recunoscut si echivalat competentele profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, in vederea dobandirii statului de profesor pentru invatamantul primar, incadrati in functia de invatator.
   (4) In invatamantul prescolar si primar alternativ trebuie indeplinite, dupa caz, conditiile de studii mentionate la alin. (2), respectiv alin. (3), precum si parcurgerea si finalizarea, cu diploma/certificat a modulului pedagogic specific alternativei educationale.
   (5) Pentru cadrele didactice titulare cu studii medii/postliceale care ocupa posturi didactice in invatamantul prescolar si primar se recomanda echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in vederea dobandirii statutului de profesor pentru invatamantul prescolar sau de profesor pentru invatamantul primar.
    Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat colegiul universitar pedagogic si ocupa posturi didactice in invatamantul prescolar si primar se recomanda sa-si continue studiile pentru a dobandi in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta specializarea "Pedagogia invatamantului primar si prescolar" sau sa-si echivaleze studiile dobandite prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011in vederea dobandirii statutului de profesor pentru invatamantul prescolar sau de profesor pentru invatamantul primar.
    Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat cu diploma liceul pedagogic, scoli postliceale pedagogice sau scoli echivalente ori colegiul universitar pedagogic si care au finalizat cu diploma si studii universitare de scurta durata, avand inscrisa pe diploma de absolvire una din specializarile cuprinse in Centralizator si ocupa posturi didactice in invatamantul prescolar si primar, dar nu si-au echivalat invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, se recomanda sa-si continue studiile pentru a dobandi in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta specializarea "Pedagogia invatamantului primar si prescolar" sau sa-si echivaleze studiile dobandite prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in vederea dobandirii statutului de profesor pentru invatamantul prescolar sau de profesor pentru invatamantul primar.
   (6) Posturile didactice/catedrele de profesor din invatamantul gimnazial, clasele V-VIII, din palatele si cluburile copiilor si elevilor si din invatamantul profesional pot fi ocupate de:
   a) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari in profilul postului;
   b) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta cu specializarea in profilul postului;
   c) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializari in profilul postului;
   d) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta sau ai studiilor universitare de lunga durata, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului;
   e) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului;
   f) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului;
   g) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de scurta durata, cu specializari in profilul postului.
   (7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor in invatamantul gimnazial si profesional, precum si in palatele si cluburile copiilor si elevilor, absolventii cu studiile prevazute la alin. (6) lit. a)-g) trebuie sa faca si dovada absolvirii programului de pregatire psihopedagogica dovedit prin foaie matricola, in care este consemnata parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice, prin certificat de absolvire a programului de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau prin certificat care atesta detinerea a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
   (8) Pentru cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre de profesor in invatamantul gimnazial si profesional, precum si in palatele si cluburile copiilor si elevilor, care au finalizat cu diploma studii universitare de scurta durata, se recomanda sa-si continue studiile pentru a dobandi in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta specializarea necesara ocuparii postului didactic/catedrei sau sa-si echivaleze invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (9) Posturile didactice/catedrele de profesor in invatamantul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum si in invatamantul postliceal pot fi ocupate de:
   a) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, cu specializari in profilul postului;
   b) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta, urmat de absolvirea cu diploma a ciclului II de studii universitare de masterat, cu specializari in profilul postului;
   c) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului;
   d) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta, urmat de absolvirea cu diploma a ciclului II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului;
   (10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor in invatamantul liceal si postliceal, absolventii cu studiile prevazute la alin. (9) trebuie sa faca si dovada absolvirii programului de pregatire psihopedagogica dovedit prin foaie matricola, in care este consemnata parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice, prin certificat de absolvire a programului de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau certificat care atesta detinerea a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
   (11) In mod exceptional, in lipsa cadrelor didactice care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (9) - (10), orele din invatamantul liceal obligatoriu, clasele a IX-a si a X-a, pot fi predate pe perioada determinata de absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
   (12) Catedrele de pregatire/instruire practica in invatamantul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, in invatamantul profesional, precum si in invatamantul postliceal pot fi ocupate de:
   a) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari in profilul postului;
   b) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta sau ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari in profilul postului;
   c) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta urmate de ciclul II de studii universitare de masterat cu specializari in profilul postului;
   d) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta sau ai studiilor universitare de lunga durata, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului;
   e) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului;
   f) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de scurta durata cu specializari in profilul postului, care si-au echivalat invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
   g) absolventi cu diploma ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri cu specializari in profilul postului care si-au recunoscut si echivalat competentele profesionale dobandite formal, nonformal sau informal in vederea dobandirii statutului de profesor de instruire practica, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
   h) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de scurta durata cu specializari in profilul postului;
   i) absolventi cu diploma ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri cu specializari in profilul postului.
   (13) Pentru ocuparea catedrelor de pregatire/instruire practica in invatamantul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, in invatamantul profesional, precum si in invatamantul postliceal, absolventii cu studiile prevazute la alin. (12) lit. a) - i) trebuie sa faca si dovada absolvirii programului de pregatire psihopedagogica dovedit prin foaie matricola, in care este consemnata parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice, prin certificat de absolvire a programului de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau certificat care atesta detinerea a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
   (14) Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de pregatire/instruire practica, in baza studiilor finalizate in cadrul scolilor postliceale sau scolilor de maistri in profilul postului, se recomanda sa-si echivaleze competentele profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in vederea dobandirii statutului de profesor de instruire practica.
    Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de pregatire/instruire practica care au finalizat studii universitare de scurta durata in profilul postului, se recomanda sa-si echivaleze invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sau sa-si continue studiile pentru a dobandi in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta specializarea necesara ocuparii postului didactic/catedrei.
   (15) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul special personalul didactic trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile de studii prevazute la alin. (1)-(14), iar pentru alte specializari decat cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, conform art. 248 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
    Absolventii cu diploma ai invatamantului superior avand inscrisa pe diploma de absolvire/licenta una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994), absolventii cu diploma ai colegiilor pedagogice cu specializarile educator de psihopedagogie speciala sau educator si psihopedagogie speciala, absolventii cu diploma ai scolilor postliceale care pregatesc invatatori-educatori pentru invatamant special si ai liceelor pedagogice, absolventii invatamantului superior care au parcurs in formarea initiala cursuri de psihopedagogie speciala sau in domeniul educatiei speciale de cel putin 56 ore ori absolventi ai scolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea invatator/educatoare, care au parcurs in formarea initiala un curs de psihopedagogie speciala sau in domeniul educatiei speciale de cel putin 36 ore, pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul special - in concordanta cu Centralizatorul, precum si absolventii ciclului II de studii universitare de masterat in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamant special, fara sa mai fie necesar un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala efectuat separat, in afara pregatirii initiale.
   (16) Posturile de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica normate la unitati de invatamant prescolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de:
   a) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, avand inscrisa pe diploma de licenta una din specializarile: psihologie, psihopedagogie, psihopedagogie speciala, psihosociologie, pedagogie, sociologie sau filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994), in concordanta cu Centralizatorul;
   b) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta, care ulterior au finalizat cu diploma, in profilul postului, ciclul II de studii universitare de masterat, in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
   c) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului, in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
   d) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta, urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diploma si programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului, in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
   e) absolventi cu diploma ciclului I de studii universitare de licenta avand inscrisa pe diploma de licenta una din specializarile: pedagogie, psihopedagogie speciala, psihologie sau sociologie, in concordanta cu Centralizatorul;
   f) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului, in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
   g) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de scurta durata cu specializari in profilul postului, in concordanta cu Centralizatorul.
   (17) Posturile de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica normate la unitati de invatamant liceal, unitati de invatamant avand clase I-XII/XIII/XIV sau clase V-XII/XIII/XIV pot fi ocupate de absolventi cu specializari in profilul postului, care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (16) lit. a) - d).
   (18) Pentru cadrele didactice titulare pe posturi de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica de nivel prescolar, primar, gimnazial sau profesional, care au finalizat cu diploma studii universitare de scurta durata, se recomanda sa-si echivaleze invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sau sa-si continue studiile pentru a dobandi licenta, in profilul postului ocupat, in cadrul ciclului I de studii universitare.
   (19) Pentru ocuparea posturilor didactice de profesor-logoped din centrele logopedice interscolare si din cabinetele scolare/interscolare:
   a) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, avand inscrisa pe diploma de licenta una din specializarile: psihologie, psihopedagogie, psihopedagogie speciala, psihosociologie, pedagogie sau filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 19781994), in concordanta cu Centralizatorul;
   b) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta care ulterior au finalizat ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului, in conformitate cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. h) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   c) absolventi cu diploma ciclului I de studii universitare de licenta avand inscrisa pe diploma de licenta una din specializarile: pedagogie, psihopedagogie speciala sau psihologie, in concordanta cu Centralizatorul;
   d) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului, in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. h) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   e) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta, urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diploma si programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului, in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. h) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   f) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare licenta, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in profilul postului, in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. h) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   g) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de scurta durata cu specializari in profilul postului, in concordanta cu Centralizatorul.
   (20) Pentru cadrele didactice titulare pe posturi de profesor-logoped, care au finalizat cu diploma studii universitare de scurta durata, se recomanda sa-si echivaleze invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sau sa-si continue studiile pentru a dobandi licenta, in profilul postului ocupat, in cadrul ciclului I de studii universitare.
   (21) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive scolare si din unitatile de invatamant in care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de:
   a) profesori care se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (6)-(7) sau alin. (9)-(10), cu specializarea in domeniile educatie fizica si sport/cultura fizica si sport, precum si indeplinirea conditiei suplimentare a specializarii, in cadrul studiilor universitare, in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata;
   b) antrenori, in cluburile sportive scolare, absolventi cu diploma ai unui liceu si ai unei scoli de antrenori ori ai unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil autorizate sa functioneze provizoriu /acreditate, cu specializarea in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata si absolvirea unui curs in domeniul psihopedagogic si metodic.
   c) profesori - antrenori care se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (6)-(7) sau alin. (9)-(10), cu specializarea in domeniile educatie fizica si sport/cultura fizica si sport si care au dobandit specializarea in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata prin absolvirea unei scoli de antrenori autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate ori a unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate.
   (22) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior, care se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (6)-(7) sau alin. (9)-(10), cu specializari in profilul postului in concordanta cu Centralizatorul.
   (23) Disciplina "Religie" poate fi predata numai de absolventi ai invatamantului superior cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, in baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (24) Personalul didactic, care solicita ocuparea unei catedre constituite din ore existente la grupe sau clase cu predare in alta limba decat cea in care si-a efectuat studiile, trebuie sa faca dovada competentei predarii in limba respectiva, in baza unui test de cunoastere a limbii in care urmeaza sa faca predarea, organizat la nivelul unitatii de invatamant.
   (25) Pentru personalul didactic care a finalizat cu diploma liceul pedagogic cu specializarea educatoare sau invatator sau un colegiu universitar pedagogic se considera indeplinita conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
   Art. 10. - (1) Activitatea si norma didactica a personalului didactic din centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica se constituie conform Regulamentului de organizare si functionare a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin ordin al ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (2) Activitatea si norma didactica a personalului didactic a cadrelor didactice incadrate la Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare si functionare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordin al ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (3) Norma didactica de predare-invatare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive scolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe saptamana si se constituie conform Regulamentului privind organizarea invatamantului sportiv, aprobat prin ordin al ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (4) Norma didactica de predare-invatare-evaluare a personalului didactic din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor se stabileste in functie de nivelul studiilor, dupa cum urmeaza:
   a) 24 de ore pe saptamana pentru absolventii studiilor medii, postliceale sau scolilor de maistri cu diploma de absolvire in profilul postului, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii medii/postliceale;
   b) 24 de ore pe saptamana pentru absolventii studiilor medii, postliceale sau scolilor de maistri cu diploma de absolvire in profilul postului si cu diploma de absolvire sau de licenta ai invatamantului superior intr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lunga sau scurta durata;
   c) 18 ore pe saptamana pentru absolventii colegiilor universitare de institutori cu diploma de absolvire in profilul postului, cu salarizarea corespunzatoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurta durata;
   d) 18 ore pe saptamana pentru absolventii colegiilor universitare de antrenori cu diploma de absolvire in profilul postului, incadrati in functia didactica de antrenor, cu salarizarea corespunzatoare de nivelului de studii superioare de scurta durata;
   e) 18 ore pe saptamana pentru absolventii invatamantului superior cu diploma de absolvire sau de licenta in profilul postului, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurta durata sau studii superioare de lunga durata.
    Pentru cadrele didactice angajate in palate si cluburi ale copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor, in baza studiilor medii sau postliceale se recomanda sa-si echivaleze competentele profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, in vederea dobandirii statutului de profesor. Dupa recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pentru aceasta categorie de cadre didactice, norma didactica de predareinv atare-evaluare se stabileste la 18 ore pe saptamana.
    Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat studii universitare de scurta durata angajate in palate si cluburi ale copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor se recomanda sa-si continue studiile pentru a obtine diploma de licenta, in profilul postului ocupat, in cadrul ciclului I de studii universitare sau sa-si echivaleze studiile dobandite prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (5) Activitatea si norma didactica a profesorilor documentaristi se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   Art. 11. - In unitatile de invatamant cu predare simultana normarea personalului didactic se face cu respectarea prevederilor legale.
   Art. 12. - (1) Catedrele de limbi straine din invatamantul primar se atribuie astfel:
   a) profesorilor titulari ai sistemului national de invatamant si profesorilor angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
   b) profesorilor titulari ai sistemului national de invatamant si profesorilor angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata care au specializari in profilul catedrei, in concordanta cu Centralizatorul.
   c) profesorilor pentru invatamantul primar/institutorilor/invatatorilor de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta;
   d) profesorilor pentru invatamantul primar/institutorilor/invatatorilor de la alta grupa sau clasa, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta, in regim de plata cu ora.
   (2) In unitatea de invatamant in care nu exista personal didactic de specialitate pentru predarea curriculum-ului de limba materna la invatamantul primar, consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide, dupa consultarea responsabilului comisiei metodice/de catedra de specialitate, care dintre profesorii pentru invatamant primar/institutorii/invatatorii cunoscatori ai limbii materne respective pot preda si la alte clase din ciclul primar, in regim de plata cu ora. Orele respective se platesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   (3) In unitatile de invatamant in care nu exista personal didactic calificat pentru predarea disciplinei "Religie" la invatamantul primar, consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide, dupa consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru invatamant primar/institutorii calificati si abilitati in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cultele religioase recunoscute oficial de stat, pot preda "Religia" la clase din ciclul primar, in regim de plata cu ora. Orele respective se platesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   (4) La invatamantul primar, orele de educatie fizica prevazute in planurile-cadru de invatamant sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate conform art. 263 alin. (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (5) In unitatile de invatamant in care, la nivel gimnazial, nu exista profesori de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a curriculum-ului de limba materna, a religiei, a educatiei plastice, a educatiei muzicale sau a educatiei fizice, consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide, dupa consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru invatamantul primar/institutorii, care fac dovada calificarii prin diploma de studii, pot preda aceste discipline in regim de plata cu ora. Orele respective se platesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   (6) Disciplina cultura civica face parte din norma de predare a personalului didactic, care a finalizat ciclul I de studii universitare de licenta ori studii universitare de lunga sau scurta durata, avand inscrisa pe diploma de absolvire/licenta una din specializarile: filosofie, istorie, drept, drept comunitar, stiinte juridice, stiinte juridice si administrative, cultura si religie, stiinte politice, stiinte politice si administrative, stiinte politico-economice, stiinte administrative, administratie publica, administratie europeana, pedagogie, pedagogie sociala, psihologie, sociologie, psihosociologie, politici sociale, comunicare si relatii publice, comunicare sociala si relatii publice, studii europene, etnologie, asistenta sociala, in concordanta cu Centralizatorul.
    Disciplina cultura civica este predata si de absolventi cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avand una din specializarile prevazute in Centralizator.
    Pentru cadrele didactice titulare cu studii universitare de scurta durata repartizate pe catedre de cultura civica se recomanda sa-si continue studiile pentru a obtine diploma de licenta in cadrul ciclului I de studii universitare ori sa-si echivaleze studiile dobandite prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (7) Disciplina studii sociale din invatamantul liceal intra in norma de predare a absolventilor cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, avand inscrisa pe diploma una din specializarile prevazuta in Centralizator.
   (8) Disciplina logica, argumentare si comunicare este predata de absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata care au inscrisa pe diploma de licenta specializarea filosofie, ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avand inscrisa pe diploma una din specializarile prevazuta in Centralizator.
    Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diploma studii universitare de lunga durata, care au inscrisa pe diploma de licenta specializarea filosofie, aflate in imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore in specialitate, conform actului de numire/transfer/repartizare, isi pot completa norma didactica si cu ore de sociologie, psihologie sau economie si economie aplicata, cu conditia sa fi avut in incadrare, in anii ulteriori titularizarii, ore la aceste discipline.
    Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie sau sociologie-studii sociale aflate in imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore in specialitate, conform actului de numire/transfer, isi pot completa norma didactica si cu ore de filosofie, psihologie sau logica, argumentare si comunicare.
    Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate in imposibilitatea constituirii catedrelor ore in specialitate, conform actului de numire/transfer, isi pot completa norma didactica si cu ore de filosofie, sociologie sau logica, argumentare si comunicare.
   (9) In situatia in care pentru disciplinele socio-umane nu se pot constitui catedre dintr-o singura disciplina, profilul acestora se stabileste in functie de disciplina cu numarul predominant de ore si acestea pot fi predate de absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avand inscrisa pe diploma una din specializarile prevazute in Centralizator.
   (10) Disciplinele economie, economie aplicata si educatie antreprenoriala sunt predate de absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat avand inscrisa pe diploma una din specializarile prevazuta in Centralizator la aria curriculara "Om si societate", disciplinele economie, economie aplicata si educatie antreprenoriala. Disciplinele educatie antreprenoriala si economie aplicata pot fi predate si de absolventii invatamantului universitar de lunga durata care au inscrisa pe diploma de licenta specializarea filosofie.
   (11) Disciplina istoria si traditiile minoritatii maghiare este predata de absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta ori ai studiilor universitare de lunga sau scurta durata care au inscrisa pe diploma de licenta una dintre specializarile: istorie sau etnologie - linia de studiu in limba maghiara ori limba si literatura materna maghiara, in concordanta cu Centralizatorul. Pentru celelalte minoritati nationale, la disciplina istoria si traditiile minoritatilor nationale se incadreaza cu prioritate absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta ori ai studiilor universitare de lunga sau scurta durata care au inscrisa pe diploma de licenta specializarea istorie - linia de studiu in limba materna a minoritatii nationale respective si numai in cazuri speciale in lipsa acestora pot fi incadrati si absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta ori ai studiilor universitare de lunga sau scurta durata care au inscrisa pe diploma de absolvire/licenta una dintre specializarile: limba si literatura materna a minoritatii nationale respective sau etnologie - linia de studiu in limba materna a minoritatii nationale respective. Disciplina istoria si traditiile minoritatilor nationale este predata si de absolventi cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avand una din specializarile prevazute in Centralizator.
    Pentru cadrele didactice titulare cu studii universitare de scurta durata repartizate pe catedre de istoria si traditiile minoritatii maghiare se recomanda sa-si echivaleze studiile dobandite prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (12) Disciplina stiinte in invatamantul liceal este predata de absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care au inscrisa pe diploma una din specializarile prevazuta in Centralizator la aria curriculara "Matematica si stiinte" pentru disciplinele fizica, chimie sau biologie, precum si de absolventi ai studiilor postuniversitare de specializare "Predarea integrata a stiintelor" cu durata de cel putin trei semestre.
   (13) Disciplina literatura universala in invatamantul liceal este predata de absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care au inscrisa pe diploma una din specializarile prevazuta in Centralizator la aria curriculara "Limba si comunicare" pentru disciplinele limba si literatura romana, limbi clasice sau limbi moderne/materne.
   (14) Disciplinele informatica, informatica-tehnologii asistate de calculator, tehnologia informatiei si a comunicatiilor, din invatamantul liceal/anul de completare, sunt predate de absolventi ai studiilor universitare de lunga durata, ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat avand inscrisa pe diploma de licenta/absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat una dintre specializarile prevazute in Centralizator. Disciplinele optionale in domeniul informaticii/tehnologia informatiei si a comunicatiilor, din invatamantul primar si gimnazial, sunt predate de absolventi ai studiilor universitare de lunga sau scurta durata, ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, ai ciclului I de studii universitare de licenta sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, avand inscrisa pe diploma de licenta/absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat una dintre specializarile prevazute in Centralizator. Disciplina tehnologia informatiei si a comunicatiilor constituie o disciplina optionala pentru elevii din clasele I-IV si este disciplina obligatorie in invatamantul gimnazial, clasele a V-a si a VI-a, precum si in invatamantul liceal, conform art. 68 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   Art. 13. - (1) La clasele cu predare bilingva, limbile moderne se predau pe grupe.
   (2) La clasele cu predare intensiva, limbile moderne si informatica se predau, de regula, pe grupe, cu conditia incadrarii in costul standard per elev si in numarul maxim de norme/posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului scolar.
   Art. 14. - (1) Activitatile specifice functiei de diriginte se organizeaza si se desfasoara la toate clasele si formele de invatamant din invatamantul preuniversitar, in conformitate cu precizarile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (2) Indemnizatia pentru activitatea de dirigentie se acorda conform reglementarilor in vigoare. La forma de invatamant cu frecventa redusa indemnizatia pentru activitatea de dirigentie, conform prevederilor legale in vigoare, se acorda numai pentru lunile in care se organizeaza sesiunile de predare-evaluare.
   (3) Personalul didactic de conducere, de indrumare si control nu poate indeplini functia de diriginte si nu poate efectua ore de consiliere si orientare vocationala si nici ore de dirigentie. In situatii exceptionale, cand la nivelul unei unitati de invatamant nu exista suficiente cadre didactice cu contract de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, cu studii corespunzatoare postului/catedrei, personalul didactic de conducere poate indeplini functia de diriginte cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
   Art. 15. - (1) Posturile didactice/catedrele de specialitate din unitatile de invatamant cu clase de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design se constituie avand in vedere finalitatile educationale si specializarile filierei vocationale. Disciplinele fundamentale, care se predau la clasele a IX-a si a X-a, studiul formelor si desenul, studiul formelor si al culorii, studiul formelor si al volumului, studiul compozitiei, crochiuri, elemente de perspectiva, desen proiectiv, interdependente functionale in relatia om - forma - ambient sunt discipline complementare strict necesare formarii limbajului plastic si a perceptiei vizuale, ce constituie o forma de pre-orientare, in cunostinta de cauza, spre una din specializarile profilului. La unitatile de invatamant cu clase de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design nu se constituie catedre vacante numai cu ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a.
   (2) Disciplina educatie artistica este predata de absolventii invatamantului superior de lunga durata, ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat avand inscrisa pe diploma una din specializarile prevazuta in Centralizator la aria curriculara "Arte", disciplinele: arte vizuale, muzica, teatru sau coregrafie.
   (3) Personalul didactic titular al sistemului national de invatamant pe un post/catedra de corepetitor/acompaniament, din liceele vocationale si din unitatile cu invatamant integrat si suplimentar de arta, precum si cel din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor ramane incadrat ca personal didactic titular al sistemului national de invatamant, in conformitate cu actul de numire/transfer pe post/catedra, in aceeasi unitate de invatamant si beneficiaza de toate drepturile personalului didactic titular al sistemului national de invatamant.
   Art. 16. - (1) Catedrele de educatie tehnologica la clasele V-VIII pot fi ocupate de:
   a) absolventi cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea "educatie tehnologica", in concordanta cu Centralizatorul.
   b) absolventi cu diploma ai invatamantului superior cu specializari in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol.
   (2) Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant pe catedre de educatie tehnologica care au finalizat studii universitare de scurta durata in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, se recomanda sa-si echivaleze invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (3) Pe catedrele de educatie tehnologica, absolventii cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol pot fi incadrati cu contract de munca pe perioada determinata sau in regim de plata cu ora, numai in lipsa absolventilor invatamantului superior cu specializarea "educatie tehnologica".
   (4) Orele de educatie tehnologica la clasele V-VIII se desfasoara pe clase.
   (5) Disciplinele tehnologice/modulele din cadrul filierei tehnologice pot fi predate dupa cum urmeaza:
   a) in invatamantul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV si profesional, disciplinele tehnologice/modulele din cadrul filierei tehnologice pot fi predate de absolventi cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat in domeniul tehnic, silvic, economic si agricol sau de absolventi cu diploma de programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, studii academice postuniversitare, cu diploma de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate - in concordanta cu Centralizatorul, precum si absolventii cu diploma de licenta ai invatamantului universitar de lunga durata in domeniile tehnic, silvic, economic si agricol, in profilul postului, care indeplinesc si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10) din prezenta Metodologie.
   b) in mod exceptional, in lipsa absolventilor cu diploma ai invatamantului superior prevazuti la lit. a), disciplinele/modulele tehnologice din invatamantul liceal obligatoriu, clasele a IX-a si a X-a, pot fi predate pe perioada determinata de absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta in domeniile tehnic, silvic, economic si agricol, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
   c) in invatamantul profesional disciplinele tehnologice/modulele pot fi predate de absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta sau ai ciclului II de studii universitare de masterat in domeniul tehnic, silvic, economic si agricol ori de absolventi cu diploma de programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, de studii academice postuniversitare, de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumatate - in concordanta cu Centralizatorul, precum si absolventii cu diploma de licenta ai invatamantului universitar de lunga sau scurta durata in domeniile tehnic, silvic, economic si agricol, in profilul postului, care indeplinesc si conditiile prevazute la art. 9 alin. (7) din prezenta Metodologie.
   (6) Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de discipline tehnologice care au finalizat studii universitare de scurta durata in profilul postului, se recomanda sa-si continue studiile prin studii universitare de licenta si de masterat pentru a dobandi specializari in concordanta cu postul didactic/catedra ocupat(a) sau sa-si echivaleze invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (7) In invatamantul postliceal, incadrarea personalului didactic pe discipline/module se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie.
   Art. 17. - (1) La disciplina pregatire/instruire practica, incadrarea cadrelor didactice se face in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (12)-(13) din prezenta Metodologie.
    Pregatirea/instruirea practica se efectueaza pe clase la agenti economici sau pe clase/grupe constituite in conditiile legii, in atelierele proprii, in functie de resursele materiale existente si de prevederile din conventiile/protocoalele de parteneriat incheiate intre unitatile de invatamant si agentii economici, cu incadrarea in numarul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului scolar.
    In unitatile de invatamant preuniversitar, prevazute in ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 437/2007, asistate in cadrul programelor de modernizare a invatamantului profesional si tehnic PHARE VET RO 9405, PHARE TVET RO 2001-2003 si PHARE TVET RO 2004-2006, precum si in unitatile de invatamant implicate in proiectele Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de colaborare bilaterala cu Austria ECONET si TOURREG prin KULTURKONTAKT Austria si de colaborare bilaterala cu Franta, pregatirea/instruirea practica se organizeaza la agenti economici pe clase/grupe constituite in conditiile legii, cu incadrarea in numarul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului scolar sau in atelierele proprii, pe grupe de elevi constituite in conditiile legii.
   (2) In unitatile de invatamant preuniversitar in care se organizeaza stagii de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, incadrarea cadrelor didactice care realizeaza pregatirea/instruirea practica se face in functie de specializarea acestora si prevederile planului de invatamant. Orele de laborator tehnologic si de instruire practica predate in cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2 sunt incluse in norma didactica, in cumul sau in plata cu ora, dupa caz. Pe parcursul unui an scolar, un cadru didactic poate avea in incadrare cel mult o clasa/grupa de elevi care efectueaza stagiul de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2.
    In structura catedrelor de discipline tehnologice si de pregatire/instruire practica vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectueaza stagii de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic si de instruire practica din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2 se ocupa numai pe perioada determinata, de cel mult un an scolar, prin completare de norma sau in regim de plata cu ora.
   Art. 18. - (1) Posturile didactice/catedrele din invatamantul special pot fi ocupate dupa cum urmeaza:
   a) posturile de profesor pentru invatamant prescolar special si de profesor itinerant/de sprijin din invatamantul prescolar special pot fi ocupate de absolventi care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (2) si alin. (15) din prezenta Metodologie.
   b) posturile de profesor-educator din invatamantul special, pentru activitatea de dupaamiaza la clasele I-X, pot fi ocupate de absolventi care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) sau alin. (6)- (7) ori alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie, indiferent de specializarea/specializarile inscrise pe diploma/diplomele de studii, precum si conditiile prevazute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie;
   c) posturile de profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala, precum si posturile de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog si de psihopedagog din invatamantul special primar si gimnazial si din cadrul structurilor de invatamant special integrat pot fi ocupate numai de absolventi ai invatamantului superior care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (6)-(7) ori alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie, avand inscrisa pe diploma una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul ori limba romana, limba si literatura romana, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie;
   d) posturile de profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, psiholog, logoped, profesor de psihodiagnoza din invatamantul special primar si gimnazial si din cadrul structurilor de invatamant special integrat pot fi ocupate numai de absolventi ai invatamantului superior care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (6)-(7) ori alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie, avand inscrisa pe diploma una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul;
   e) posturile de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog si de psihopedagog din invatamantul special liceal/postliceal pot fi ocupate numai de absolventi ai invatamantului superior care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie, avand inscrisa pe diploma una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) in concordanta cu Centralizatorul ori limba romana, limba si literatura romana, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie;
   f) posturile de profesor-psiholog scolar, psiholog, profesor de psihodiagnoza din invatamantul special liceal/postliceal pot fi ocupate numai de absolventi ai invatamantului superior care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie, avand inscrisa pe diploma una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul;
   g) posturile de profesor preparator (nevazator) din invatamantul special gimnazial pot fi ocupate de profesori nevazatori care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (6)-(7) ori alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie coroborate cu prevederile art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie.
   h) posturile de profesor preparator (nevazator) din invatamantul special liceal pot fi ocupate de profesori nevazatori care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (9) si (10) din prezenta Metodologie coroborate cu prevederile art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie;
   i) in mod exceptional, in lipsa absolventilor care indeplinesc conditiile prevazute la lit. h), posturile de profesor preparator (nevazator) din invatamantul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioada determinata de profesori nevazatori, absolventi cu diploma ai studiilor universitare de licenta, care indeplinesc si conditiile prevazute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
   j) disciplinele din aria curriculara tehnologii la clasele V-VIII din invatamantul special, activitatile de pre-profesionalizare si instruirea practica in invatamantul special pot fi desfasurate de cadrele didactice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (12)-(13) din prezenta Metodologie, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie.
   (2) Pentru cadrele didactice titulare cu studii medii/postliceale si care ocupa posturi didactice in invatamantul special prescolar si primar se recomanda sa-si echivaleze competentele profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in vederea dobandirii statutului de profesor pentru invatamantul prescolar special, de profesor itinerant/de sprijin in invatamantul prescolar sau primar/gimnazial sau de profesor-educator.
    Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat colegiul universitar pedagogic angajate in invatamantul special prescolar si primar doi profesori titulari avand gradul didactic I sau II din invatamantul preuniversitar se recomanda sa-si echivaleze studiile, dobandite prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in vederea dobandirii statutului de profesor pentru invatamantul prescolar special, de profesor itinerant/de sprijin in invatamantul prescolar sau primar/gimnazial sau de profesor-educator.
   (3) Cadrele didactice titulare pe catedre de profesor itinerant/de sprijin sau de profesor psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala, care nu se incadreaza in conditiile de studii prevazute la alin. (1) au obligatia de a urma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in: psihopedagogie speciala, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamant special.
   (4) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant pe catedre de profesor-psihopedagog care au inscrisa pe diploma de studii specializarile limba romana sau limba si literatura romana au obligatia de a urma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in: psihopedagogie speciala, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamant special.
    Pe posturile de profesor-psihopedagog din invatamantul special, absolventii invatamantului superior care au inscrisa pe diploma specializarile limba romana sau limba si literatura romana pot fi incadrati pe perioada determinata sau in regim de plata cu ora, numai in lipsa absolventilor invatamantului superior cu studii corespunzatoare postului in concordanta cu Centralizatorul.
   (5) Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de activitati de pre-profesionalizare si pregatire/instruire practica in invatamantul special, in baza studiilor finalizate in cadrul scolilor postliceale sau scolilor de maistri in profilul postului, se recomanda sa-si echivaleze competentele profesionale dobandite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in vederea dobandirii statutului de profesor de instruire practica.
    Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant pe catedre de activitati de pre-profesionalizare si pregatire/instruire practica in invatamantul special care au finalizat studii universitare de scurta durata in profilul postului, se recomanda sa-si echivaleze invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (6) Posturile didactice/catedrele din invatamantul special pot fi ocupate si de absolventi cu diploma ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice sau ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat - in concordanta cu Centralizatorul, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie.
   (7) In mod exceptional, in lipsa absolventilor care se incadreaza in prevederile alin. (1) lit. e) sau lit. f) ori alin. (6), posturile didactice/catedrele din invatamantul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioada determinata de absolventi cu diploma ai studiilor universitare de licenta, cu specializari in profilul postului, care indeplinesc si conditiile prevazute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
   (8) In situatia in care nu exista nici un candidat nevazator, postul de profesor preparator (nevazator) poate fi ocupat pe perioada determinata si de alte cadre didactice care indeplinesc conditiile de studii.
   (9) Cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre in invatamantul special, care nu indeplinesc conditia prevazuta la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, au obligatia ca in termen de cel mult doi ani de la intrarea in vigoare a prezentei Metodologii sa finalizeze un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala.
   Art. 181. - (1) Absolventii invatamantului superior/mediu/postliceal incadrati in sistemul de invatamant preuniversitar, care nu au dobandit definitivarea in invatamant, trebuie sa faca dovada pregatirii psihopedagogice dupa cum urmeaza:
   a) absolventii cu diploma ai studiilor de lunga/scurta durata si ai studiilor medii/postliceale au obligatia de a finaliza pregatirea psihopedagogica in termen de cel mult 3 ani de la angajarea in invatamant;
   b) absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul prescolar, preuniversitar obligatoriu, profesional si la anul de completare, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
   c) absolventii cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul liceal sau postliceal, cu conditia detinerii unei pregatiri psihopedagogice, care sa corespunda unui numar de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregatire oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
   (2) Pentru absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea «Pedagogia invatamantului primar si prescolar», se considera indeplinita conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic.
   (3) Personalul didactic care nu a dobandit definitivarea in invatamant si care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) sau (2) se incadreaza pe posturi didactice/catedre in invatamantul preuniversitar ca personal fara studii corespunzatoare postului didactic/catedrei.
    ___________
    Art. 181. - a fost introdus prin punctul 3. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Secţiunea a II-a

  Constituirea posturilor didactice/catedrelor si incadrarea titularilor din unitatile de invatamant preuniversitar/consortii scolare, ca urmare a aplicarii planurilor cadru

   Art. 19. - Cadrele didactice care au obtinut definitivarea in invatamant si care ocupa prin concurs un post didactic/o catedra vacant(a) publicat(a) pentru angajare pe perioada nedeterminata, in urma concursului validat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, sunt titulare ale sistemului de invatamant preuniversitar, in conditiile prezentei metodologii, conform art. 254 alin. (13) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 19. - a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 20. - (1) Statutul de titular al sistemului de invatamant, prin concurs, este dovedit prin decizia de repartizare si prin contractul individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata intre directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica din invatamantul preuniversitar de stat sau al unitatii de invatamant particular si cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. In invatamantul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnata de inspectorul scolar general. Pentru unitatile de invatamant particular decizia de repartizare este semnata de conducerea unitatii si avizata de inspectorul scolar general.
   (2) Pentru profesorii debutanti, care nu au dobandit definitivarea in invatamant si care au ocupat prin concurs un post didactic/o catedra vacant(a) publicat(a) in vederea angajarii pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei metodologii, dupa promovarea examenului pentru definitivarea in invatamant, calitatea de titular al sistemului de invatamant preuniversitar este dovedita prin decizia de repartizare si prin contractul individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata intre directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica din invatamantul preuniversitar de stat sau al unitatii de invatamant particular si cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. In invatamantul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnata de inspectorul scolar general. Pentru unitatile de invatamant particular decizia de repartizare este semnata de conducerea unitatii si avizata de inspectorul scolar general.
    ___________
    Art. 20. - a fost modificat prin punctul 5. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 21. - Inspectoratele scolare dau publicitatii, pana la data de 3 ianuarie 2012, pentru anul scolar urmator, reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular autorizate/acreditate, conform art. 61 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   Art. 22. - (1) In situatia in care, ca urmare a restructurarii retelei scolare, incepand cu data de 1 septembrie 2012, urmeaza sa fie desfiintate unitati de invatamant cu personalitate juridica, se procedeaza dupa cum urmeaza:
   a) in situatia comasarii prin absorbtie a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica cu o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2012, daca la data la care se efectueaza evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate, nu a intrat inca in vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea retelei scolare si exista doua persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate se realizeaza obligatoriu la nivelul fiecarei catedre din fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica, de catre aceeasi comisie de evaluare, conform art. 46 alin. (6) din prezenta Metodologie, din care fac parte directorii ambelor unitati de invatamant cu personalitate juridica, stabilita si aprobata de consiliile de administratie reunite ale celor doua unitati de invatamant, al carei presedinte este unul dintre directori care nu se afla in situatia de restrangere de activitate sau un cadru didactic titular, membru intr-unul din consiliile de administratie din unitatile de invatamant, in situatia in care ambii directori se afla in situatia de restrangere de activitate; la nivelul inspectoratului scolar, pentru fiecare post didactic/catedra, se intocmeste o lista comuna cu rezultatele evaluarii cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate din cele doua unitati de invatamant cu personalitate juridica care urmeaza sa se comaseze, urmand sa fie propuse pentru completare de norma didactica sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2012, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic din lista comuna, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (1) si art. 46 alin. (1) - (3) din prezenta Metodologie;
   b) in situatia comasarii prin fuziune a doua unitati de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2012, toate cadrele didactice titulare din ambele unitati de invatamant cu personalitate juridica intra in restrangere de activitate si se solutioneaza cu prioritate in noua unitate creata in urma fuziunii.
   c) in situatia desfiintarii prin lichidare a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2012, toate cadrele didactice titulare din unitatea de invatamant cu personalitate juridica propusa pentru desfiintare prin lichidare intra in restrangere de activitate.
   (2) Ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant, inspectoratele scolare revizuiesc deciziile de restructurare a retelei scolare si, in baza acestora si a art. 95 alin. (1), lit. n) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului national de invatamant afectat de aceste schimbari.
    Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant numite/transferate pe nivel gimnazial/scoala de arte si meserii in unitati cu clase V-XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (9)-(10), respectiv la art. 9 alin. (12)-(13) din prezenta Metodologie, la solicitarea acestora, inspectoratele scolare, in baza acestora emit noi documente de numire in care se precizeaza nivelul cel mai inalt de invatamant al unitatii, in functie de postul/catedra ocupat(a).
   Art. 23. - (1) Infiintarea si desfiintarea consortiilor scolare pentru anul scolar 2012-2013, in baza Regulamentului de organizare si functionare a consortiilor scolare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, se realizeaza si se transmite inspectoratelor scolare pana la data de 8 ianuarie 2012.
   (2) Inspectoratele scolare si unitatile de invatamant in cauza dau publicitatii, pana la data de 10 ianuarie 2012, pentru anul scolar urmator lista consortiilor scolare, cu mentionarea explicita a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica ce intra in alcatuirea fiecarui consortiu scolar.
   (3) Dupa data de 10 ianuarie 2012 componenta consortiilor scolare si lista publicata poate fi modificata numai dupa informarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (4) La nivelul consortiilor scolare se pot constitui catedre vacante din ore existente la doua sau mai multe unitati de invatamant cu personalitate juridica, catedre ce vor fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.
   Art. 24. - (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor se face pe baza planurilor de scolarizare propuse, pana la data de 3 ianuarie 2012 pentru anul scolar urmator, de catre unitatile de invatamant cu personalitate juridica, dupa consultarea autoritatilor administratiei publice locale si a operatorilor economici.
   (2) Propunerile planurilor de scolarizare se avizeaza provizoriu de catre inspectoratele scolare pana la data de 22 decembrie 2011 si se transmit Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru aprobarea de catre Guvern a cifrei de scolarizare.
   Art. 25. - (1) In invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu se organizeaza conform legii si ordinelor ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind functionarea invatamantului cu predare simultana sau la organizarea activitatii pe grupe pentru predarea limbilor straine la clasele bilingve, la pregatirea/instruirea practica, precum si la activitatile desfasurate in cluburile sportive scolare, in palate si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor.
   (2) In cazuri exceptionale, bine motivate, formatiunile de prescolari din grupa mare sau de elevi pot functiona sub efectivul minim, cu aprobarea inspectoratelor scolare, cu incadrarea in costul standard per elev si in numarul maxim de posturi aprobat pentru invatamantul preuniversitar la nivelul judetului/municipiului Bucuresti.
   Art. 26. - (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor si incadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre in invatamantul preuniversitar de stat si particular se realizeaza, asigurandu-se cu prioritate, continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi.
   (2) Continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi poate fi intrerupta ca urmare a transferarii prin restrangere de activitate ori a pretransferarii cadrului didactic, in situatia rezervarii/degrevarii postului didactic/catedrei sau la incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit legii, precum si in alte situatii speciale aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 27. - (1) In unitatile de invatamant preuniversitar incadrarea la clase/grupe a personalului didactic titular se realizeaza de directorul unitatii de invatamant, in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din prezenta Metodologie si a principiului privind continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi/prescolari.
   (2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unitatii de invatamant cu personalitate juridica se face prin hotararea consiliului de administratie al unitatii cu personalitate juridica.
   (3) In situatia in care un post didactic dintr-o structura sau din unitatea de invatamant cu personalitate juridica, dupa aplicarea principiului continuitatii activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi, este solicitat de doua sau mai multe cadre didactice titulare de aceeasi specialitate, pentru departajare se aplica criteriile si punctajele pentru evaluarea personalului didactic, prevazute in anexa nr. 2, parte integranta din prezenta Metodologie. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, urmatoarele criterii socioumanitare: apropierea de domiciliu; sotul/sotia sa lucreze in invatamant in aceeasi localitate; sot/sotie cu domiciliul in localitate; parinti cu domiciliul in localitate; motive de sanatate care nu permit parasirea localitatii; sotul/sotia sa lucreze in invatamant, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori in intretinere, parinti bolnavi, proprietati imobiliare in localitate.
   Art. 28. - Cadrelor didactice titulare, cu contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata aflate in situatiile prevazute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 li se rezerva postul didactic/catedra, in conditiile legii. Pentru personalul didactic titular detasat, in conditiile prezentei Metodologii, se rezerva postul didactic/catedra pe care este titular.
   Art. 29. - (1) Avand in vedere specificul activitatii in unitatile de invatamant, personalul didactic poate fi pensionat, de regula, la data incheierii anului scolar.
   (2) Personalul didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare beneficiaza de acest drept si pe parcursul anului scolar. Hotararea privind pensionarea in timpul anului scolar se ia de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pe baza documentelor justificative, anexate cererii de pensionare, cu cel putin 30 de zile inainte de data pensionarii.
   (3) Personalul de conducere, indrumare si control care indeplineste conditiile legale de pensionare nu mai poate indeplini functia ocupata si revine la postul didactic/catedra pe care este titular.
   Art. 30. - Cadrele didactice titulare in doua sau mai multe unitati de invatamant/specializari pot formula cereri de intregire a normei didactice de predare-invatareevaluare intr-o unitate de invatamant/specializare conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplomele de studii tinand seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, prezentei Metodologii si ale Centralizatorului. Cererile de intregire a normei didactice de predare-invatare-evaluare se solutioneaza de consiliul/consiliile de administratie ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrele didactice sunt titulare. In baza aprobarii cererii formulate de cadrul didactic de catre consiliul/consiliile de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant, directorul/directorii emite/emit decizia/deciziile de intregire a normei didactice de predare-invatare-evaluare intr-o unitate de invatamant/specializare, dupa care se incheie actul aditional la contractul individual de munca al cadrului didactic care a solicitat intregirea normei didactice.
   Art. 31. - (1) Cadrelor didactice titulare a caror norma didactica de predare-invatareevaluare nu poate fi alcatuita in totalitate, in baza documentului de numire/transfer/repartizare, din ore de la disciplinele corespunzatoare specializarii/ specializarilor inscrise pe diploma de studii, li se constituie norma didactica la nivelul unitatii de invatamant, unitatilor de invatamant din aceeasi localitate sau al consortiului scolar, cu acordul cadrului didactic, in ordine, astfel:
   a) cu ore in specialitate la disciplina/disciplinele pe care este titular in conformitate cu actul de numire/transfer/repartizare, care sunt vacante/rezervate in acel moment, corespunzatoare specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studii, in alte unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar/unitati de invatamant din aceeasi localitate, in concordanta cu Centralizatorul;
   b) cu ore in specialitate, la alte discipline pe care poate sa le predea in unitatea/unitatile de invatamant la care este titular, care sunt vacante/rezervate in acel moment, corespunzatoare specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplome, in concordanta cu Centralizatorul;
   c) cu activitati de educatie, complementare procesului de invatamant, conform art. 263 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), norma didactica de predare-invatareevaluare a profesorilor din invatamantul gimnazial, care contine doar 2/3 norma alcatuite din ore corespunzatoare specializarilor de baza si care nu poate fi constituita in proportie de 1/3 cu ore corespunzatoare disciplinelor stabilite de Centralizator si nici prin activitati complementare procesului de invatamant, se poate constitui cu alte ore din aceeasi arie curriculara decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, cu mentinerea drepturilor salariale, conform art. 263 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), norma didactica de predare-invatareevaluare a profesorilor din invatamantul gimnazial din mediul rural, care contine doar 1/2 ore de la specialitatea/specialitatile de baza, care nu poate fi constituita in proportie de 1/2 cu ore corespunzatoare disciplinelor stabilite de Centralizator si nici prin activitati complementare procesului de invatamant, se constituie si cu alte ore decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, cu mentinerea drepturilor salariale, conform art. 263 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   Art. 32. - Pentru un cadru didactic titular se poate mentine norma didactica de predareinv atare-evaluare constituita in intregime din activitati de educatie, complementare procesului de invatamant, pentru o perioada de un an scolar, cu posibilitati de prelungire, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, pentru inca cel mult doi ani scolari consecutivi.
   Art. 33. - (1) Acordul cadrului didactic se exprima in scris, prin cererea pentru constituirea normei didactice de predare-invatare-evaluare conform art. 31 sau art. 32 din prezenta Metodologie, insotita de documentele doveditoare solicitate, inregistrata la secretariatul unitatii de invatamant.
   (2) In baza aprobarii cererii de consiliul de administratie al unitatii de invatamant si al acordului scris al cadrului didactic, directorul emite decizia de constituire a normei didactice de predare-invatare-evaluare, dupa care incheie actul aditional la contractul individual de munca al cadrului didactic aflat in aceasta situatie.
   Art. 34. - (1) La nivelul unitatilor de invatamant sunt vizate, cu prioritate, de constituirea normei didactice conform art. 31 sau art. 32 din prezenta Metodologie:
   a) cadrele didactice titulare care au obtinut consecutiv calificativul nesatisfacator la evaluarile anuale din ultimii doi ani scolari incheiati;
   b) cadrele didactice titulare sanctionate disciplinar in ultimii doi ani scolari incheiati sau in anul scolar curent;
   c) cadrele didactice titulare care nu detin avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic, conform prezentei Metodologii;
   d) cadrele didactice titulare ale caror studii nu sunt in concordanta cu nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat;
   e) cadrele didactice titulare care au decizia de numire/transfer/repartizare in mai multe unitati de invatamant sau pe mai multe specializari, in cazul in care la nivelul uneia dintre unitati/specializari se reduce numarul de ore;
   f) cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre ale caror specializari dobandite prin studii nu sunt in concordanta cu Centralizatorul;
   g) cadrele didactice titulare la clasele/grupele cu predare intensiva/bilingva sau in limbile minoritatilor nationale care nu au absolvit studiile in limba in care se face predarea, in situatia reducerii numarului de ore la aceste clase/grupe.
   (2) In cazul existentei a doua sau mai multe cadre didactice titulare la aceeasi specialitate, dupa aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea cadrului didactic caruia i se constituie norma didactica la nivelul unitatii de invatamant, conform prevederilor art. 31 sau art. 32 din prezenta Metodologie, se aplica criteriile de punctaj de la restrangerile de activitate, prevazute in anexa nr. 2, parte integranta din prezenta Metodologie, inclusiv pentru cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care ocupa functii de conducere, indrumare si control pana la organizarea concursului. Fac exceptie cadrele didactice care se afla in restrangere totala de activitate si cele care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 255 alin. (1)-(6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (3) In cazul in care cadrul didactic refuza constituirea normei didactice de predareinv atare-evaluare conform art. 31 sau art. 32 din prezenta Metodologie, dar are asigurata cel putin o jumatate de norma de predare-invatare-evaluare in specialitate, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, potrivit art. 27 alin. (1) din prezenta Metodologie, i se completeaza norma didactica la nivelul localitatii/judetului/municipiului Bucuresti, conform art. 254 alin. (17) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Cadrele didactice aflate in aceasta situatie participa, potrivit anexei nr. 24, parte integranta din prezenta Metodologie, care cuprinde Calendarul mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013, numit in continuare Calendar, la sesiunea de completare a normei didactice organizata de inspectoratul scolar.
   (4) In situatia in care cadrul didactic refuza constituirea normei didactice de predareinv atare-evaluare conform art. 31 sau art. 32 din prezenta Metodologie si nu are asigurata cel putin o jumatate de norma de predare-invatare-evaluare in specialitate ori postul didactic nu se mai incadreaza in sistemul de normare privind efectivele minime de prescolari sau de elevi prevazute de lege, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, potrivit art. 27 alin. (1) din prezenta Metodologie, cadrul didactic respectiv se afla in situatia de restrangere de activitate. Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant aflate in situatia de restrangere de activitate beneficiaza de solutionarea restrangerii de activitate, in perioada prevazuta de Calendar, conform prevederilor prezentei Metodologii.
   Art. 35. - (1) Proiectul de incadrare, intocmit de director, este aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, care totodata stabileste lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate.
   (2) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste modalitati de ocupare si conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate, conform art. 254 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Inspectoratul scolar analizeaza, corecteaza in colaborare cu unitatile de invatamant si avizeaza oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, astfel incat sa fie asigurat numarul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzatoare pentru solutionarea restrangerilor de activitate.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 3157/2012 incepand cu 03.02.2012.

   Art. 36. - Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileste dupa asigurarea normelor didactice de predare-invatareevaluare a titularilor potrivit art. 27 alin. (1), art. 31-32 din prezenta Metodologie, precum si dupa solutionarea intregirilor de norma didactica predare-invatare-evaluare a titularilor, conform art. 30 din prezenta Metodologie.
   Art. 37. - Proiectul de incadrare, aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica, este prezentat de directorul unitatii de invatamant comisiei de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general.
   Art. 38. - (1) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata propuse pentru ocuparea prin concurs trebuie sa aiba o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani.
   (2) In situatia in care unitatile de invatamant nu se grupeaza in consortii scolare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata, prin concurs, se pot constitui din ore existente in 1-2 unitati de invatamant de pe raza aceleiasi localitati urbane sau rurale ori din localitati apropiate existente in acelasi regim de mediu.
   (3) In structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design si ore optionale, precum si orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa. In structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale.
   (4) In unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, grupuri scolare, unitati de invatamant avand clasele I-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic. In mod exceptional, pentru solutionarea restrangerilor de activitate, in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.
   (5) Posturile vacante/rezervate de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica se publica la unitatile de invatamant la care sunt normate, conform Regulamentului de organizare si functionare a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica in conformitate cu Centralizatorul.
   (7) Lista, cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete si incomplete se aduce la cunostinta persoanelor interesate astfel:
   a) unitatea de invatamant afiseaza lista la avizier, o publica in presa locala si pe site-ul propriu in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/rezervate de catre inspectoratul scolar;
   b) inspectoratul scolar intocmeste lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete transmise de unitatile de invatamant si o publica, cu cel putin 30 de zile inainte de rezolvarea restrangerilor de activitate, prin afisare la avizierul institutiei, pe site-ul institutiei, pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   Art. 39. - Directorii unitatilor de invatamant cu personalitate juridica si comisia de mobilitate a personalului didactic au obligatia de a reactualiza, dupa fiecare etapa a mobilitatii personalului didactic, lista afisata.
   Art. 40. - Consiliul de administratie si directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica raspund de constituirea corecta a catedrelor, de incadrarea titularilor si de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete si incomplete, ramase neocupate.

   
Capitolul III

  Organizarea si desfasurarea transferarii personalului didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

   
Secţiunea I

  Dispozitii generale

   Art. 41. - La sesiunea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate, organizata in baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pot participa:
   a) cadre didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar de stat aflate in situatia de restrangere de activitate;
   b) cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate, in baza concursului organizat conform Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobata prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, aflate in situatia de restrangere de activitate;
   c) cadre didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar transferate din invatamantul preuniversitar de stat, in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer, aflate in situatia de restrangere de activitate;
   d) cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului, aflate in situatia de restrangere de activitate.
   Art. 42. - (1) Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada solutionarii restrangerilor de activitate, nu intra in restrangere de activitate decat la solicitarea sau cu acordul persoanelor in cauza.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 3157/2012 incepand cu 03.02.2012.

   (2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza personalul de conducere, indrumare si control numit in functie, prin delegare sau detasare, pana la organizarea concursului.
   Art. 43. - Transferarea prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare a personalului didactic titular al sistemului national de invatamantul preuniversitar se realizeaza tinand seama de prevederile art. 247, 248, 262 si 263 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si de conditiile generale si specifice din prezenta Metodologie.
   Art. 44. - Transferarea prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare a personalului didactic titular al sistemului national de invatamantul preuniversitar se face pe posturi didactice/catedre in unitati de invatamant echivalente, intr-o treapta superioara sau inferioara de invatamant, potrivit studiilor dobandite in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
   Art. 45. - Prin unitati de invatamant preuniversitar echivalente, in sensul prezentei Metodologii, se intelege:
   a) invatamant anteprescolar, organizat in crese, in gradinite si centre de zi;
   b) invatamant prescolar: gradinite, gradinite speciale, structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului;
   c) invatamant primar: clasa pregatitoare si clasele I-IV, invatamant special (clasele IIV), structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului;
   d) invatamant secundar inferior: gimnaziu, clasele V-X, invatamant special secundar inferior sau gimnazial, Palatul National al Copiilor, palate si cluburi ale copiilor si elevilor, structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului, centre si cabinete de asistenta psihopedagogica scolare/interscolare, centre si cabinete logopedice scolare/interscolare, centre judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, invatamant profesional;
   e) invatamant secundar superior: clasele XI-XII/XIII/XIV, invatamant secundar superior special, cluburi sportive scolare;
   f) invatamant postliceal: scoli postliceale si scoli de maistri.
   Art. 46. - (1) In cazul restrangerii de activitate a personalului didactic la nivelul unei unitati de invatamant, se renunta in ordine la:
   a) activitatea prestata de personalul didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare;
   b) activitatea prestata de personalul didactic in regim de plata cu ora;
   c) activitatea desfasurata de personalul didactic in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata;
   d) activitatea prestata de personalul didactic titular care solicita plecarea din unitate pe motivul restrangerii de activitate; in cazul in care doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate solicita plecarea din unitate, va pleca persoana care a intrunit, in urma evaluarii obiective, punctajul cel mai mare;
   e) activitatea prestata de personalul didactic titular care a obtinut consecutiv calificativul nesatisfacator la evaluarile anuale din ultimii doi ani scolari incheiati;
   f) activitatea prestata de personalul didactic sanctionat disciplinar in anul scolar curent sau in ultimii doi ani scolari incheiati;
   g) activitatea prestata de personalul didactic titular care nu detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic, conform prezentei Metodologii;
   h) activitatea prestata de personalul didactic titular ale carui studii nu sunt in concordanta cu nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat;
   i) activitatea prestata de personalul didactic titular ale carui specializari dobandite prin studii nu sunt in concordanta cu postul didactic ocupat, conform Centralizatorului;
   j) activitatea prestata de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat in mai multe unitati de invatamant preuniversitar sau pe mai multe specializari, in cazul in care la nivelul uneia dintre unitati/specializari exista restrangere de activitate.
   (2) La clasele/grupele cu predare intensiva/bilingva sau in limbile minoritatilor nationale sunt vizate de restrangere de activitate, cadrele didactice titulare care nu au absolvit studiile in limba in care se face predarea.
   (3) La catedrele de psihopedagogie speciala de la clasele/grupele de elevi/tineri cu deficiente grave, severe, profunde sau asociate, precum si de la clasele/grupele de elevi cu deficiente moderate sau usoare, sunt vizate de restrangere de activitate, cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamantul special.
   (4) Daca restrangerea de activitate vizeaza doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate la nivelul unei unitati de invatamant, nefiind solutionata prin aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), desemnarea cadrului didactic titular aflat in restrangere de activitate se poate face prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiva conform criteriilor din anexa nr. 2. In unitatile de invatamant in care se inregistreaza restrangeri de activitate la catedrele de «Informatica», de «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor» sau de «Tehnologii asistate de calculator», iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre indeplinesc conditiile de ocupare atat a catedrelor de «Tehnologii asistate de calculator», de «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor», cat si de «Informatica», pentru stabilirea cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, evaluarea prin concurs sau punctaj, conform criteriilor din anexa nr. 2, se realizeaza global la nivelul tuturor catedrelor de «Informatica», «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor» si «Tehnologii asistate de calculator», dupa aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Ordin nr. 3157/2012 incepand cu 03.02.2012.

   (5) Hotararea privind modalitatea de evaluare se stabileste de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
   (6) In cazul in care desemnarea cadrului didactic aflat in restrangere de activitate se face prin concurs, acesta este realizat de o comisie stabilita si aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Comisia este alcatuita din presedinte, care este directorul unitatii de invatamant daca nu se afla in situatia de restrangere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie, in situatia in care directorul este vizat de restrangere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, celalalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alta unitate scolara, avand specializarea corespunzatoare disciplinei la care este restrangerea, si un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie. Evaluarea consta intr-o inspectie la clasa si o lucrare scrisa din programa de concurs specifica disciplinei. Evaluarea pentru fiecare proba se face prin note, acordate de cei doi profesori evaluatori. Nota fiecarei probe se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Rezultatul final se obtine ca medie aritmetica a celor doua note. Concursul se anunta in maximum 48 de ore de la avizarea proiectului de incadrare cu personal didactic al unitatii de invatamant de catre inspectoratul scolar si se sustine in perioada prevazuta in Calendar.
   (7) Evaluarea obiectiva este realizata de catre o comisie stabilita si aprobata de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant avand urmatoarea componenta: presedinte - directorul unitatii daca nu se afla in situatia de restrangere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie din unitatea de invatamant, in situatia in care directorul este vizat de restrangere de activitate, doi membri - cadre didactice de alta specialitate, avand incheiat contract individual de munca pe perioada nedeterminata, ale unitatii de invatamant. Evaluarea obiectiva se realizeaza in perioada prevazuta in Calendar si se finalizeaza cu punctajul atribuit conform criteriilor stabilite in anexa nr. 2, parte integranta din prezenta Metodologie. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, urmatoarele criterii social-umanitare: sotul/sotia cu activitate in invatamant in aceeasi localitate; sot/sotie cu domiciliul in localitate; parinti cu domiciliul in localitate; motive de sanatate care nu permit parasirea localitatii, situatie demonstrata prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza a capacitatii de munca; sotul/sotia incadrati in invatamant in functii didactice sau nedidactice; alte cauze obiective dovedite cu acte: unic intretinator de familie, minori in intretinere, parinti bolnavi, proprietati imobiliare in localitate etc.
   (8) Reprezentantul/reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean/de unitate participa in calitate de observatori la toate etapele restrangerii de activitate.

   
Secţiunea a II-a

  Conditiile specifice de realizare a transferarii personalului didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

   Art. 47. - Transferarea personalului didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se poate realiza din mediul rural in cel urban, daca persoana respectiva a obtinut nota/media minim 7 (sapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in baza caruia s-a transferat/titularizat in invatamantul preuniversitar sau daca a avut media minim 7 (sapte) la repartitia guvernamentala.
   Art. 48. - Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar care au decizia (actul) de numire/transfer/repartizare in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii diferite, in urban si in rural, se pot transfera pentru restrangere de activitate pe catedre in mediul urban sau rural.
   Art. 49. - (1) Absolventii cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari ai sistemului national de invatamant preuniversitar pe catedre de educatie tehnologica, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate si in vederea ocuparii unei catedre de educatie tehnologica.
   (2) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar in invatamantul special pot participa la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate in vederea ocuparii unui post didactic/catedra conform specializarii, cu respectarea prevederilor art. 47 din prezenta Metodologie.
   (3) Absolventii cu diploma ai invatamantului superior care au inscrisa pe diploma de licenta/absolvire specializarea limba romana sau limba si literatura romana, care indeplinesc si conditiile prevazute de art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, titulari ai sistemului national de invatamant preuniversitar pe posturi de profesor psihopedagog, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate in vederea ocuparii unui post de profesor psihopedagog.
   (4) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar care solicita transferul pentru restrangere de activitate pe un post didactic/catedra in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv ori clase cu predare in alta limba decat cea in care cadrele didactice si-au facut studiile, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar transferate de pe posturi didactice/catedre similare.
   (5) Evaluarea probei practice/orale se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, formata din: presedinte - inspector de specialitate/metodist; membri - cate doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea in profilul postului/inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar - directorul unitatii de invatamant in care se organizeaza proba practica/orala. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale ramanand definitiva. Probele practice/orale eliminatorii in profilul postului se organizeaza si se desfasoara conform anexelor nr. 4-11, care fac parte integranta din prezenta Metodologie.
   (6) Personalul didactic titular al sistemului national de invatamant care a fost transferat in etapa de restrangere de activitate 2012 revine pe postul didactic/catedra avut(a) anterior, in situatia in care, pana la 1 septembrie 2012, se constata ca postul didactic/catedra a fost vacantat(a) sau reinfiintat(a) ori s-a reinfiintat cel putin jumatate de norma din catedra respectiva, directorul unitatii de invatamant avand obligatia sa comunice in scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior. Posturile didactice/catedrele eliberate se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
   (7) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar participante la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate pot ocupa si posturi didactice/catedre vacante in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, cu conditia publicarii acestora pentru aceasta sesiune la data prevazuta in Calendar.
    La propunerea unitatilor de invatamant preuniversitar particular posturile didactice/catedrele vacante din aceste unitati pot fi ocupate de catre cadrele didactice participante la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate cu avizul unitatii sau fara nici o restrictie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
    Posturile didactice/catedrele vacante din unitatile de invatamant preuniversitar particular autorizate pot fi ocupate in sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate si de cadre didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar, aflate in restrangere de activitate, transferate din invatamantul preuniversitar de stat sau prin concurs, in unitati de invatamant preuniversitar particulare autorizate, in baza Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobata prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, cu avizul unitatilor de invatamant preuniversitar particular autorizate care au posturi didactice/catedre vacante sau fara nici o restrictie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

   
Secţiunea a III-a

  Organizarea si desfasurarea actiunilor de transferare pentru restrangere de activitate a personalului didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar

   Art. 50. - (1) Transferarea pentru restrangere de activitate este organizata si coordonata la nivelul inspectoratelor scolare de comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizia inspectorului scolar general.
    Comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii in domeniul managementului resurselor umane;
   b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu implementarea descentralizarii institutionale/inspector scolar de specialitate (dupa caz);
   c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu implementarea descentralizarii institutionale /inspectori scolari de specialitate/directori de liceu;
   d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
   (2) Inspectorul scolar general si presedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si directorii unitatilor de invatamant, raspund de corectitudinea organizarii si desfasurarii transferarii personalului didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei de invatamant.
   (3) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participa ca observatori la toate etapele mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei de mobilitate a personalului didactic eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza impreuna cu membrii comisiei documentele finale.
   Art. 51. - (1) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant stabilesc, conform art. 46 din prezenta Metodologie, lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate si o transmit inspectoratului scolar.
   (2) Comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar intocmeste lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate, pe discipline, cu precizarea tuturor specializarilor dobandite prin studii si o publica prin afisare la avizier si postare pe site-ul institutiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante mentionata la art. 38 alin. (7), lit. b) din prezenta Metodologie.
   (3) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante cuprinde mentiunile din anexa nr. 1 a, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (4) In unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, grupuri scolare, unitati de invatamant avand clasele I-XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic.
   (5) In mod exceptional, in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, pentru etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, pot fi publicate si catedre vacante de nivel gimnazial.
   Art. 52. - Solutionarea restrangerilor de activitate a cadrelor didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar se realizeaza in sedinta publica organizata de inspectoratul scolar, in perioada prevazuta de Calendar.
   Art. 53. - (1) Pentru transferarea ca urmare a restrangerii de activitate prin consimtamant intre unitatile de invatamant, personalul didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar depune, la unitatea de invatamant unde se solicita transferarea, cererea tip, conform anexei nr. 22, parte integranta din prezenta Metodologie, insotita de documentele mentionate in aceasta, precum si aprecierea sintetica a consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care a intrat in restrangere de activitate.
   (2) Comisia de mobilitate constituita, in acest sens, la nivelul unitatii de invatamant verifica dosarele, realizeaza, daca sunt mai multe cereri, ierarhizarea candidatilor conform punctajului stabilit potrivit anexei nr. 2, parte integranta din prezenta Metodologie si selecteaza candidatul a carui restrangere se realizeaza prin transfer prin consimtamant intre unitati. La selectarea candidatului, comisia trebuie sa tina seama daca persoana selectata indeplineste cerintele de studii si detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului.
   (3) Propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant, este inaintata consiliului de administratie al unitatii de invatamant prin raport scris si este validata de acesta.
   (4) In baza validarii facute de consiliul de administratie, directorul emite acordul privind transferul cadrului didactic in unitatea respectiva.
   (5) Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri pentru transferul cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate, prin consimtamant intre unitati, instiinteaza in scris inspectoratul scolar.
   Art. 54. - (1) In vederea solutionarii restrangerii de activitate personalul didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar depune, la inspectoratul scolar, o cerere tip, conform anexei nr. 22, parte integranta din prezenta Metodologie, insotita de documentele mentionate in aceasta si o adeverinta eliberata de conducerea unitatii de invatamant unde este titular in care se mentioneaza cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns in aceasta situatie, precum si acordul/acordurile conducerii/conducerilor privind transferul consimtit intre unitati, dupa caz.
   (2) Un cadru didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar se poate inscrie la sesiunea de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti.
   Art. 55. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul alternativ, cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar, care participa la sesiunea de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, anexeaza la cererea de inscriere avizul eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania, precum si documentul care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa etc.
   (2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplina religie, cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar, care participa la sesiunea de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, anexeaza la cererea de inscriere avizul cultului respectiv.
    Pentru posturile didactice/catedrele vacante de la seminariile/liceele teologice si disciplinele teologice de specialitate, cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar, care participa la sesiunea de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, anexeaza la cererea de inscriere avizul special al cultului respectiv, in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
    In unitatile de invatamant in care functioneaza si clase cu profil teologic, avizul cultului se solicita numai pentru disciplinele teologice de specialitate.
   (3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare, in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala, unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar care participa la sesiunea de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare anexeaza, la cererea de inscriere avizul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, in acest sens, au incheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarea educatoare-invatator, cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar care participa la sesiunea de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare anexeaza, la cererea de inscriere, avizul inspectorului de specialitate si al directorului liceului pedagogic, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
   (5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile de invatamant particular care necesita aviz, cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar care participa la sesiunea de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare anexeaza, la cererea de inscriere, avizul eliberat de conducerea unitatilor de invatamant particular.
   Art. 56. - Solutionarea cererilor de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaza in sedinta publica organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. Ierarhizarea cadrelor didactice, care participa la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaza pe baza punctajului rezultat din evaluarea activitatii, conform art. 46 alin. (5) din prezenta Metodologie pe baza criteriilor mentionate in anexa nr. 2, parte integranta din prezenta Metodologie. Cadrul didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar, care nu poate participa la sedinta publica de solutionare a transferarilor prin restrangere de activitate are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa-i reprezinte interesele.
   Art. 57. - (1) In sedinta publica, organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, solutionarea cererilor de transferare pentru restrangere de activitate se realizeaza, cu respectarea conditiilor din prezenta Metodologie, in urmatoarea ordine:
   a) transfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, in baza acordurilor emise de conducerile unitatilor de invatamant privind transferul consimtit intre unitati, in ordinea descrescatoare a punctajului;
   b) solutionarea restrangerii de activitate in cadrul unitatii de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului;
   c) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul consortiului scolar, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului;
   d) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul aceleiasi localitati/municipiul Bucuresti, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului;
   e) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul judetului, cu respectarea prevederilor cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului;
   f) in situatia in care restrangerea nu poate fi solutionata la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, restrangerea de activitate se solutioneaza la unitati de invatamant din alte judete, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului.
   (2) Restrangerea de activitate in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar pe o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii tinand seama de prevederile art. 247, art. 248 (3)-(6), art. 262, art. 263 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, prevederile Centralizatorului si prezentei Metodologii.
   (3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. c) - f), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare ale sistemului national de invatamant in specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului (deciziei) de numire/transfer/dispozitiei de repartizare in invatamant.
   (4) Cadrul didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar care solicita solutionarea restrangerii de activitate la unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului/municipiului Bucuresti pe teritoriul caruia este titular, din care sa rezulte ca la postul/catedra ocupat(a), in anul scolar 2012-2013, este restrangere de activitate si nu exista posibilitatea solutionarii acesteia la nivelul judetului, respectiv municipiului Bucuresti in una sau cel mult doua unitati de invatamant, cu precizarea numarului de cadre didactice aflate in restrangere de activitate si numarului de posturi didactice/catedre vacante la specialitatea respectiva, iar cererea de transfer pentru restrangere de activitate in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta. Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar aflate in situatia de la alin. (1) lit. f) trebuie sa faca dovada domiciliului in judetul in care solicita transferul pentru restrangere de activitate pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate in municipiul Bucuresti, titulare in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti, pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinta de identitate.
   Art. 58. - (1) Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante se face, cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii, in ordinea prevazuta la art. 57 alin. (1) din prezenta Metodologie. Optiunea fiecarui cadru didactic titular al sistemului national de invatamant din sedinta publica se exprima in scris conform cererii tip si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
   (2) In cazul in care doua sau mai multe cadre didactice titulare ale sistemului national de invatamant, care participa la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate au acelasi punctaj si opteaza pentru acelasi post didactic/catedra vacant(a), postul didactic/catedra se ocupa in baza criteriilor socioumanitare, conform art. 46 alin. (7) din prezenta Metodologie.
   (3) In cazul in care cadrul didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de transferare prin restrangere de activitate, comisia ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra vacant(a) la finalul sesiunii de transferare pentru restrangere de activitate din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor din prezenta Metodologie.
    In cazul in care un cadru didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar aflat in restrangere de activitate refuza sa-si intocmeasca dosarul, conducerea unitatii de invatamant intocmeste dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului scolar ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra vacant(a) la finalul sesiunii de transferare pentru restrangere de activitate din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor din prezenta Metodologie.
    Cadrului didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar aflat in restrangere de activitate caruia i s-a atribuit un post didactic/catedra din oficiu si care nu se prezinta la postul/catedra atribuit(a) i se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile legale privind concedierea individuala.
   Art. 59. - (1) Restrangerile de activitate nesolutionate prin transfer la nivelul localitatii/municipiului Bucuresti si al judetului, se rezolva prin repartizare pe perioada determinata de cel mult un an scolar pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in perioada prevazuta de Calendar, conform prezentei Metodologii.
   (2) Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar a caror restrangere de activitate, datorita comasarii claselor/unitatilor de invatamant sau desfiintarii unor unitati de invatamant, a fost rezolvata, dupa etapa de solutionare a restrangerilor de activitate si a pretransferarilor, prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi/catedre din invatamantul prescolar, primar, gimnazial, constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, in conditiile in care la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant exista post/catedra vacant(a), inspectoratul scolar emite decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului didactic/catedrei restrans(e), incepand cu 1 septembrie 2012, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant si aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
   (3) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar aflate in situatia de la alin. (2) se adreseaza in scris conducerii unitatii/unitatilor de invatamant pana la data de 11 ianuarie 2012, care comunica acordul/refuzul pentru transfer la inspectoratul scolar, pana la data de 25 ianuarie 2012. Consiliul/consiliile de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante si inspectoratului scolar motivele acordului/refuzului transferului.
    Situatiile transmise de unitatile de invatamant la inspectoratul scolar sunt analizate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, pana la data de 8 februarie 2012, care stabileste lista finala a cadrelor didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar pentru care se emit decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului/catedrei restrans(e), incepand cu 1 septembrie 2012.
   (4) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer in anii precedenti, nu fac obiectul restrangerii de activitate la nivelul unitatii de invatamant la care sunt titulare si participa la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate la nivelul inspectoratului scolar, cu punctajul reactualizat, cu exceptia cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer in conditiile alin. (2)-(3).
   Art. 60. - Hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, luate in sedinta publica pot fi contestate conform Calendarului. Contestatiile se inregistreaza la secretariatul inspectoratului scolar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, conform Calendarului. Hotararea consiliului de administratie este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
   Art. 61. - (1) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate, cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul, precum si a regimului de mediu. In decizia de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica.
   (2) In baza deciziei de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate, directorul/directorii unitatii/unitatilor cu personalitate juridica incheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul de munca pe perioada nedeterminata.
   (3) Cadrele didactice repartizate in etapa de transferare pentru restrangere de activitate isi pastreaza statutul anterior, de cadre didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar.

   
Capitolul IV

  Modificarea duratei contractelor individuale de munca ale cadrelor didactice netitulare din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

   Art. 62. - Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) si au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:
   a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;
   b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord.
    ___________
    Art. 62. - a fost modificat prin punctul 7. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 63. - (1) Incepand cu 1 septembrie 2012, poate deveni titular pe postul didactic/catedra ocupat/a cu contract de munca pe perioada determinata intr-o unitate sau doua unitati de invatamant cu personalitate juridica in anul scolar 2011-2012, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii specifice:
   a) a fost repartizat in anul scolar 2011-2012 la nivelul unui singur judet/municipiului Bucuresti pe un post didactic/catedra vacanta/rezervata prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, in una sau doua unitati de invatamant cu personalitate juridica, in baza notei de cel putin 7 (sapte) obtinuta la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinute in specialitatea postului didactic/catedrei, in iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, in sedinta publica organizata pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2011-2012;
   b) a dobandit definitivarea in invatamant;
   c) postul didactic/catedra solicitat(a) nu a fost ocupat(a) in etapele anterioare ale mobilitatii personalului didactic, este complet(a), este constituit(a) conform art. 38 alin. (3) din prezenta Metodologie, nu este rezervat(a) si are o viabilitate estimata de cel putin 4 ani;
   d) respecta conditiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
   e) are avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
   (2) In situatia in care un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice netitulare care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (1), pentru departajare se va lua in calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile sustinute in iunie-iulie 2008, iulie 2009 si/sau iulie 2010. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile si punctajele din anexa nr. 2, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (3) In situatia in care nici aplicarea criteriilor de la alin. (2) nu conduce la departajare se aplica in ordine urmatoarele criterii de departajare:
   a) media aritmetica, cu patru zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu patru zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;
   b) domiciliul in localitatea unde se afla postul didactic/catedra vacant(a). Daca un candidat are domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul din comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-un alt sat ce apartine de acea comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
   (4) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1) se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant unde sunt incadrate cu contract pe perioada determinata in anul scolar 2011-2012, prin depunerea unei cereri tip conform anexei nr. 3, parte integranta din prezenta Metodologie, pana la data de 21 martie 2012. Consiliul/consiliile de administratie analizeaza cererile individuale si comunica inspectoratului scolar acordul/refuzul, pana la data de 25 martie 2012.
   (5) Consiliul/consiliile de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris, pana la data de 22 martie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordarii titularizarii pe postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011-2012.
   (6) Eventualele contestatii se adreseaza consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la comunicarea refuzului acordarii titularizarii pe postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011-2012.
   (7) Contestatiile se analizeaza, in perioada 26-29 martie 2011, in sedinta consiliului de administratie al unitatii de invatamant, la care participa un inspector scolar desemnat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, stabilita in conditiile art. 93 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, se comunica in scris, pana la data de 30 martie 2012, cadrelor didactice care au depus contestatii. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
   (8) Dupa solutionarea contestatiilor, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant emit(e) decizia de numire pe post/catedra pentru personalul didactic pentru care s-a hotarat acordarea titularizarii la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant pe postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011-2012 si incheie cu acesta contractul individual de munca pe perioada nedeterminata, incepand cu 1 septembrie 2012.
   Art. 631. - (1) Incepand cu 1 septembrie 2012, cadrul didactic netitular calificat care a obtinut cel putin nota 7 (sapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011 poate deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar, in situatia in care, dupa etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011-2012 ramane vacant(a), complet(a), constituit(a) conform art. 38 alin. (3) din prezenta metodologie in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant cu personalitate juridica, avand o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani.
   (2) Pentru a deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar, in conditiile alin. (1), trebuie indeplinite cumulativ, de catre cadrul didactic netitular calificat, la data solicitarii si urmatoarele conditii specifice:
   a) sa fi fost repartizat in anul scolar 2011-2012 la nivelul unui singur judet/municipiului Bucuresti pe un post didactic/catedra vacanta/rezervata prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant cu personalitate juridica, in baza notei de cel putin 7 (sapte) obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011, in sedinta publica organizata pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2011-2012;
   b) sa fi dobandit definitivarea in invatamant;
   c) sa respecte conditiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii;
   d) sa detina avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii.
   (3) In situatia in care un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice netitulare care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (2), pentru departajare se va lua in calcul nota cea mai mare de la concursul sustinut in iulie 2011. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile si punctajele din anexa nr. 2.
   (4) In situatia in care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare se aplica in ordine urmatoarele criterii de departajare:
   a) media aritmetica, cu 4 zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu 4 zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;
   b) domiciliul in localitatea unde se afla postul didactic/catedra vacant(a). Daca un candidat are domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul din comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-un alt sat ce apartine de acea comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-o comuna/oras, candidatul cu domiciliul intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.
   (5) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (2) se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant unde sunt incadrate cu contract pe perioada determinata in anul scolar 2011-2012, prin depunerea unei cereri-tip conform anexei nr. 22, pana la data de 29 iunie 2012. Consiliul/Consiliile de administratie analizeaza cererile individuale si comunica inspectoratului scolar acordul/refuzul, pana la data de 6 iulie 2012.
   (6) Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris, pana la data de 4 iulie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordarii titularizarii pe postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2011-2012.
   (7) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare incepand cu 1 septembrie 2012, pe care le supune validarii de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in data de 28 august 2012. Listele finale validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar se afiseaza la inspectoratul scolar in data de 29 august 2012.
   (8) Contestatiile privind solutionarea cererilor de titularizare in invatamantul preuniversitar in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinut in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011 se depun la inspectoratul scolar in perioada 29-30 august 2012 si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in data de 31 august 2012. Hotararea consiliului de administratie este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ.
   (9) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pe perioada nedeterminata incepand cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in conditiile prezentei metodologii, cu precizarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant, limbii de predare si a regimului de mediu. In decizie nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. In baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, directorii unitatilor de invatamant incheie contractul individual de munca pe perioada nedeterminata, incepand cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat.
    ___________
    Art. 631. - a fost introdus prin punctul 8. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Capitolul V

  Organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant

   
Secţiunea I

  Dispozitii generale

   Art. 64. - Examenul national de definitivare in invatamant este organizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si reprezinta recunoasterea competentelor minime acceptabile dobandite de catre o persoana care a optat pentru cariera didactica si care garanteaza, in acest fel, ca dispune de pregatirea necesara pentru exercitarea profesiei didactice si poate intra pe o ruta de profesionalizare ascendenta. Cadrele didactice care promoveaza examenul national de definitivare in invatamant dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar.
   Art. 65. - Normele de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant prevazute in prezenta Metodologie se aplica personalului didactic din invatamantul preuniversitar public si privat, inclusiv personalului didactic din corpul instructorilor militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala, conform prevederilor art. 235, lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   Art. 66. - La examenul national de definitivare in invatamant pot participa persoanele care ocupa o functie didactica in invatamantul preuniversitar din Romania, conform prevederilor legale si prezentei Metodologii.
   Art. 67. - Examenul national de definitivare in invatamant se sustine in limba romana. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, pot sustine inspectiile la clasa si proba scrisa a examenului de definitivare in invatamant, in limba de predare.
   Art. 68. - (1) Examenul national de definitivare in invatamant se organizeaza distinct pentru fiecare functie didactica.
   (2) Definitivarea in invatamant poate fi obtinuta, in cadrul fiecarei functii didactice, la una dintre specializarile inscrise pe diplomele pe care candidatul le detine.
   Art. 69. - Tematica si bibliografia pe baza carora se desfasoara proba scrisa in cadrul examenului national de definitivare in invatamant sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pentru fiecare specialitate in parte.
   Art. 70. - Definitivarea in invatamantul preuniversitar se acorda, prin ordin de ministru, cadrelor didactice care promoveaza examenul national de definitivare in invatamant.

   
Secţiunea a II-a

  Inscrierea candidatilor la examenul national de definitivare in invatamant

   Art. 71. - (1) Inscrierea la examenul national de definitivare in invatamant se face pe baza de cerere, insotita de dosarul de inscriere, in fiecare an, in perioada 1 octombrie - 31 octombrie, pentru sesiunea din anul scolar respectiv, la conducerile unitatilor de invatamant.
   (2) Dosarul de inscriere contine urmatoarele documente:
   a) fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii, conform precizarilor Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prevazuta in anexa nr. 12, parte integranta a prezentei Metodologii;
   b) copia legalizata a certificatului de nastere;
   c) copia certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
   d) copia legalizata a diplomei de studii, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
   e) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;
   f) dovada privind calificativele acordate in ultimii doi ani scolari;
   g) document legalizat din care sa rezulte ca au fost absolvite cursurile organizate de Departamentul pentru pregatirea personalului didactic.
   (3) Conducerea unitatilor de invatamant verifica existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere si indeplinirea conditiilor de inscriere.
   (4) Dosarele cadrelor didactice inscrise la examenul national de definitivare in invatamant care indeplinesc conditiile legale, sunt de catre conducerile unitatilor de invatamant inspectoratelor scolare, unde vor fi inregistrate oficial cu numar si data.
   (5) Cererile de inscriere vor fi supuse aprobarii consiliului de administratie al inspectoratului scolar de catre inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane.
   (6) Instiintarea candidatilor cu privire la aprobarea sau respingerea inscrierii se realizeaza de catre inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare. In caz de respingere a dosarului, candidatul este instiintat si in scris, cu precizarea motivarii respingerii dosarului, argumentata de articolul legislativ care prevede reglementari in acest sens, pana la data de 1 decembrie a fiecarui an.
   Art. 72. - (1) Procedura de finalizare a inscrierii candidatilor din seria curenta, corespunzatoare anului scolar in care se desfasoara probele scrise, cuprinde urmatoarele actiuni si termene:
   a) in perioada 7-20 iunie 2012, dosarele candidatilor declarati admisi in urma selectiei prevazute la art. 71 alin. (1), se completeaza cu adeverinta privind calificativul anual, obtinut in urma evaluarii profesionale la nivelul unitatii de invatamant, procesele verbale de la inspectiile la clasa derulate in anul scolar respectiv, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii de invatamant in care s-a efectuat inspectia si adeverinta din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic;
   b) dosarele completate sunt inaintate, conform calendarului anual elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, de catre conducerile unitatilor de invatamant, inspectoratelor scolare unde vor fi inregistrate si vor fi preluate de inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane. Conducerile unitatilor de invatamant raspund de corectitudinea datelor transmise si de legalitatea actelor predate.
   c) Centrele de examen se stabilesc de consiliul de administratie al inspectoratului scolar pana la data de 18 iunie 2012. Centrele de examen stabilite pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant se comunica unitatilor de invatamant si se afiseaza la avizierul inspectoratului scolar.
   d) Pentru finalizarea demersurilor premergatoare obligatorii pentru admiterea candidatilor la sustinerea probelor scrise din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, inspectoratele scolare, prin inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane, transmit centrelor de examen stabilite, pana la data de 20 iunie 2012, fisele sintetice cu datele candidatilor admisi pentru a participa la proba scrisa, potrivit specializarii pentru care a optat fiecare candidat.
   (2) Cadrul didactic inscris la examenul national de definitivare in invatamant, care nu se prezinta la examen, poate participa la cel mult doua alte sesiuni ale acestui examen, in decurs de 5 ani de la realizarea stagiului de 2 ani.

   
Secţiunea a III-a

  Probele examenului national de definitivare in invatamant

   Art. 73. - Probele examenului national de definitivare in invatamant constau in:
   a) sustinerea a cel putin doua inspectii la clasa;
   b) proba scrisa la disciplinele prevazute in prezenta Metodologie.
   Art. 74. - (1) Inspectiile la clasa pentru acordarea definitivarii in invatamant se sustin in unitatea de invatamant la care este incadrat candidatul sau, dupa caz, intr-o alta unitate de invatamant, cu avizul inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane si al directorului unitatii de invatamant respective, in perioada 1 noiembrie 2011 - 5 iunie 2012.
   (2) Inspectiile la clasa se efectueaza la 2-4 activitati didactice si sunt valabile numai pentru anul scolar in care au fost efectuate.
   (3) In situatia in care candidatul este incadrat pe una dintre specializarile inscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenta, sau pe una dintre specializarile pe care o poate preda conform Centralizatorului, inspectia la clasa se efectueaza la specializarea pe care cadrul didactic este incadrat in anul scolar respectiv.
   (4) In situatia in care candidatul nu este incadrat pe una dintre specializarile inscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenta, sau pe una dintre specializarile pe care o poate preda conform Centralizatorului, inspectia la clasa se efectueaza la doua activitati didactice in specializarea pe care este incadrat in anul scolar respectiv si la doua activitati didactice in specializarea la care sustine examenul de definitivare in invatamant.
   (5) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectia la clasa este efectuata de un inspector de specialitate de la inspectoratele scolare sau de la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau un cadru didactic metodist repartizat de inspectoratul scolar cu delegatie. Cadrul didactic care efectueaza inspectia la clasa trebuie sa aiba cel putin gradul didactic II si aceeasi specializare cu aceea in care candidatul isi sustine inspectia la clasa sau sa poata preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului.
   (6) Inspectiile la clasa se noteaza de catre cadrul didactic, inspector/metodist, care efectueaza inspectiile, cu cate o singura nota, de la 10 la 1, exprimata in numere intregi, conform fisei de evaluare a lectiei prevazuta in anexa nr. 12, parte integranta din prezenta Metodologie. Media de promovare a notelor acordate la inspectiile efectuate este de minimum 7 (sapte). Candidatii care nu obtin media minima de promovare 7 (sapte) se considera respinsi si nu se vor putea prezenta la proba scrisa din cadrul examenului. Notele acordate la inspectiile la clasa nu pot fi contestate.
   (7) La inspectie poate sa asiste si directorul unitatii de invatamant in care aceasta se desfasoara. Acesta poate sa faca observatii si aprecieri privind activitatile didactice asistate, dar nu participa la acordarea notei.
   Art. 75. - Probele scrise din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, pe categorii de personal didactic, sunt urmatoarele:
   a) pentru profesori din invatamantul de masa si din invatamantul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare - disciplina de specialitate, didactica acesteia si pedagogie si elemente de psihologie a educatiei.
   b) pentru invatatori, institutori si profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare romana - limba si literatura romana si matematica, metodica predarii acestora, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei;
   c) pentru invatatori, institutori si profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare in una dintre limbile minoritatilor - limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, matematica, metodica predarii acestora la clasele cu predare in limbile minoritatilor, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei;
   d) pentru educatoare, institutori si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu predare in limba romana - limba romana si literatura pentru copii, metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei;
   e) pentru educatoare, institutori si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu limba de predare in una dintre limbile minoritatilor - limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, metodica predarii acestora, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei;
   f) pentru invatatori-educatori, din invatamantul special - terapie educationala complexa si integrata si pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru invatatorii-institutorii din invatamantul de masa.
   g) pentru invatatori, invatatori-itineranti, institutori, profesori pentru invatamantul primar din invatamantul special cu predare in limba romana - limba romana si literatura pentru copii, matematica, metodica predarii acestora, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa sau psihopedagogie speciala;
   h) pentru invatatori, invatatori - itineranti, institutori, profesori pentru invatamantul primar din invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor - limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, matematica, metodica acestora la clasele cu predare in limbile minoritatilor, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa sau psihopedagogie speciala;
   i) pentru educatoare, institutori, profesori pentru invatamantul prescolar din invatamantul special cu predare in limba romana - limba romana si literatura pentru copii, metodica activitatii instructiv-educative in invatamantul prescolar, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din invatamantul de masa sau psihopedagogie speciala;
   j) pentru educatoare, institutori, profesori pentru invatamantul prescolar din invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor - limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, metodica predarii acestora, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din invatamantul de masa sau psihopedagogie speciala;
   k) pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii disciplina de specialitate si didactica acesteia, pedagogie si elemente de psihologie a educatiei.

   
Secţiunea a V-a

  Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant

   Art. 76. - (1) Coordonarea metodologica a examenului national de definitivare in invatamant este asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin Comisia nationala de examen, numita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   Art. 77. - Comisia nationala de examen are urmatoarele atributii:
   a) aproba propunerile inspectoratelor scolare privind centrele de examen;
   b) desemneaza unitatile de invatamant centre zonale de evaluare/contestatii;
   c) instruieste presedintii comisiilor judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen;
   d) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
   e) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea subcomisiile proprii si comisiile judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen;
   f) analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului national de definitivare in invatamant pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen si prezinta conducerii Ministerului, Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului concluziile analizei;
   g) emite, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen, recomandari sau dispozitii, in vederea aplicarii prevederilor prezentei Metodologii;
   h) deleaga responsabili in vederea monitorizarii.
   Art. 78. - (1) Presedintii comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare/contestatii se propun de catre institutiile de invatamant superior, din randul cadrelor didactice universitare de predare avand titlul de doctor si se numesc de catre Comisia nationala de examen, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (2) In situatia in care presedintele desemnat, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pentru un centru de examen, respectiv pentru un centru zonal de evaluare nu s-a prezentat pana in preziua inceperii probelor scrise, comisia de judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen numeste un presedinte din randul cadrelor didactice din invatamantul liceal, avand gradul didactic I si performante profesionale deosebite, titular in alta unitate de invatamant decat cea din care provin candidatii care sustin proba scrisa in cadrul examenului national de definitivare in invatamant. Numirea este anuntata, in scris, Comisiei nationale de examen.
   (3) Procedura mentionata la alin. (2) se aplica si in situatia in care comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen sau Comisia nationala de examen a decis inlocuirea presedintelui numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   Art. 79. - (1) Organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant se asigura de catre inspectoratele scolare.
   (2) La nivelul inspectoratelor scolare se constituie comisii judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen, ai caror membri sunt numiti prin decizia inspectorului scolar general.
   (3) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
   b) secretar - inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane;
   c) membri - inspectori scolari de specialitate, informaticieni/analisti-programatori.
   Art. 80. - (1) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen raspunde de organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti.
   (2) La stabilirea centrelor de examen se au in vedere, cu prioritate, unitatile de invatamant care permit organizarea, in aceeasi cladire, a salilor de examen si a salilor in care isi desfasoara activitatea comisia de examen din centrul respectiv.
   (3) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen realizeaza demersurile necesare pentru solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si pentru dotarea centrelor de examen cu tipizate, consumabile si logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului: copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare si imprimante pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, conexiune internet, fiset metalic.
   (4) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen:
   a) solicita autoritatilor locale/judetene de sanatate, prin adresa scrisa, asigurarea prezentei personalului medical in fiecare centru in care se sustine proba scrisa;
   b) solicita operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie, prin adresa scrisa, asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea examenului de definitivat;
   c) solicita prin adresa scrisa, structurilor de politie si de jandarmerie de la nivel local, precum si primariilor, asigurarea prezentei politistilor din politia comunitara sau a jandarmilor, la sediul comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen si la centrele de examen/centrele zonale de evaluare, pentru paza lucrarilor scrise si pentru pastrarea ordinii publice. Transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestatii si invers se realizeaza in prezenta jandarmilor.
   d) Asigura confidentialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiect pana in momentul cand aceasta devine publica.
   (5) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen are urmatoarele atributii generale in organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant:
   a) asigura confectionarea stampilelor-tip, circulare, cu diametrul de 25 mm, cu inscrisul "Definitivat sesiunea-anul", pentru examenul national de definitivare in invatamant;
   b) realizeaza instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in organizarea si desfasurarea examenului de definitivat;
   c) sesizeaza imediat Comisiei nationale de examen orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta in metodologie si solicita, in cazuri justificate, subiecte de rezerva;
   d) elaboreaza si transmite Comisiei nationale de examen, la termenele stabilite, listele si rapoartele solicitate de aceasta sau prevazute in prezenta Metodologie;
   e) elaboreaza si transmite Comisiei nationale de examen si Directiei Generale Management, Resurse Umane si Retea Scolara, in termen de 10 zile de la incheierea examenului national de definitivare in invatamant, raportul final.
   (6) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen poate decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de participare in comisiile de examen din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice care nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile in organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant, atributii stabilite prin ordine, decizii si/sau prin prezenta metodologie.
   (7) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen poate dispune inceperea imediata a procedurilor prevazute de lege pentru cercetarea faptelor si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor care incalca prevederile prezentei Metodologii.
   (8) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen intocmeste si transmite Comisiei nationale de examen, spre informare, pana la data de 20 iunie 2012, urmatoarele documente in format electronic:
   a) lista centrelor de examen de pe teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
   b) componenta comisiilor de examen din fiecare centru de examen, cu exceptia presedintilor numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
   c) necesarul de subiecte de tradus in limbile minoritatilor nationale.
   Art. 81. - (1) Comisia din centrul de examen are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - un cadru didactic universitar, avand titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
   b) 1-2 vicepresedinti - inspectori de specialitate, directori sau profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I;
   c) secretar - un cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar cu abilitati de operare pe calculator/informatician;
   d) membri - 1-5 profesori titulari din invatamantul preuniversitar, de regula avand gradul didactic I sau II.
   (2) Al doilea vicepresedinte este numit la comisiile de examen cu peste 450 de candidati.
   (3) La centrele de examen unde se sustin probe in limbile minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cunoscator al limbii respective, calitate dovedita prin certificat de competenta sau prin apartenenta la etnie.
   Art. 82. - (1) Comisia din centrul de examen organizeaza si raspunde de desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant, in centrul respectiv, asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probei scrise, in conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.
   (2) Conducerea unitatii de invatamant in care este organizat centrul de examen asigura conditiile necesare organizarii si desfasurarii examenului - salile de examen, calculatoare si imprimante, copiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor in deplina siguranta, telefon, fax, radio. Comisia din centrul de examen preia, sub semnatura presedintelui, de la directorul unitatii de invatamant in care se afla centrul de examen, logistica necesara desfasurarii examenului national de definitivare in invatamant.
   (3) Comisia din centrul de examen preia de la Centrul National de Evaluare si Examinare, conform procedurilor aprobate, subiectele si le multiplica pentru fiecare candidat, imediat dupa extragerea variantei de examen, asigurand confidentialitatea subiectelor din momentul preluarii acestora pana in momentul cand acestea devin publice.
   (4) Comisia din centrul de examen are urmatoarele atributii generale:
   a) controleaza si indruma activitatea tuturor persoanelor din centru;
   b) intocmeste listele de candidati la proba scrisa a examenului, pe baza fiselor sintetice ale candidatilor transmise de inspectoratul scolar
   c) afiseaza listele de candidati, cu 24 de ore inainte de inceperea probei scrise, la avizierul centrului de examen si pe usile salilor de examen;
   d) repartizeaza candidatii pe sali, pentru sustinerea probei scrise;
   e) verifica modul in care au fost completate cataloagele electronice cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, pe specializari;
   f) sesizeaza imediat comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen orice situatie deosebita, aparuta in timpul desfasurarii probei scrise, si solicita, daca este cazul, subiecte de rezerva;
   g) stabileste, prin tragere la sorti, repartizarea pe sali a asistentilor supraveghetori si ii instruieste;
   h) distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisa;
   i) ia masuri ca in spatiile in care se desfasoara proba scrisa sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen sau de Comisia nationala de examen.
   (5) Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate de catre presedintele comisiei din centrul de examen si apoi sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrarile scrise, pana la predarea acestora pe baza de proces-verbal reprezentantului comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen. Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen asigura transportul in deplina siguranta si predarea, pe baza de proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu specialitatea in care a fost sustinuta proba scrisa. Pentru fiecare specialitate din centrul de examen, se asigura, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului.
   (6) Comisia din centrul de examen primeste de la centrele zonale de evaluare catalogul electronic cu notele obtinute si rezultatele transmise prin fax, stampilate si semnate de presedintele centrului zonal de evaluare.
   (7) Comisia din centrul de examen afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa, dupa primirea acestora de la centrele zonale de evaluare.
   (8) Comisia din centrul de examen primeste eventualele contestatii la proba scrisa, transmite comisiilor din centrelor zonale de evaluare tabelele cuprinzand datele candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala, conform procedurilor stabilite si afiseaza rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor.
   (9) Comisia din centrul de examen elaboreaza si transmite comisiilor judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen, in termen de patru zile de la incheierea respectivei sesiuni de examen, un raport privind organizarea si desfasurarea acesteia.
   (10) Comisia din centrul de examen preda inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane, pe baza de proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare tiparite ale catalogului electronic, semnate si stampilate, precum si celelalte documente intocmite pentru organizarea examenului.
   Art. 83. - (1) Tematica si bibliografia pentru fiecare specialitate in parte este aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (2) Subiectele, subiectele de rezerva si baremele de evaluare pentru probele scrise din cadrul examenului national de definitivare in invatamant se elaboreaza de catre Centrul National de Evaluare si Examinare, in conformitate cu tematica si bibliografia, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, astfel incat sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national. Centrul National de Evaluare si Examinare asigura si traducerea subiectelor si baremelor de evaluare pentru probele scrise, conform necesarului de subiecte de tradus transmis de inspectoratele scolare pana la data de 20 iunie 2011.
   (2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (3) Subiectele pentru proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant se transmit centrelor de examen in baza unei proceduri specifice, elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   Art. 84. - In cazul in care se constata ca, la proba scrisa, un subiect a fost formulat gresit sau in afara programei de examen, candidatii primesc punctajul integral aferent.
   Art. 85. - (1) Lucrarea scrisa se desfasoara in centrele de examen, incepand cu ora 10.00, la data prevazuta in Calendar.
   (2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face in intervalul orar 7 - 7.30. Intrarea in centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate si a legitimatiei/adeverintei de serviciu.
   (3) Accesul candidatilor in centrul de examen la probele scrise se face in intervalul 7.30 - 8.30, inainte de a fi deschis plicul cu subiecte.
   (4) Accesul candidatilor in centrul de examen este permis numai dupa ce cadrul didactic desemnat de presedintele comisiei de examen si un membru al personalului de paza verifica actele de identitate ale candidatilor.
   (5) Candidatii sunt indrumati spre salile de examen si sunt atentionati sa citeasca extrasele din Metodologie afisate pe usa salii de examen.
   (6) Nu este permisa intrarea in sala de examen cu urmatoarele materiale: telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si ziare, reviste, carti. Materialele nepermise vor fi introduse intr-o punga impreuna cu o eticheta pe care detinatorul isi noteaza numele si prenumele. Aceste materiale vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, care va fi supravegheata de o persoana desemnata de catre comisia de examen.
   Art. 86. - Pe usa fiecarei sali de examen, se afiseaza tabelele nominale cu candidatii repartizati in sala respectiva si disciplina la care sustin examenul. In fiecare sala de examen se repartizeaza candidati care sustin examenul la cel putin doua discipline diferite. Candidatii se aseaza in banca, conform tabelelor afisate.
   Art. 87. - (1) In vederea desfasurarii probelor scrise, se asigura supravegherea fiecarei sali de catre 2-3 asistenti supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor din sala respectiva, pe baza actului de identitate prezentat de acestia, buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport.
   (2) Asistentii supraveghetori nu pot avea sotul/sotia, rude sau afini pana la gradul al IVlea inclusiv, printre candidatii care participa la examenul national de definitivare in invatamant in respectiva sesiune de examen.
   (3) Asistentii supraveghetori responsabili de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei de examen, tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, precum si foile tipizate de examen si ciornele necesare stampilate, in functie de numarul concurentilor din sala.
   (4) Inainte de aducerea subiectelor in sali, supraveghetorii prezinta candidatilor modul de desfasurare a probei scrise si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.
   Art. 88. - (1) Membrii comisiei de examen, desemnati pentru multiplicarea subiectelor, asigura numarul necesar de exemplare care se introduc in plicuri si se secretizeaza.
   (2) Presedintele comisiei de examen, impreuna cu secretarul comisei, distribuie in salile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel incat la ora 10.00 acestea sa poata fi desfacute in prezenta candidatilor.
   (3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate parasi sala, decat daca preda lucrarea si semneaza de predare. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai sustine examenul. Dupa primirea subiectelor de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit.
   (4) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei din centrul de examen, insotit de presedintele sau secretarul acestei comisii, verifica daca toti candidatii au primit subiectul corespunzator specializarii/disciplinei de examen.
   Art. 89. - (1) Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se executa cu creionul negru.
   (2) Asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, ziare, carti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Materialele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen.
   (3) Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planuri de conturi pentru disciplina economic, administrativ, posta.
   (4) In timpul desfasurarii probei, responsabilul de sala si ceilalti asistenti supraveghetori nu discuta intre ei, nu rezolva subiectele si nu dau indicatii candidatilor. Unul dintre asistentii supraveghetori se aseaza in fata clasei si altul in spatele clasei si au ca preocupare exclusiva supravegherea desfasurarii examenului scris.
   (5) Asistentii supraveghetori care furnizeaza solutii ale subiectelor de examen, falsifica lucrari sau au manifestari de neglijenta in indeplinirea atributiilor de asistent supraveghetor tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de examen - raspund disciplinar, in conformitate cu art. 280-282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sau penal, dupa caz.
   (6) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile de examen, destinate lucrarilor scrise sau pe ciorne, determina anularea lucrarilor scrise. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala iar schemele/desenele cu o linie oblica.
   (7) Candidatii care in timpul desfasurarii probelor de examen sunt surprinsi copiind, primind sau transmitand solutii cu privire la subiecte, sunt eliminati din examen, incheindu-se un proces verbal in acest sens de catre asistentii supraveghetori sau membrii comisiei de examen. Candidatii eliminati pierd dreptul de inscriere la examenul national de definitivare in invatamant in sesiunea imediat urmatoare. Aceeasi masura se aplica si pentru orice tentativa de frauda.
   Art. 90. - (1) Candidatii care, din motive de sanatate, sunt obligati sa paraseasca sala de examen pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii. Candidatii care renunta din proprie initiativa la examen, pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii si parasesc sala dupa cel putin o ora de la deschiderea plicului cu subiecte.
   (2) In situatiile mentionate la alin. (1), lucrarile scrise nu sunt evaluate, iar in statistici candidatii respectivi se considera retrasi, cu dreptul de a se inscrie in sesiunea imediat urmatoare, conform prevederilor legale.
   (3) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistentii supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen. In aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu se prelungeste.
   Art. 91. - (1) Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza de catre candidati, in prezenta responsabilului de sala, dupa care se aplica stampila de examen si semnatura presedintelui comisiei. Pentru stampila se utilizeaza tusul albastru.
   (2) Dupa incheierea lucrarii, candidatii numeroteaza foile de examen cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete.
   (3) La expirarea timpului de examen, candidatii predau responsabilului de sala lucrarile si semneaza in borderoul de predare, mentionand numarul de pagini scrise. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza de catre unul dintre asistentii supraveghetori cu linie franta in forma literei "Z", in fata candidatului. Pana la predarea ultimei lucrari, in sala raman cel putin 3 candidati.
   (4) Ciornele se predau separat responsabilului de sala, odata cu lucrarea, fara sa fie luate in considerare in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii.
   (5) La iesirea candidatilor din sala, baremele de corectare pentru fiecare disciplina de examen vor fi afisate la loc vizibil.
   Art. 92. - Dupa iesirea candidatilor din sala in care s-a desfasurat proba scrisa, supraveghetorii de sala predau comisiei de examen lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
   Art. 93. - (1) Rezultatele probei scrise se afiseaza la primirea acestora, prin fax, de la centrul zonal de evaluare, la sediul unitatii de invatamant unde s-a desfasurat examenul.
   (2) Contestatiile se depun la centrul de examen, conform Calendarului.
   Art. 94. - (1) Comisiile judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de examen unice, in functie de particularitatile individuale si specifice deficientei respective, astfel:
   a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille de catre candidatii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual de catre candidatii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
   b) marirea cu 1 ora a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii cu deficiente vizuale grave;
   c) asigurarea scrisului cu caractere marite pentru candidatii ambliopi;
   d) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre candidatul cu deficiente, catre un supraveghetor, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva.
   (3) Comisia judeteana de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen avizeaza procedurile de sustinere a examenului de catre candidatii cu deficiente/imobilizati, la propunerea comisiilor din centrele de examen si informeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asupra situatiilor privind candidatii cu deficiente/imobilizati.
   Art. 95. - (1) Delegatul Comisiei nationale de examen poate intra in unitatile de invatamant in care se organizeaza centrele de examen, in centrele zonale de evaluare si in centrele de contestatii, pe baza delegatiei pe care o primeste de la Comisia nationala de examen si a cartii de identitate, pe care le prezinta, la intrarea in institutie, organelor de paza. Delegatul Comisiei nationale de examen are dreptul:
   a) sa intre in salile de examen si in toate spatiile la care au acces comisia si candidatii din centrul de examen;
   b) sa intre in salile si in toate spatiile la care are acces comisia din centrele zonale de evaluare/contestatii;
   c) sa intre in sala/salile in care se desfasoara activitatea comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen;
   d) sa verifice documentele comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen si ale comisiei din centrele examen/evaluare/contestatii din centrul inspectat.
   (2) Delegatul comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen poate intra in centrele de examen pe baza delegatiei si a cartii de identitate, pe care le prezinta organelor de paza, la intrarea in institutie.
   (3) Delegatul comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen are ca atributii monitorizarea desfasurarii examenului in centrele de examen si sesizarea imediata a comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen, asupra disfunctiilor constatate. Delegatul comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen are aceleasi drepturi si obligatii ca si delegatul Comisiei nationale de examen.
   Art. 96. - (1) In timpul desfasurarii probei scrise din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, nu pot intra in centrul de examen alte persoane, in afara celor prevazute de prezenta Metodologie.
   (2) Presa are acces in centrele de examen numai cu avizul presedintelui comisiei din centrul de examen si numai insotita de un membru al comisiei, pe baza buletinului de identitate/carti de identitate si a legitimatiei de serviciu, inainte de inceperea sau dupa incheierea probei scrise. Pentru realizarea de inregistrari/fotografii/preluari de imagine si a altor materiale specifice presei este necesar acceptul persoanelor care apar in materialele respective.
   (3) In cazul unor situatii de urgenta, pentru remedierea unor avarii sau defectiuni care impiedica buna desfasurare a examenului, presedintele comisiei din centrul de examen aproba accesul persoanelor competente pentru interventiile necesare, pe baza buletinului de identitate/cartii de identitate. In acest caz, se va incheia un proces-verbal, in care vor fi consemnate datele de identificare ale persoanei/persoanelor si intervalul orar in care acestea au fost in centrul respectiv. Se interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare. Presedintele se va asigura ca persoanele mentionate nu au acces la documentele comisiei, si nu vor putea comunica cu niciun candidat.
   (4) Personalul medical, politistii si jandarmii care au acces in centrele de examen, conform prevederilor prezentei Metodologii nu pot avea sotul/sotia, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidatii care participa la examenul national de definitivare in invatamant in respectiva sesiune de examen.

   
Secţiunea a VI-a

  Evaluarea lucrarilor scrise in cadrul examenului national de definitivare in invatamant

   Art. 97. - (1) Pentru evaluarea lucrarilor scrise, la nivel zonal se constituie centrele zonale de evaluare.
   (2) Arondarea disciplinelor de examen la centrele zonale de evaluare si procedura specifica pentru evaluarea lucrarilor scrise se realizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 4071/2012 incepand cu 21.05.2012.

   (3) La nivelul fiecarui centru zonal de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului scolar general, comisia de evaluare a lucrarilor scrise, avand urmatoarea componenta:
   a) presedinte - profesor universitar/conferentiar universitar, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
   b) membri evaluatori - cate 4 profesori evaluatori pentru cel mult 100 lucrari scrise, organizati in doua comisii. O comisie este alcatuita din doua cadre didactice, respectandu-se urmatoarele criterii:
   - un profesor din invatamantul universitar si un profesor titular din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II;
   - un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate si didactica/metodica predarii disciplinei de specialitate si un evaluator pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei poate face parte din comisiile de la mai multe specializari.
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 2. din Ordin nr. 4071/2012 incepand cu 21.05.2012.

   c) secretari - cate 3 cadre didactice sau informaticieni/1000 de candidati.
   (4) Din comisie nu pot face parte persoane care au in randul candidatilor sotul/sotia, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaza in acest sens o declaratie pe proprie raspundere.
   (5) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, membri in comisiile de evaluare a lucrarilor scrise profesori titulari din invatamantul preuniversitar, avand gradul didactic definitiv sau cadre didactice din invatamantul universitar care au dobandit titlul stiintific de doctor.
   (6) Decizia inspectorului scolar general de numire a comisiei de evaluare a lucrarilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probei scrise. Nu se emit decizii de numire a comisiilor in ziua sustinerii probei scrise.
   Art. 98. - Comisia de evaluare din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:
   a) primeste, in ziua in care se sustine proba scrisa sau in ziua urmatoare, pe baza de proces-verbal semnat de presedinte si secretar/un membru, lucrarile scrise aduse, de delegatii comisiilor judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen, spre a fi evaluate;
   b) asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul de evaluare;
   c) asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectand baremul de evaluare, precum si prevederile prezentei Metodologii;
   d) inregistreaza, in catalogul electronic, nota la proba scrisa, pentru fiecare candidat arondat centrului;
   e) preda, prin presedinte, cu proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic completat, semnat de profesorii evaluatori si stampilat, catre delegatii centrului de examen;
   f) primeste, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului de evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
   g) transmite catre centrul zonal de contestatii, in deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate;
   h) primeste, de la comisia de rezolvare a contestatiilor, lucrarile scrise care au fost reevaluate si o copie a procesului-verbal cuprinzand deciziile acesteia;
   i) preda cu proces-verbal, prin presedinte, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen, catre directorul institutiei de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare.
   Art. 99. - (1) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane in afara celor prevazute de prezenta metodologie. Fiecare lucrare scrisa este evaluata independent, in sali separate, de cele doua comisii si apreciata cu note de la 10 la 1 incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare si notare. La evaluare, nu se fac insemnari pe lucrare.
   (2) Fiecare comisie trece, in borderoul comisiei, numarul lucrarii si punctajul acordat de fiecare profesor evaluator. Prin raportare la baremul de evaluare si notare, comisia stabileste nota lucrarii scrise. Pentru validarea evaluarilor, diferenta dintre notele celor doua comisii nu trebuie sa fie mai mare de 1 punct.
   (3) In cazul in care apar lucrari pentru care diferenta dintre notele acordate de cele doua comisii este mai mare de 1 punct, presedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrarilor respective, in prezenta sa, de catre cei 4 profesori evaluatori, prin raportare la baremul de evaluare si notare. In functie de rezultatele reverificarii, se decide, prin consens, o noua nota, care se inregistreaza intr-un alt borderou.
   (4) In caz de divergente intre profesorii evaluatori, lucrarea este recorectata de o a treia comisie, numita de inspectorul scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de evaluare. Nota acordata de aceasta comisie este definitiva.
   (5) Dupa finalizarea operatiilor de evaluare, notele acordate de comisii se trec pe lucrari de catre profesorii evaluatori, care semneaza in dreptul notei acordate. Presedintele comisiei de evaluare calculeaza si scrie pe fiecare lucrare media aritmetica a celor doua note, cu doua zecimale, fara rotunjire, aceasta reprezentand nota obtinuta de candidat la proba scrisa.
    ___________
    Art. 99. - a fost modificat prin punctul 3. din Ordin nr. 4071/2012 incepand cu 21.05.2012.

   Art. 100. - Pentru promovarea examenului de definitivare in invatamant, candidatul trebuie sa obtina cel putin media 7 la inspectiile la clasa si cel putin nota 7 la proba scrisa din cadrul examenului.

   
Secţiunea a VII-a

  Rezolvarea contestatiilor in cadrul examenului national de definitivare in invatamant

   Art. 101. - (1) Contestatiile se depun la centrele de examen, conform Calendarului.
   (2) Lucrarile scrise pentru care se depun contestatii in termenul prevazut, se resigileaza in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota acordata la prima evaluare.
   Art. 102. - (1) Comisiile de rezolvare a contestatiilor, formate in intregime din alte persoane decat cele din comisiile de evaluare a lucrarilor scrise, se constituie la nivelul inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general.
   (2) Comisia de rezolvare a contestatiilor este formata din:
   a) presedinte - profesor universitar/conferentiar universitar, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului/inspector scolar general;
   b) membri evaluatori - cate 4 profesori evaluatori pentru cel mult 100 lucrari scrise, organizati in doua comisii. O comisie este alcatuita din doua cadre didactice, respectandu-se urmatoarele criterii:
   - un profesor din invatamantul universitar si un profesor titular din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II;
   - un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate si didactica/metodica predarii disciplinei de specialitate si un evaluator pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei poate face parte din comisii la mai multe specialitati.
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 4. din Ordin nr. 4071/2012 incepand cu 21.05.2012.

   c) secretar - un cadru didactic sau informatician din invatamantul preuniversitar.
   (3) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, membri in comisia de rezolvare a contestatiilor profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic definitiv sau cadre didactice din invatamantul universitar care au dobandit titlul stiintific de doctor.
   (4) Comisia de rezolvare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
   a) primeste, prin proces-verbal semnat de presedinte si secretar sau membru al comisiei din centrul zonal de evaluare, lucrarile scrise aduse spre a fi reevaluate;
   b) raspunde de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul zonal de contestatii;
   c) reevalueaza lucrarile scrise, respectand baremul de evaluare si prevederile prezentei Metodologii;
   d) inregistreaza, pe lucrarile scrise si in procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare lucrare scrisa contestata;
   e) preda, prin presedinte, lucrarile scrise reevaluate, in conformitate cu proceseleverbale de predare-primire mentionate la lit. a), impreuna cu o copie a procesului-verbal, delegatilor comisiei din centrul zonal de evaluare.
   Art. 103. - (1) Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii de evaluare a lucrarilor scrise, prevazute in prezenta Metodologie.
   (2) In cazul in care diferenta dintre nota acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota acordata de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, ramane definitiva nota acordata de comisia de evaluare.
   (3) Daca diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte dar mai mica de 1 punct, nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitiva.
   (4) Daca diferenta intre nota finala stabilita de comisia de evaluare a lucrarilor scrise si nota finala stabilita de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o noua comisie de recorectare, prin decizia inspectorului scolar general, formata din alti membri decat cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv. Inspectorul scolar general va dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul examenului.
   (5) In situatia lucrarilor cu nota stabilita in urma evaluarii initiale intre 6,50 - 6,99, inclusiv notele de 6,50 si 6,99 sau in situatia lucrarilor notate cu o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota finala atribuita la recorectare.
   (6) Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
Secţiunea a VIII-a

  Validarea rezultatelor in cadrul examenului national de definitivare in invatamant

   Art. 104. - (1) Pentru validarea rezultatelor examenului national de definitivare, comisiile judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in termen de 15 zile de la incheierea examenului, tabelele nominale cu candidatii admisi, intocmite dupa situatia extrasa din cataloagele de examen, in doua exemplare, atat pe suport de hartie cat si in format electronic, conform precizarilor comunicate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, potrivit anexei nr. 12, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (2) Tabelele nominale vor fi insotite de:
   a) o informare sintetica privind modul de organizare si desfasurare a examenului;
   b) situatia centralizata privind rezultatele examenului national de definitivare in invatamant, respectiv numarul de candidati inscrisi, neprezentati, retrasi, admisi, respinsi.
   Art. 105. - Validarea rezultatelor examenului national de definitivare in invatamant, se realizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza tabelelor primite de la comisiile judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen.
   Art. 106. - Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane tine evidenta actualizata a situatiei candidatilor din zona de actiune a fiecarui inspectorat scolar. Dupa comunicarea primita de la directia de specialitate din cadrul Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind validarea prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului a rezultatelor examenului national de definitivare in invatamant, candidatii sunt instiintati in scris, de catre inspectoratele scolare, asupra rezultatelor examenului.
   Art. 107. - Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul national de definitivare in invatamant se acorda dupa validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-a desfasurat examenul.

   
Secţiunea a IX-a

  Dispozitii finale

   Art. 108. - (1) Cheltuielile privind organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant si plata cadrelor didactice care participa la organizarea si desfasurarea examenului se asigura de catre Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin inspectoratele scolare, in conformitate cu art. 111 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (2) Normarea activitatii si salarizarea membrilor comisiilor implicate in organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (3) Dosarele cadrelor didactice inscrise la examenul de definitivare in invatamant, care indeplinesc conditiile legale, inaintate de catre conducerile unitatilor de invatamant inspectoratelor scolare, sunt gestionate de inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane. Pentru completarea dosarelor de inscriere, conform prezentei Metodologii, candidatii se adreseaza inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane.
   (4) Cadrul didactic care a obtinut cel putin media 7 (sapte) la inspectiile la clasa in cadrul examenului de definitivare in invatamant poate folosi acest rezultat si in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar pentru angajare pe perioada nedeterminata sau determinata, iar cadrul didactic care au obtinut cel putin media 5 (cinci) la inspectiile la clasa in cadrul examenului de definitivare in invatamant poate folosi acest rezultat si in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar pentru angajare pe perioada determinata. In situatia in care candidatul opteaza si pentru sustinerea inspectiei speciale la clasa in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, la media finala a concursului se ia in calcul nota obtinuta la inspectia speciala la clasa in cadrul concursului.
   (5) Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conditia privind formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar se considera indeplinita pentru absolventii care au finalizat cu diploma de absolvire/licenta studiile necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, conform prezentei Metodologii si cursurile Departamentului pentru pregatirea personalului didactic cu certificat de absolvire, pe baza carora sunt abilitati sa functioneze in calitate de cadre didactice.

   
Capitolul VI

  Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar

   
Secţiunea I

  Dispozitii generale

   Art. 110. - (1) Coordonarea metodologica a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular este asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil in liceele militare, unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala, respectiv din unitatile de invatamant preuniversitar subordonate Ministerului Justitiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei.
   (2) Inspectoratele scolare asigura consiliere si asistenta unitatilor de invatamant in gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice, precum si monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile din invatamantul preuniversitar de stat si particular, conform art. 95 lit. l) si m) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (3) Organizarea si desfasurarea concursurilor este realizata de unitatile de invatamant cu personalitate juridica/consortii scolare sau prin asocieri temporare la nivel local ori judetean, la nivelul municipiului Bucuresti, conform art. 254 alin. (3) si (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (4) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate consta in proba practica sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (5) Inspectia speciala la clasa se desfasoara pe durata unei ore de curs si se evalueaza prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 12, parte integranta din prezenta Metodologie. La aceasta proba nu se admit contestatii.
   (6) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica, se desfasoara conform anexelor 13-20, care fac parte din prezenta Metodologie si se evalueaza prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestatii. Nota obtinuta la proba practica sau la inspectia speciala la clasa are o pondere de 25% in media de repartizare.
   (7) Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisa. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica minimum nota 7 (sapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata.
   (8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in concordanta cu programele specifice pentru concurs, in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Probele se evalueaza prin note de la 10 la 1. Centrul National de Evaluare si Examinare asigura, la cererea candidatilor, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale. Inspectoratele scolare transmit Centrului National de Evaluare si Examinare si Directiei generale management, resurse umane si retea scolara, pana la data de 29 iunie 2012, disciplinele de concurs la care se solicita traducerea, specializarea si limba materna pentru care candidatii au optat (de exemplu: matematica, limba maghiara). Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 9. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (9) Pentru angajarea pe perioada nedeterminata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.
   (10) Pentru angajarea pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.
   (11) Pentru proba scrisa, Centrul National de Evaluare si Examinare stabileste minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Procedura specifica de transmitere si preluare a subiectelor se stabileste de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare si centrelor in care se organizeaza concursul.
    ___________
    Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 10. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (12) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat se organizeaza in perioada prevazuta de Calendar. In aceeasi perioada pot organiza concurs si unitatile de invatamant particular.
   (13) Cadrul didactic titular, care se prezinta la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/catedra declarat vacant/rezervat in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, care nu ocupa post/catedra sau obtine o medie de repartizare mai mica de 5 (cinci) isi pastreaza calitatea de titular in unitatea/unitatile de invatamant din care provine.
   (14) In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, departajarea candidatilor se face in urmatoarea ordine, dupa:
   a) domiciliul in localitatea in care se afla postul;
   b) gradul didactic: candidatul cu gradul I (sau doctorat echivalat cu gradul didactic I) are prioritate fata de candidatii cu gradul II, fata de candidatii cu definitivat si fata de candidatii fara grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate fata de candidatii cu definitivat si fata de candidatii fara grad. Un candidat cu definitivat are prioritate fata de candidatii fara grad. Cand candidatii au grade didactice identice sau nu detin grade didactice sunt considerate cazuri de egalitate.
   c) media de departajare calculata astfel:
   (i) media aritmetica, calculata cu patru zecimale, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire, pentru absolventii studiilor superioare de lunga durata/ scurta durata/ciclului I de studii superioare de licenta;
   (ii) media aritmetica, calculata cu patru zecimale, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de dizertatie, pentru absolventii ciclului II de studii universitare de masterat;
   (iii) media aritmetica, calculata cu patru zecimale, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de absolvire pentru absolventii colegiilor pedagogice/scolilor echivalente/scolilor postliceale/scolilor de maistri;
   (iv) media aritmetica, calculata cu patru zecimale, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolventii liceelor pedagogice.
   d) media obtinuta la examenul de bacalaureat.
   (15) Candidatii care nu prezinta documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaza de criteriul de departajare prevazut la alin. 14 lit. c). Calculul mediei de departajare in cazul mediilor egale, pentru absolventii care au finalizat studiile in alte tari si au obtinut diplome echivalate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Romania este prevazut in anexa nr. 23, parte integranta din prezenta Metodologie.
   Art. 111. - (1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant hotaraste, la propunerea directorului, pana cel mai tarziu la data de 30 martie 2012, daca organizeaza concursul independent, in consortiu scolar sau in asociere temporara cu alte unitati de invatamant si transmite hotararea inspectoratului scolar.
   (2) Concomitent cu afisarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele scolare publica lista unitatilor de invatamant care organizeaza concursul individual, lista consortiilor scolare care organizeaza concursul individual si lista centrelor de concurs rezultate din asocierile temporare de unitati de invatamant, cu enumerarea unitatilor componente, precum si graficele de desfasurare a concursurilor.
   (3) Unitatile de invatamant care organizeaza individual concursul numesc comisiile de concurs, inscriu, examineaza, selecteaza candidatii si angajeaza candidatii reusiti la concurs pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, in conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.
   (4) Unitatile de invatamant care fac parte din consortii scolare stabilesc unitatea de invatamant la care se face inscrierea candidatilor, examinarea si selectarea candidatilor. Comisiile de concurs se alcatuiesc la nivelul consortiului scolar, iar angajarea candidatilor reusiti se face pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate existente la unitatea/unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar, conform prevederilor prezentei Metodologii.
   (5) Unitatile de invatamant care au decis sa organizeze concursul in asocieri temporare propun centrul de concurs. Propunerea este si avizata de inspectoratul scolar, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs. Candidatii se inscriu la centrul de concurs stabilit, unde sustin probele de concurs, conform prezentei Metodologii. Comisiile de concurs se organizeaza la nivelul centrului de concurs, candidatii declarati reusiti fiind repartizati si incadrati pe posturi/catedre publicate vacante/rezervate de la unitatile de invatamant care alcatuiesc asocierea temporara, conform prevederilor prezentei Metodologii.
   (6) Listele cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, complete si incomplete se reactualizeaza dupa rezolvarea restrangerilor de activitate prin:
   a) ocuparea posturilor didactice ca urmare a modificarii duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, conform art. 62-63 din prezenta Metodologie;
   b) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a prelungirii duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata pentru anul scolar urmator, respectiv pana la revenirea titularului la postul/catedra rezervat(a), dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar urmator, pentru cadrele didactice angajate pe perioada determinata, care au obtinut calificativul "Foarte bine", in baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2010 si/sau iulie 2011, conform hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu votul a doua treimi din totalul membrilor;
   c) adaugarea de noi posturi/catedre vacante/rezervate aparute pana la data reactualizarii listei.
   (7) Invatatorul, profesorul pentru invatamant primar sau institutorul din invatamantul primar, care a obtinut calificativul "Foarte bine", incadrat prin suplinire, la 1 septembrie 2009, la clasa I, in baza rezultatului obtinut la concursul national din iulie 2009, iar in perioada 1 septembrie 2010-31 august 2012 a predat, prin continuitate, la aceeasi clasa de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2012-2013, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi, in baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2009.
   (8) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (6) lit. b) si alin. (7) se adreseaza in scris consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant la care sunt incadrate cu contract pe perioada determinata in anul scolar 2011-2012, pana la data de 21 martie 2012. Prioritate la asigurarea continuitatii pe post/catedra au cadrele didactice calificate care au dobandit definitivarea in invatamant sau care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2012. Daca un post este solicitat de mai multe cadre didactice care au dobandit definitivarea in invatamant sau care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2012, pentru departajare se va lua in calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile sustinute in iulie 2010 si/sau iulie 2011. La note egale se vor folosi criteriile din anexa nr. 2, parte integranta din prezenta Metodologie. Alte criterii de departajare pentru acordarea continuitatii pe post/catedra pentru anul scolar urmator se stabilesc de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu votul a doua treimi din totalul membrilor.
   (9) Consiliul/consiliile de administratie analizeaza cererile individuale si comunica, in scris, inspectoratului scolar acordul/refuzul, pana la data de 28 martie 2012, iar cadrelor didactice solicitante, pana la data de 30 martie 2012, motivele acordului/refuzului prelungirii contractului individual de munca pe perioada determinata si in anul scolar urmator. Hotararile consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant sunt definitive si pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
   (10) Listele cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete si incomplete reactualizate se aduc la cunostinta persoanelor interesate cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii probelor de concurs, la data prevazuta de Calendar, prin afisare la unitatile de invatamant/centrele de concurs, la inspectoratele scolare si prin publicare pe siteurile acestor institutii. Listele cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate contin informatiile specificate la anexa nr. 1 b, parte integranta din prezenta Metodologie. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica in concordanta cu Centralizatorul.
   (11) La unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, grupuri scolare, unitati de invatamant avand clasele I-XII/XIII/XIV posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic, in concordanta cu Centralizatorul.
   (12) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata sunt posturi/catedre complete in concordanta cu Centralizatorul, care au viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani, in a caror structura pot fi incluse maximum 4 (patru) ore optionale, constituite, de regula, intr-o singura unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor art. 38 din prezenta Metodologie.
   (13) In situatia in care unitatile de invatamant sunt constituite in consortii scolare/asocieri temporare se pot constitui si catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare.
   (14) In unitatile de invatamant gimnaziale se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din doua discipline (limba romana-limba straina, limba straina A-limba straina B, geografie-limba straina, istorie-limba straina, matematica-fizica, fizica-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina, avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din doua discipline, candidatii cu dubla specializare (limba romana-limba straina, limba straina A-limba straina B, geografie-limba straina, istorie-limba straina, matematica-fizica, fizica-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.) sustin in cadrul concursului proba scrisa la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore in catedra.
   (15) Pentru disciplinele: logica, argumentare si comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultura civica, studii sociale, economie aplicata, economie, educatie antreprenoriala, limba latina, limba greaca veche, limba neogreaca, educatie muzicala, educatie plastica, educatie artistica, istoria si traditiile minoritatilor nationale, religie baptista, religie adventista, religie penticostala, religie reformata, religie unitariana, religie greco-catolica, religie romano-catolica, stiinte se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs in doua sau mai multe unitati de invatamant sau din doua sau mai multe discipline, pentru orice nivel de invatamant, in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina, avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din doua discipline, candidatii trebuie sa aiba specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului si sustin in cadrul concursului proba scrisa la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore in catedra.
   (16) Posturile vacante de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica se publica la unitatile de invatamant la care sunt normate conform Regulamentului de organizare si functionare a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (17) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul scolar, pentru a fi ocupate de absolventii institutiilor de invatamant superior, care au incheiat contracte cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural, vor fi publicate cu mentiunea "contract M.E.C.T.S.".
    Absolventii institutiilor de invatamant superior care au contract cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural, ocupa, cu prioritate, in baza rezultatelor obtinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul scolar. In cazul in care acestia vor face alte optiuni (in mediul urban) sunt obligati sa ramburseze bursa acordata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4923/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Absolventii/studentii aflati in ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural, au obligatia de a se prezenta la inspectoratele scolare, pana la data de 1 martie 2012, pentru a-si exprima intentia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4923/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Inspectoratele scolare au obligatia de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la concurs, cu mentiunea "contract M.E.C.T.S." pentru absolventii invatamantului superior care au incheiat contracte cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural, pentru o perioada cel mult egala cu perioada studiilor, inclusiv pentru absolventii care nu s-au prezentat la inspectoratele scolare, pana la data de 1 martie 2012.

   
Secţiunea a II-a

  Inscrierea candidatilor si disciplinele de concurs

   Art. 112. - (1) Cererile de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, potrivit anexei nr. 22, parte integranta din prezenta Metodologie, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant sau la centrul care organizeaza concursul, conform Calendarului. Candidatii au obligatia de a respecta cu strictete graficul afisat de fiecare unitate de invatamant/centru care organizeaza concurs. Actele de studii se depun in copie legalizata, iar celelalte documente sunt certificate, pentru "conformitate cu originalul" de catre un membru al comisiei de organizare si desfasurare a concursului. Pe cererea de inscriere la concurs, candidatul precizeaza disciplina de concurs si specialitatea postului didactic pentru care opteaza. Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de inscriere la concurs.
    Comisia judeteana de monitorizare a concursului are obligatia de a consilia permanent membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului in legatura cu orice problema care priveste legalitatea desfasurarii concursului, inclusiv despre legalitatea documentelor anexate cererii.
   (2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de prezenta Metodologie, in concordanta cu Centralizatorul.
   (3) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala, precum si persoanele care nu prezinta un document medical din care sa reiasa faptul ca nu exista incompatibilitati de ordin medical cu functia didactica.
   (4) Candidatii au dreptul de a se inscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant preuniversitar intr-un centru sau mai multe centre de concurs, in masura in care Calendarul permite acest lucru.
   (5) Datele din fisa de inscriere a candidatilor sunt introduse in sistemul informatizat. In perioada de validare a fiselor de inscriere, candidatul primeste fisa martor pe care este obligat sa o semneze, alaturi de reprezentantul comisiei de inscriere, pentru conformitate. Un exemplar se inmaneaza candidatului, celalalt ramanand la centrul unde are loc inscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui imputernicit al acestuia desemnat prin procura notariala in original la validare, in perioada prevazuta de Calendar, atrage dupa sine anularea inscrierii candidatului la concurs.
   Art. 113. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul alternativ, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de catre federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa etc.
   (2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul cultului respectiv, in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (3) Pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice si disciplinele teologice, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul special al cultului respectiv, in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (4) In unitatile de invatamant in care functioneaza si clase cu profil teologic, avizul cultului respectiv se solicita numai pentru disciplinele teologice.
   (5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarea educatoare-invatator, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul inspectorului de specialitate si al directorului liceului pedagogic, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
   (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare si unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, cadrele didactice titulare care participa la sesiunea de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare anexeaza, la cererea de inscriere, avizul Ministerului Apararii Nationale, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, in acest sens, au incheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   Art. 114. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant preuniversitar se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programele valabile, specifice pentru concurs.
   (2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de educatorpuericultor, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana, pedagogia invatamantului anteprescolar si metodica activitatilor educative specifice in unitatile de educatie timpurie anteprescolara.
   (3) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru pedagogia invatamantului prescolar, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana, pedagogia invatamantului prescolar si metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, dupa programa specifica pentru concurs.
   (4) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru invatamantul primar, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana, pedagogia invatamantului primar si metodica predarii in invatamantul primar, dupa programa specifica pentru concurs.
   (5) Pentru ocuparea catedrelor vacante de "educatie tehnologica" se pot inscrie numai absolventi cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea "educatie tehnologica". Pentru ocuparea acestor catedre proba scrisa se sustine la disciplina educatie tehnologica, dupa programa specifica pentru concursul national.
   (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul special se pot inscrie la concurs absolventii care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie.
    Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevazator) candidatii sustin proba scrisa la disciplina de concurs in concordanta cu specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma/diplome, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevazator), din invatamantul special, se realizeaza in ordinea descrescatoare a notelor obtinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a sustinut proba scrisa.
    Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitatile de invatamant special pentru deficienti de vedere se pot inscrie la concurs si candidati nevazatori care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, avand inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului.
   (7) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregatire/instruire practica si activitati de pre-profesionalizare se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai unei scoli postliceale/scoli de maistri sau absolventi cu diploma ai invatamantului superior care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregatire/instruire practica si activitati de pre-profesionalizare, proba scrisa se sustine la disciplina prevazuta in Centralizator, dupa programele specifice de concurs valabile pentru maistrii-instructori.
    Catedrele de pregatire/instruire practica din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior/postliceal cu aviz IGP/ARR, cu oricare din specializarile care le confera dreptul de a ocupa catedre de pregatire/instruire practica, in concordanta cu Centralizatorul pentru pregatire si instruire practica. Candidatii care solicita ocuparea unui post de pregatire/instruire practica din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" sustin proba practica specifica domeniului "Transporturi/Transporturi rutiere" si proba scrisa din programa specifica de concurs pentru "Transporturi (profesori de instruire practica)".
   (8) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru invatamantul prescolar/primar din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale, concursul consta in sustinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba si literatura romana si limba si literatura materna in care urmeaza sa se faca predarea, in pondere egala, dupa programele specifice pentru concurs, pentru educatoare si invatatori. Candidatii care sustin o astfel de proba scrisa si obtin cel putin nota 5,00 (cinci) sunt repartizati numai pe posturi didactice vacante/rezervate de profesori pentru invatamantul prescolar/primar la unitati de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale.
   Art. 115. - (1) Candidatii care solicita, prin concurs, ocuparea de posturi didactice/catedre vacante/rezervate in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), clase/grupe de hipoacuzici si surzi precum si ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica in profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice in profilul postului se evalueaza prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.
   (2) Candidatii care solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in alta limba decat cea in care si-au facut studiile sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, iar candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post de educatoare/invatator sunt exceptati de la sustinerea probei eliminatorii orale la limba in care urmeaza sa se realizeze predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea se consemneaza prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.
   (3) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate si a posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil artistic (specializarile muzica, corepetitie, coregrafie si arta actorului), proba practica in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 13, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si bilingv, precum si pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile de invatamant avand clase cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile proba practica in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 14, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (5) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator, proba practica in profilul postului se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 15, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (6) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate din palatele si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor, proba practica in profilul postului se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 16, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (7) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de instruire practica si activitati de pre-profesionalizare, proba practica in profilul postului se desfasoara in specialitatea postului, conform anexei nr. 16, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unitatile de invatamant cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practica in profilul postului se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 18, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unitatile de invatamant cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design, proba practica in profilul postului se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 19, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unitatile de invatamant, clase grupe pentru hipoacuzici sau surzi, proba practica in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 20, parte integranta din prezenta Metodologie.

   
Secţiunea a III-a

  Comisiile de concurs

   
Comisia de organizare si desfasurare a concursului

   Art. 116. - (1) Pentru organizarea si desfasurarea concursului la nivelul unei unitati de invatamant, consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de invatamant, are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie;
   b) membri - profesori titulari, de regula, cu gradul didactic I sau II;
   c) un reprezentant al inspectoratului scolar, cadru didactic titular;
   d) informatician/ajutor analist programator/personal al unitatii de invatamant cu competente in utilizarea calculatorului;
   e) secretar - un cadru didactic titular.
   (2) Componenta comisiei de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala este stabilita potrivit precizarilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Justitiei.
   (3) In situatia in care unitatile de invatamant sunt organizate in consortii scolare, comisia de organizare si desfasurare a concursului se constituie la nivel de consortiu scolar, fiind validata de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invatamant. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de invatamant care coordoneaza activitatea consortiului scolar, are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - un director al unei unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar;
   b) membri - directori, directori adjuncti, profesori, de regula, cu gradul didactic I sau II, titulari in unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar;
   c) un reprezentant al inspectoratului scolar, cadru didactic titular;
   d) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul consortiului scolar cu competente in utilizarea calculatorului;
   e) secretar - un cadru didactic titular la oricare unitate de invatamant din cadrul consortiului scolar.
   (4) In situatia in care concursul se desfasoara pe centre de concurs constituite in baza unor asocieri temporare, comisia de concurs, validata de consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant, numita prin decizia inspectorului scolar general, are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - un director al unei unitati de invatamant din cadrul asocierii temporare;
   b) membri - directori, directori adjuncti, profesori, de regula, cu gradul didactic I sau II, titulari ai oricarei unitati de invatamant din cadrul asocierii temporare;
   c) un reprezentant al inspectoratului scolar, cadru didactic titular;
   d) informatician/ajutor analist programator/personal cu competente in utilizarea calculatorului;
   e) secretar - un cadru didactic titular la oricare unitate scolara din cadrul asocierii temporare.
   (5) In cazul in care, in unitatile de invatamant preuniversitar care organizeaza concurs, nu exista suficienti membri, directori sau profesori titulari cu gradul didactic I sau II, informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori, conducerea unitatii de invatamant apeleaza la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar, informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori sau directori din alte unitati de invatamant. Aceste situatii sunt solutionate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu sprijinul inspectoratului scolar.
   (6) In situatia in care concursul se desfasoara la nivelul unei unitati de invatamant, proba practica/orala in profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine in fata unei comisii, aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:
   a) presedinte - directorul unitatii de invatamant;
   b) membri - cate doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, pentru 25 de candidati;
   c) secretar - un cadru didactic titular.
   (7) In situatia in care concursul se desfasoara la nivelul consortiilor scolare/centrelor de concurs, proba practica/orala in profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine in fata unei comisii, validate de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:
   a) presedinte - directorul unei unitatii de invatamant;
   b) membri - cate doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, pentru 25 de candidati;
   c) secretar - un cadru didactic titular.
   (8) Din comisiile de organizare si desfasurare a concursului, de organizare si desfasurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la clasa nu pot face parte persoane care indeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national ori care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe proprie raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar.
   Art. 117. - Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului au urmatoarele atributii:
   a) Presedintele:
   1. Asigura corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs si ia deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   2. Ia masurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs.
   3. Se adreseaza, in scris, directiei judetene de sanatate publica pentru a asigura prezenta personalului medical in unitatile si centrele de concurs, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare desfasurarii examenului.
   4. Se adreseaza, in scris, organelor locale si judetene de politie si jandarmerie, si, dupa caz, Ministerului Administratiei si Internelor, pentru a asigura pastrarea ordinii publice la unitatile si centrele de concurs.
   5. Tine permanent legatura cu presedintele comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului si raporteaza datele solicitate sau orice alt eveniment important.
   6. Intocmeste si afiseaza graficul desfasurarii probelor practice/orale in profilul postului sau a inspectiilor speciale la clasa.
   7. Verifica salile de examen, incaperea in care se face multiplicarea subiectelor si echipamentele necesare pentru desfasurarea optima a concursului.
   8. Afiseaza pe usile salilor de examen si la avizierul unitatii si centrului, impreuna cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii repartizati pe sali si disciplinele la care sustin concursul.
   9. Ia toate masurile necesare pentru inceperea concursului la ora fixata. Identifica eventualii candidati care nu s-au regasit pe liste si ii repartizeaza in sali.
   10. Intocmeste listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii candidatilor si sigilarea lucrarilor scrise. Numeste, prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2-3 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sala, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au printre candidati rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. In acest sens, supraveghetorii depun o declaratie scrisa. Unul dintre ei este numit responsabil de sala. Supraveghetorii sunt selectati din randul personalului didactic, in urmatoarea ordine: profesori, institutori, invatatori, educatoare, maistri instructori.
   11. Instruieste, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, supraveghetorii si stabileste atributiile acestora in concordanta cu prevederile prezentei Metodologii.
   12. Asigura, impreuna cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor si le distribuie, in deplina siguranta, in sali.
   13. Semneaza lucrarile candidatilor din centrul de concurs.
   14. Preia lucrarile pe baza de proces-verbal tip de la responsabilii de sala. Verifica daca numarul lucrarilor si numarul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sala, corespund inscrisurilor din borderoul de predare a lucrarilor.
   15. Preda, pe baza de proces-verbal, reprezentantului inspectoratului scolar lucrarile scrise ale candidatilor, insotite de un borderou pe discipline de concurs, mentionand numarul acestora si numarul de pagini pentru fiecare lucrare scrisa.
    ___________
    Punctul 15. a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   16. Asigura afisarea baremelor la centrul de concurs.
   17. Intocmeste si afiseaza tabelul nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a notelor, pe discipline de concurs.
   18. Primeste contestatiile si le transmite, sub semnatura, comisiei de rezolvare a contestatiilor.
   19. Dupa primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, intocmeste clasificarea finala a candidatilor, pe discipline de concurs si propune inspectoratului scolar lista pentru validarea rezultatelor.
   20. Intocmeste si afiseaza graficul sedintelor publice de repartizare a candidatilor pe discipline de concurs.
   21. Raporteaza operativ toate datele care i se solicita precum si orice eveniment deosebit.
   22. Semneaza adresele pentru plata persoanelor implicate in concurs si preda copiile acestor documente serviciului financiar-contabil din unitate.
   23. Raspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului.
   b) Secretarul:
   1. Afiseaza la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate stabilita de comisia de mobilitate si aprobata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform art. 254 alin. (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Deoarece este interzisa modificarea ulterioara a listei, informeaza presedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului asupra oricarei tentative de schimbare a acesteia.
   2. Verifica cererile candidatilor inscrisi la concurs, documentele anexate necesare inscrierii si alcatuieste lista acestora pe discipline de concurs.
   3. Afiseaza pe usile salilor de concurs si la avizierul centrului, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii admisi la concurs.
   4. Alcatuieste lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs.
   5. Impreuna cu presedintele centrului de concurs, verifica salile de concurs si sala de multiplicare a subiectelor si ia masurile necesare pentru amenajarea corespunzatoare a acestora.
   6. Repartizeaza, nominal, candidatii in salile de concurs, pe discipline.
   7. Instruieste, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, supraveghetorii si stabileste atributiile acestora in conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.
   8. Impreuna cu presedintele centrului si ceilalti membri ai comisiei asigura multiplicarea subiectelor.
   9. Participa la distribuirea subiectelor pe sali si, prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare, realizeaza, numeric, pe discipline, pana la ora 10.15, situatia prezentei la concurs (absenti/prezenti) pe care o transmite pana la ora 10.30 secretarului comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului.
   10. Aplica stampila rotunda, circulara cu diametrul de 35 mm, cu inscrisul «CONCURS 2012» pe lucrarile candidatilor. Pentru stampila se utilizeaza tusul albastru.
    ___________
    Punctul 10. a fost modificat prin punctul 12. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   11. Asigura afisarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a sustinut concurs.
   12. Asigura afisarea listei, in timp util, cu rezultatele obtinute de candidati.
   13. Primeste contestatiile si transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestatiilor.
   14. Alcatuieste si afiseaza lista cu rezultatele definitive.
   15. Raspunde, impreuna cu presedintele centrului, de materialele de concurs primite.
   16. Informeaza in permanenta presedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor de concurs.
   17. Completeaza si, impreuna cu presedintele comisiei unitatii/centrului, inmaneaza supraveghetorilor adeverintele de normare a activitatii depuse.
   18. Intocmeste procesele - verbale la sedintele publice de repartizare pe posturi a candidatilor admisi la concurs.
   c) Membrii:
   1. Verifica, impreuna cu secretarul comisiei, corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs si propun presedintelui comisiei deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   2. Verifica modul in care centrul de concurs este organizat pentru desfasurarea concursului: ambientul din salile de concurs, functionarea aparatelor de multiplicat, telefonului, faxului, conexiunii la Internet, functionarea camerelor video de supraveghere, asigurarea asistentei medicale de specialitate, asigurarea cu materiale de concurs si consumabile, foi tipizate, toner, hartie, pixuri, capse, capsatoare etc.
   3. Asigura dirijarea candidatilor catre salile de concurs.
   4. Asigura multiplicarea subiectelor, verifica concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor, introduce subiectele in plicuri si le preda secretarului comisiei de concurs.
   5. Participa la distribuirea subiectelor in sali.
   6. Verifica functionarea camerelor video de supraveghere pe perioada desfasurarii probei scrise.
   7. Participa, alaturi de presedintele si secretarul comisiei de concurs la preluarea lucrarilor, a proceselor verbale, a copiilor adeverintelor de salarizare a personalului didactic angrenat in concurs, precum si a materialelor nefolosite.
   8. Participa la alcatuirea tabelelor cu rezultatele obtinute de candidati la concurs.
   9. Participa la primirea si inregistrarea contestatiilor.
   10. Informeaza in permanenta presedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor de concurs.
   11. Participa la sedintele publice de repartizare pe posturi a candidatilor admisi la concurs.
   d) Informaticianul/analistul programator/ajutor analist programator:
   1. Raspunde de corectitudinea datelor introduse in sistemul informatic.
   2. Realizeaza toate lucrarile necesare organizarii si desfasurarii concursului la termen: liste cu posturi, lista candidatilor inscrisi, lista candidatilor admisi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea candidatilor, deciziile/adresele de repartizare, situatiile statistice.
   3. Asigura logistica necesara pentru inregistrarea si stocarea imaginilor preluate de camerele video de supraveghere pe toata perioada in care candidatii sunt prezenti in salile de concurs.
   4. Informeaza in permanenta presedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii concursului.
   Art. 118. - Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, nu vor parasi incaperea unde a fost asigurata multiplicarea, decat dupa o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului, inainte de inceperea concursului, depun o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectelor de concurs, pana la afisarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidentialitatii atrage dupa sine sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dupa caz.
   
Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise

   Art. 119. - (1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (2) Pentru evaluarea lucrarilor scrise se constituie centre de evaluare.
   (3) Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare si procedura specifica pentru centrele de evaluare se realizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare.
   (4) La nivelul fiecarui centru de evaluare se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, comisia de evaluare a lucrarilor scrise, avand urmatoarea componenta: presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar/inspector scolar de specialitate/cadru didactic universitar, lector sau sef de lucrari; membri - cate 2 profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/100 de lucrari scrise; 3-5 secretari - cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 3-5 informaticieni.
   (5) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, membri in comisiile de evaluare a lucrarilor scrise profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic definitiv sau cadre didactice din invatamantul universitar care au dobandit titlul stiintific de doctor.
   (6) Din comisiile de evaluare a lucrarilor scrise nu pot face parte persoane care indeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national ori care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar.
    ___________
    Art. 119. - a fost modificat prin punctul 13. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 120. - (1) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrarilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probei scrise.
   (2) In situatia in care se constata ca subiectul/subiectele a/au fost formulat(e) gresit sau in afara programei de concurs, candidatii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit.
    ___________
    Art. 120. - a fost modificat prin punctul 14. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 121. - (1) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de evaluare a lucrarilor scrise. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei 2 membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
   (2) Presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. In aceasta situatie, cei 2 profesori evaluatori reverifica impreuna lucrarea si acorda o nota noua, care se inregistreaza intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectata de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de evaluare a lucrarilor scrise. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata de cei 3 profesori evaluatori.
   (3) Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.
   (4) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor scrise deschide lucrarile, in prezenta profesorilor evaluatori, si consemneaza notele finale intr-un proces-verbaltip, ce cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.
   (5) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu notele finale obtinute, sunt predate presedintelui comisiei de evaluare a lucrarilor scrise.
   (6) Evaluarea lucrarilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizeaza in perioada prevazuta de Calendar.
    ___________
    Art. 121. - a fost modificat prin punctul 15. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 122. - Lucrarile scrise, pentru care se depun contestatii in perioada prevazuta de Calendar, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, se resigileaza, in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordate la prima evaluare.

   
Comisia de rezolvare a contestatiilor

   Art. 123. - (1) Comisiile de rezolvare a contestatiilor, formate in intregime din alte cadre didactice decat cele din comisiile de evaluare a lucrarilor scrise, se constituie prin decizie a inspectorului scolar general. Fiecare comisie de rezolvare a contestatiilor este formata din: presedinte - inspector scolar general/inspector scolar general adjunct/cadru didactic universitar cu gradul didactic cel putin lector sau sef de lucrari; membri - cate 2 profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/100 de lucrari scrise; 2-3 secretari - cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 2-3 informaticieni.
   (2) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, membri in comisia de rezolvare a contestatiilor profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic definitiv sau cadre didactice din invatamantul universitar care au dobandit titlul stiintific de doctor.
   (3) Din comisiile de rezolvare a contestatiilor nu pot face parte persoane care indeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national ori care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiei semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar.
    ___________
    Art. 123. - a fost modificat prin punctul 16. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 124. - (1) Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii prevazute la art. 121 din prezenta Metodologie, in termenul prevazut de Calendar.
   (2) In cazul in care diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala acordata de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, ramane definitiva nota finala acordata de comisia de evaluare.
   (3) Daca diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitiva.
    In situatia lucrarilor cu nota finala stabilita in urma evaluarii initiale intre 4,50 - 4,99, respectiv 6,50 - 6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota finala atribuita la recorectare.
   (4) Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor se afiseaza la data prevazuta de Calendar. Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Daca diferenta intre nota finala stabilita de comisia de evaluare a lucrarilor scrise si nota finala stabilita de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o noua comisie de recorectare, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, formata din alti membri decat cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv. Inspectorul scolar general va dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului.
   (6) Ulterior evaluarii lucrarilor scrise, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate desemna, dupa caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui numar de lucrari, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor. In cazul constatarii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului propune, conducerii inspectoratelor scolare, sa ia masuri de sanctionare a persoanelor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor.
   
Comisiile de monitorizare a concursului

   Art. 125. - (1) Inspectoratul scolar monitorizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat. Inspectoratul scolar, prin inspectorul general si conducerile unitatilor de invatamant raspund integral de buna desfasurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii.
   (2) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se constituie, in baza deciziei inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta: presedinte - un inspector scolar general adjunct; 6-12 membri - inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori scolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului scolar.
   (3) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant preuniversitar de stat are urmatoarele atributii:
   a) instruieste presedintii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului din centre;
   b) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile de organizare si desfasurare a concursului din centre, comisiile de evaluare a lucrarilor scrise si comisia de rezolvare a contestatiilor;
   c) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare si desfasurare a concursului din centre si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (4) Din comisia de monitorizare a concursului nu pot face parte persoane care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaza, in acest sens, o declaratie pe proprie raspundere, care se preda presedintelui comisiei de monitorizare a concursului.
   Art. 126. - (1) Coordonarea metodologica a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar este asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin Comisia nationala de monitorizare a concursului, numita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (2) Comisia nationala de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant preuniversitar are urmatoarele atributii:
   a) instruieste presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului;
   b) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului;
   c) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   d) emite, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului, recomandari, dispozitii, note sau precizari, in vederea aplicarii prevederilor prezentei Metodologii;
   e) elaboreaza si comunica procedurile specifice pentru organizarea si desfasurarea concursului, evaluarea lucrarilor scrise, rezolvarea contestatiilor si repartizarea candidatilor;
   f) poate delega reprezentanti in vederea monitorizarii concursului.
   (3) La toate etapele concursului participa, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea/unitatile de invatamant preuniversitar care organizeaza concurs. Acestia au acces la toate documentele comisiei si pot consemna, in procesul verbal, propriile observatii.

   
Secţiunea a IV-a

  Desfasurarea concursului

   Art. 127. - (1) Dupa validarea dosarelor de concurs si afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs, comisia de organizare a concursului afiseaza, respectand perioada prevazuta in calendarul de mobilitate, graficul de desfasurare a probelor practice/orale si a inspectiei speciale la clasa.
   (2) Probele practice/orale si inspectia speciala la clasa se desfasoara in perioada prevazuta in Calendar, conform art. 115 si art. 116 alin. (6) - (7) din prezenta Metodologie.
   (3) Dupa desfasurarea si evaluarea probelor practice/orale si a inspectiei speciale la clasa se alcatuieste lista candidatilor admisi pentru sustinerea lucrarii scrise. Aceasta lista va fi afisata la avizierul unitatii/centrului de concurs cu cel putin 24 de ore inainte de data fixata pentru desfasurarea probei scrise. Candidatii care s-au inscris la doua sau mai multe unitati de invatamant/consortii scolare/asocieri temporare si care au fost declarati admisi dupa desfasurarea probelor practice/orale vor figura in listele acelor unitati, chiar daca proba scrisa se desfasoara in acelasi timp.
   Art. 128. - (1) Dupa primirea subiectelor, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului desemneaza membrii care asigura multiplicarea acestora.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (2) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului realizeaza multiplicarea subiectelor si le introduc in plicuri pana la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplica stampila «CONCURS 2012».
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 17. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (3) Transmiterea subiectelor in salile de concurs se face de catre presedinte si secretarul comisiei de concurs.
   (4) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului care au multiplicat subiectele pot parasi incaperile in care s-au efectuat aceste operatiuni dupa cel putin o ora de la inceperea probei scrise.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 17. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 129. - (1) Lucrarea scrisa se desfasoara la data prevazuta de grafic, incepand cu orele 10.00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 si cel mai tarziu la orele 9.00, inainte de a fi deschis plicul cu subiecte. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depasit.
   (2) Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.
   (3) Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, in sala de concurs, carti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, posta".
   (4) In vederea desfasurarii probelor scrise, se asigura supravegherea fiecarei sali de catre 2-3 supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor, prin buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. In toate salile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere.
   (5) La avizierul centrului de concurs se afiseaza repartizarea pe sali a candidatilor, cu 24 de ore inainte de desfasurarea probei scris, iar pe usa fiecarei sali, se afiseaza tabele nominale cu candidatii repartizati in sali si disciplina la care sustin concurs. In fiecare sala de concurs se recomanda sa fie repartizati candidati care sustin concursul la cel putin doua discipline diferite.
   (6) Responsabilii de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, precum si foile tipizate de examen si ciornele necesare, in functie de numarul concurentilor.
   (7) Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului, desemnati pentru multiplicare, asigura numarul necesar de exemplare care se introduc in plicuri si se vor secretiza.
   (8) Presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului, impreuna cu secretarul comisei, distribuie la salile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel incat la ora 10,00 sa se poata desface in prezenta candidatilor.
   (9) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra sau parasi sala, decat daca preda lucrarea si semneaza de predare.
   (10) Candidatii, care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
   (11) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei de organizare si desfasurare a concursului, insotit de presedintele sau secretarul acestei comisii, verifica daca toti candidatii au primit subiectul corespunzator specializarii/disciplinei de concurs, verifica prezenta candidatilor si o transmite comisiei judetene de monitorizare pana la ora 10.30.
   (12) In timpul desfasurarii probei, responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu discuta intre ei si nu rezolva subiectele. Unul dintre supraveghetori se aseaza in fata clasei si altul in spatele clasei si nu au alte preocupari decat supravegherea.
   (13) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrarilor scrise sau pe ciorne, determina anularea lucrarilor scrise. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/desenele cu o linie oblica.
   (14) Candidatii, care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte, sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces verbal in acest sens, de catre supraveghetori sau membri comisiei de concurs. Aceeasi masura se aplica si pentru orice tentativa de frauda. Candidatii eliminati din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda nu sunt repartizati pe posturi didactice/catedre in anul scolar 2012-2013.
   (15) Candidatii, care din motive de sanatate sunt obligati sa paraseasca sala de concurs, pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii.
   (16) Candidatii, care renunta din proprie initiativa la concurs, pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii si parasesc sala dupa cel putin o ora de la deschiderea plicului cu subiecte.
   (17) In situatiile de la alin. (15) si (16) lucrarile scrise nu sunt evaluate, iar in statistici candidatii respectivi se considera retrasi.
   (18) In cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen. In aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu se prelungeste.
   (19) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau au manifestari de neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor, tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de concurs etc., raspund disciplinar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, potrivit dispozitiilor Codului civil sau penal conform dispozitiilor Codului penal, in functie de gravitatea faptei.
   (20) Candidatii sigileaza lucrarile scrise, in prezenta responsabilului de sala, dupa care se aplica stampila centrului de concurs si semnatura presedintelui comisiei. Pentru stampila se utilizeaza tusul albastru. Procedura specifica de sigilare si securizare a lucrarilor scrise se stabileste de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se comunica inspectoratelor scolare.
   (21) Dupa ce isi incheie lucrarile, candidatii numeroteaza foile de concurs, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, in situatia in care candidatul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre supraveghetori.
   (22) Dupa ce termina redactarea lucrarilor, candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor, mentionand numarul de pagini scrise. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta in forma literei "Z", de catre un supraveghetor, in fata candidatului. In sala raman cel putin 3 (trei) candidati pana la predarea ultimei lucrari.
   (23) Ciornele se predau separat, odata cu lucrarea, responsabilului de sala, fara sa aiba valabilitate in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii. Ciornele se pastreaza, in arhiva unitatii de invatamant care organizeaza concursul, timp de un an de zile.
   (24) Baremele de corectare vor putea fi consultate, dupa finalizarea probei scrise, afisate la loc vizibil.
   (25) Dupa iesirea candidatilor din sala in care s-a desfasurat proba, supraveghetorii de sala vor preda comisiei lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
   (26) Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate de catre presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului si apoi sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrarile scrise, pana la predarea acestora. Predarea se face in aceeasi zi, cu proces-verbal, reprezentantului comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar in aceeasi zi, in vederea transportarii acestora la sediul inspectoratului scolar. Transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la inspectoratul scolar este asigurat de reprezentantii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar insotiti de jandarmi. Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba scrisa si la inspectoratele scolare, la data prevazuta de Calendar.
    ___________
    Alineatul (26) a fost modificat prin punctul 18. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (27) Contestatiile se depun la unitatea/centrul de concurs fiind inregistrate de secretarul comisiei de rezolvare a contestatiilor in termenul prevazut de Calendar.
   (28) Comisiile de organizare si desfasurare a concursului asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective, cum ar fi:
   a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille de candidatii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual de candidatii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
   b) marirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii cu deficiente vizuale grave;
   c) asigurarea scrisului cu caractere marite pentru candidatii ambliopi;
   d) transmiterea prin dictare candidatilor cu anumite deficiente a informatiilor corespunzatoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;
   e) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre candidatul cu deficiente, catre un supraveghetor, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva.
   (29) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului avizeaza procedurile de sustinere a concursului de catre candidatii cu deficiente/imobilizati, la propunerea comisiilor de organizare si desfasurare a concursului si informeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asupra situatiilor privind candidatii cu deficiente/imobilizati.
   (30) Inspectoratul scolar asigura transportul lucrarilor scrise catre centrele de evaluare. Transportul lucrarilor scrise de la inspectoratul scolar la centrele de evaluare este asigurat de reprezentantii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului/inspectoratului scolar, insotiti de jandarmi.
    ___________
    Alineatul (30) a fost introdus prin punctul 19. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Secţiunea a V-a

  Validarea concursului si repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre in unitati de invatamant

   Art. 130. - (1) Dupa solutionarea tuturor contestatiilor comisia de organizare si desfasurare a concursului alcatuieste un raport sintetic si listele finale, in ordinea descrescatoare a notelor, pentru fiecare disciplina de concurs.
   (2) Raportul sintetic si listele finale sunt prezentate consiliului de administratie al unitatii de invatamant in vederea validarii, conform art. 254 alin. (11) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. In cazul unitatilor organizate in consortii scolare/asocieri temporare, fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invatamant din consortiul scolar/asocierii temporare valideaza raportul si listele finale. Validarea concursului se face in perioada prevazuta in Calendar.
   (3) In invatamantul particular, validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant particular si se comunica, in scris, inspectoratului scolar.
   Art. 131. - (1) Dupa validarea concursului de catre consiliul de administratie posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat/unitate de invatamant particular care nu au solicitat avizul la ocuparea posturilor didactice/centru de concurs, se ocupa in sedinta publica organizata de comisia de organizare si desfasurare a concursului la nivelul unitatii de invatamant/centrului de concurs, cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii. Ocuparea posturilor/catedrelor se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute, in limita numarului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afisata pentru concurs. Repartizarea pe un post didactic/catedra publicat/a pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata se face cu conditia obtinerii cel putin a mediei de repartizare 7,00 (sapte), in conditiile art. 110 alin. (9) din prezenta Metodologie, iar repartizarea pe un post didactic/catedra publicat, in vederea incheierii unui contract de munca pe perioada determinata, cu conditia obtinerii cel putin a mediei de repartizare 5,00 (cinci), in conditiile art. 110 alin. (10) din prezenta Metodologie.
   (2) In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs se aplica prevederile art. 110 alin. (14).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 20. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (3) In cadrul sedintei publice de repartizare, optiunea fiecarui candidat se exprima in scris conform cererii tip si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
   (4) Repartizarea candidatilor pe posturi se realizeaza, in ordine, astfel:
   a) candidati cu media de repartizare de minimum 7 (sapte), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata, in ordinea descrescatoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
   b) candidati cu media de repartizare de minimum 5 (cinci) pe posturi didactice/catedre publicate ramase neocupate, in vederea incheierii unui contract de munca pe perioada determinata, in ordinea descrescatoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii.
   (5) Candidatii care au promovat concursul organizat in mai multe unitati de invatamant/centre de concurs si care au fost repartizati pe posturi didactice/catedre complete nu mai pot renunta la optiunea facuta pentru a se prezenta la alta repartizare din alta unitate/centru de concurs.
   (6) Imediat dupa consemnarea in procesul verbal al optiunii facute, comisia de organizare si desfasurare a concursului elibereaza adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitata, specificandu-se foarte clar statutul postului (pentru angajare pe perioada nedeterminata/determinata, vacant/rezervat). In baza acestei adrese directorul unitatii de invatamant emite decizia de numire.
   (7) Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din mediul rural publicate cu mentiunea "contract M.E.C.T.S." se ocupa cu prioritate de absolventi ai institutiilor de invatamant superior care au contract pentru mediul rural incheiat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Posturile didactice publicate cu mentiunea "contract M.E.C.T.S.", neocupate, isi pastreaza mentiunea si pentru etapele urmatoare.
   (8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita proba practica/orala candidatii trebuie sa fi promovat aceasta proba. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita atestate/avize suplimentare candidatii trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de inscriere in perioada de inscriere conform Calendarului.
   (9) Candidatul, care nu poate participa la sedinta publica de repartizare, are dreptul sa desemneze, prin procura notariala prezentata in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. In cazul in care candidatul nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de repartizare, cererea acestuia nu se poate solutiona.
   Art. 132. - (1) In baza situatiei privind repartizarea candidatilor, transmisa inspectoratului scolar de catre comisia de organizare si desfasurare a concursului, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare, incepand cu 1 septembrie 2012.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 21. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (2) In baza deciziei de repartizare, semnata de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant incheie cu candidatii repartizati contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, dupa caz, incepand cu 1 septembrie 2012, dupa cum urmeaza:
   a) contract individual de munca pe perioada nedeterminata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata si care au dobandit definitivarea in invatamant;
   b) contract individual de munca pe perioada determinata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate si care nu au dobandit definitivarea in invatamant, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizati;
   c) contract individual de munca pe perioada determinata pentru candidatii repartizati pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata.
    Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant repartizati pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care au fost repartizati poate/pot hotari modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, dupa ce acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivarea in invatamant.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 21. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (3) Candidatii repartizati au obligatia de a se prezenta la post/catedra incepand cu 1 septembrie. In cazul neprezentarii la post in termen de 3 (trei) zile, pentru incheierea contractului de munca, se revoca repartizarea. Sunt exceptate situatiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidatilor: motive medicale, calamitati naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
   Art. 133. - (1) Directorul unitatii de invatamant transmite inspectoratului scolar lista posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, lista candidatilor ramasi nerepartizati, precum si lista candidatilor repartizati, potrivit modelului din anexa nr. 24, parte integranta din prezenta Metodologii, conform art. 254 alin. (16) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (2) Candidatii ramasi nerepartizati vor fi ierarhizati pe o lista unica in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la unul din concursurile organizate de unitatile de invatamant preuniversitar, urmand sa fie repartizati in sedinta publica organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, conform prevederilor prezentei Metodologii.
   (3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate dupa operatiunile prevazute la art. 131 din prezenta Metodologie se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic, in conditiile prezentei Metodologii.
   Art. 134. - Reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative participa, cu statut de observator, la toate lucrarile si etapele de repartizare a candidatilor prevazute in prezenta Metodologie si, in aceasta calitate, au drept de acces la toate documentele si de a-si consemna observatiile in procesele verbale.

   
Secţiunea a VI-a

  Dispozitii finale

   Art. 135. - Cheltuielile pentru lucrarile concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar sunt suportate de catre organizatori, conform art. 104 alin. (2), lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare.
   Art. 136. - (1) Membrii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de organizare si desfasurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la clasa, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor scrise si ai comisiilor de rezolvare a contestatiilor nu pot avea functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (2) La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv.
   Art. 137. - (1) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrarilor scrise, determina anularea lucrarilor.
   (2) Lucrarile de concurs si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva centrelor de concurs, timp de 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare.
   (3) Dosarele candidatilor repartizati se transmit impreuna cu adresa de repartizare unitatilor de invatamant unde vor incheia contractele de munca.
   Art. 138. - Presedintii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului, inainteaza inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, tabele nominale cu candidatii care nu au fost repartizati, cu rezultatele concursului si dosarele candidatilor care nu au fost repartizati, in termen de cel mult 3 (trei) zile de la repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre.
   Art. 139. - Pentru fiecare cadru didactic, care in urma concursului ocupa post didactic/catedra vacanta, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului mentioneaza, in tabelul care se inainteaza la inspectoratul scolar, situatia repartizarii candidatului, conform anexei nr. 24, parte integranta din prezenta Metodologie.
   Art. 140. - (1) Presedintii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor si ai comisiilor de rezolvare a contestatiilor, precum si directorii unitatilor de invatamant care organizeaza concurs sunt direct raspunzatori de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de catre candidatii cu studii corespunzatoare postului/catedrei, precum si de transmiterea la inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a documentelor prevazute in prezenta Metodologie.
   (2) Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie, de catre persoanele care fac parte din comisiile de concurs prevazute in prezenta Metodologie, atrage dupa sine raspunderea disciplinara, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, civila potrivit dispozitiilor Codului civil sau penala conform dispozitiilor Codului penal, in functie de gravitatea faptei.

   
Capitolul VII

  Organizarea si desfasurarea etapei de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular caruia nu i s-a putut constitui norma didactica in unitatea de invatamant/unitatile de invatamant in care este titular, in unitati de invatamant din aceeasi localitate sau la nivelul consortiilor scolare

   Art. 141. - (1) In perioada fixata in Calendar, directorii unitatilor de invatamant/centrelor de concurs transmit electronic si in scris, situatiile solicitate la art. 133 din prezenta Metodologie.
   (2) Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti reactualizeaza si publica, prin afisare la avizier si postare pe site-ul institutiei, lista posturilor didactice si catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete, ramase neocupate dupa desfasurarea concursului.
   Art. 142. - (1) Completarea normei didactice se face pentru cadrele didactice titulare in unitati de invatamant cu personalitate juridica aflate in situatia prevazuta la art. 34 alin. (3) din prezenta Metodologie, conform art. 254 alin. (17) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (2) Prioritate la completarea normei didactice au cadrele didactice titulare care beneficiaza de continuitate si cadrele didactice care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizat de unitatile de invatamant cu personalitate juridica/consortii scolare sau prin asocieri temporare la nivel local ori judetean/la nivelul municipiului Bucuresti si au obtinut cel putin media 5 (cinci).
   (3) Completarea normei didactice se face, la cerere, cu acordul cadrului didactic, prin decizia inspectorului scolar general, pe durata unui an scolar, in ordine, astfel:
   a) pentru asigurarea continuitatii activitatii de predare la aceleasi clase/grupe de elevi/prescolari sau in aceeasi unitate de invatamant;
   b) la o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, in aceeasi localitate, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu ore corespunzatoare disciplinei la care a sustinut concursul;
   c) la o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, in aceeasi localitate, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu ore in alta specialitate dobandita prin studii, conform Centralizatorului;
   d) la o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, in aceeasi localitate, in ordinea descrescatoare a punctajului, in specialitate, conform Centralizatorului;
   e) la o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, din alta localitate, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu ore in specialitatea in care a sustinut concursul;
   f) la o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, din alta localitate, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu ore in alta specialitate dobandita prin studii, conform Centralizatorului;
   g) la o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, din alta localitate, in ordinea descrescatoare a punctajului, in specialitate, conform Centralizatorului;
   h) la o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, in aceeasi localitate, in ordinea descrescatoare a punctajului, in alta specialitate, cu mentinerea drepturilor salariale numai in invatamantul gimnazial, cu respectarea art. 263 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
   i) la o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, din alta localitate, in ordinea descrescatoare a punctajului, in alta specialitate, cu mentinerea drepturilor salariale numai in invatamantul gimnazial, cu respectarea art. 263 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (4) In mediul rural completarea normei didactice a cadrelor didactice titulare ale sistemului national de invatamant preuniversitar, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome in alte unitati de invatamant, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an scolar ori pe durata nedeterminata, fapt consemnat in decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. Completarea normei didactice pe durata nedeterminata in unitati de invatamant din mediul rural se realizeaza tinand seama de prevederile prezentei Metodologii si Centralizatorului.
   (5) Lista cadrelor didactice titulare care au catedra incompleta conform alin. (1) se intocmeste pe discipline, la nivelul inspectoratului scolar, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, respectiv a punctajului obtinut dupa aplicarea criteriilor si punctajelor la anexa 2, parte integranta din prezenta Metodologie.
   (6) Cadrele didactice titulare care nu au norma didactica completa depun la inspectoratul scolar cererea insotita de documentele doveditoare, in perioada prevazuta de Calendar.
   Art. 143. - (1) Completarea normei didactice in alte unitati de invatamant se realizeaza in sedinta publica organizata de catre comisia de mobilitate judeteana/ a municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta de Calendar.
   (2) Cadrul didactic titular caruia i s-a completat norma didactica pe un an scolar, in alta/alte unitati de invatamant, pe catedre/ore rezervate beneficiaza de continuitate in anul scolar urmator pe aceleasi ore, daca acestea raman neocupate, cu acordul acestuia.
   (3) Cadrul didactic, care nu poate participa la sedinta publica de solutionare a completarilor de norma didactica, are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa-i reprezinte interesele. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica, comisia ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra din lista afisata, conform punctajului.
   (4) Cadrele didactice titulare care indeplinesc functii de conducere, de indrumare si control si nu sunt numite prin concurs, care au catedra incompleta participa la sesiunea de completare a normei didactice.
   (5) Cadrele didactice titulare care beneficiaza de rezervarea catedrei, conform art. 255 alin. (1)-(6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, nu sunt afectate de completarea normei didactice, in situatia in care la aceeasi catedra sunt mai multe cadre didactice titulare.
   (6) Dupa emiterea deciziei inspectorului scolar general de completare a normei didactice, directorul unitatii de invatamant unde cadrul didactic este titular incheie cu acesta actul aditional la contractul de munca. Directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant unde i s-a completat norma didactica de predare incheie cu profesorul repartizat un contract de munca.
   Art. 1431. - (1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante dupa concurs se ocupa de cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar la data solicitarii, la cererea acestora, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar.
   (2) La acordarea consimtamantului pentru pretransfer se vor avea in vedere principiile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu completarile ulterioare.
   (3) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pot participa:
   a) cadrele didactice titulare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
   b) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997*) privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului;
    ___________
   *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 a fost abrogata prin Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.

   c) cadrele didactice titulare prin concurs, in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate, in baza Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.656/2004, cu modificarile ulterioare, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
   d) cadre didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat, in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate.
   (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul alternativ, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania, precum si documentul care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa etc.
   (5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplina religie, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul cultului respectiv. Pentru posturile didactice/catedrele vacante de la seminarele/liceele teologice si disciplinele teologice de specialitate, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul special al cultului respectiv, in baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. In unitatile de invatamant in care functioneaza si clase cu profil teologic, avizul cultului se solicita numai pentru disciplinele teologice de specialitate.
   (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare, in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala, unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al Ministerului Justitiei, institutii care, in acest sens, au incheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, pentru calificarile educator/educatoare, invatator/ invatatoare si educator/educatoare-invatator/invatatoare, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul inspectorului de specialitate si al directorului liceului pedagogic, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
   (8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile de invatamant particular care necesita aviz, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, anexeaza la cererea de inscriere avizul eliberat de conducerea unitatilor de invatamant particular.
   (9) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care solicita pretransferul pe un post didactic/catedra in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv ori clase cu predare in alta limba decat cea in care cadrele didactice si-au facut studiile, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care se pretransfera de pe posturi didactice/catedre similare si cadrele didactice care au obtinut rezultatul «admis» la evaluarea acestor probe in cadrul etapei de transferare pentru restrangere de activitate.
   (10) Evaluarea probei practice/orale se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizie a inspectorului scolar general, formata din: presedinte - inspector de specialitate/metodist; membri - cate 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea in profilul postului/inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar - directorul unitatii de invatamant in care se organizeaza proba practica/orala. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin «admis» sau «respins». La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale ramanand definitiva. Probele practice/orale eliminatorii in profilul postului se organizeaza si se desfasoara conform anexelor nr. 4-11.
    ___________
    Art. 1431. - a fost introdus prin punctul 23. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 1432. - (1) Pentru pretransferul prin consimtamant intre unitatile de invatamant, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune, la unitatea/unitatile de invatamant in care solicita pretransferul, cererea-tip, conform anexei nr. 22. Cererea este insotita de documentele mentionate in aceasta, de acordul pentru pretransfer si de aprecierea sintetica a consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care este titular.
   (2) Cadrul didactic titular intr-o unitate invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, in etapa de pretransfer, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e), in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, in aceeasi unitate de invatamant, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de invatamant respective.
   (3) In etapa de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant. In structura catedrelor vacante pentru pretransfer nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design, precum si orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa. In structura catedrelor vacante pentru pretransfer pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale.
   (4) Comisia de mobilitate constituita, in acest sens, la nivelul unitatii de invatamant in care se solicita pretransferul, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, verifica dosarele si realizeaza, daca sunt mai multe cereri pentru acelasi post didactic vacant, ierarhizarea cadrelor didactice conform criteriilor prevazute la alin. (5), in ordinea descrescatoare a punctajului stabilit potrivit anexei nr. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unitatii de invatamant selecteaza, in baza ierarhizarii, cadrele didactice in vederea acordarii pretransferului prin consimtamant intre unitati. In situatia punctajelor egale, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare: sotul/sotia sa lucreze in invatamant in aceeasi localitate; sot/sotie cu domiciliul in localitate; parinti cu domiciliul in localitate; motive de sanatate care nu permit parasirea localitatii, sotul/sotia sa lucreze in invatamant, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori in intretinere, parinti bolnavi, proprietati imobiliare in localitate. Din comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant nu pot face parte membri ai consiliului de administratie din unitatea de invatamant respectiva si cadre didactice care solicita pretransferul in unitatea de invatamant respectiva.
   (5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie sa tina seama daca solicitantul indeplineste cerintele de studii conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar si detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei solicitat(e) si, in ordine, de urmatoarele criterii:
   a) cadrul didactic este titular in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul didactic/catedra vacant(a);
   b) cadrul didactic este titular si are domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul didactic/catedra vacant(a);
   c) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
   d) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
   e) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
   f) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra.
   (6) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar aflate in situatiile prevazute la alin. (5) lit. c)-f) fac dovada domiciliului pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar aflate in situatia prevazuta la alin. (5) lit. e)-f) nu sunt conditionate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul, dar trebuie sa aiba domiciliul in judetul in care solicita pretransferul. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar intr-un judet invecinat judetului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer in judetul in care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, daca se justifica apropierea de domiciliu. La punctaj egal, daca un post didactic e solicitat de doua sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular si are domiciliul in judetul in care solicita pretransferul.
   (7) Cadrele didactice care solicita pretransferul in municipiul Bucuresti, titulare in invatamantul preuniversitar in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinta de identitate.
   (8) Propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant este inaintata consiliului de administratie al unitatii de invatamant prin raport scris, conform anexei nr. 26, si este validata de acesta.
   (9) In baza validarii facute de consiliul de administratie, directorul emite acordul privind pretransferul cadrului didactic in unitatea respectiva.
   (10) Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri pentru pretransferul cadrelor didactice titulare prin consimtamant intre unitati instiinteaza in scris inspectoratul scolar, conform modelului prevazut in anexa nr. 27.
    ___________
    Art. 1432. - a fost introdus prin punctul 23. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 1433. - (1) In vederea solutionarii cererii de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita pretransferul o cerere-tip, conform anexei nr. 22, insotita de documentele mentionate in aceasta, precum si acordul/acordurile conducerii/conducerilor unitatii/unitatilor de invatamant privind pretransferul consimtit intre unitati, dupa caz, conform anexei nr. 27. Cadrul didactic titular in invatamantul preuniversitar, care solicita solutionarea cererii de pretransfer in unitati de invatamant din alte judete, anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala este titular, din care sa rezulte ca cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta.
   (2) Un cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant, numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti.
   (3) Solutionarea cererilor de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant se realizeaza in sedinta publica organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic titular in invatamantul preuniversitar care nu poate participa la sedinta publica de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele.
   (4) In sedinta publica, comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar analizeaza acordul/acordurile conducerii/ conducerilor privind pretransferul consimtit intre unitati si repartizeaza cadrele didactice in baza acestor acorduri, cu respectarea conditiilor din prezenta metodologie. La repartizarea posturilor didactice/cadrelor in sedinta publica se va tine seama de asigurarea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplinele/specialitatile pentru care exista cadre didactice a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/repartizare.
   (5) Pretransferul personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar prin consimtamant intre unitatile de invatamant se poate realiza si prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, fara a fi conditionati de domiciliu si cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant la care solicitantii sunt titulari. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care au implinit varsta standard de pensionare sau care vor implini varsta standard de pensionare pana la data de 31 august 2013 nu pot fi pretransferate prin schimb de posturi in baza consimtamantului scris.
   (6) Contestatiile la hotararile comisiei judetene/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, adoptate in sedinta publica, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in perioada prevazuta in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (7) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, a postului didactic/catedrei, a nivelului de invatamant si a regimului de mediu. In decizia de pretransfer nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica.
    ___________
    Art. 1433. - a fost introdus prin punctul 23. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 1434. - (1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant se ocupa de cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar la data solicitarii, prin detasare in interesul invatamantului.
   (2) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de unitatea primitoare, la propunerea inspectorului scolar de specialitate, pe postul didactic/catedra solicitat(a) de unitatea primitoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 22. Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la inspectoratul scolar pe raza caruia se afla postul didactic/catedra, insotit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in acord.
   (3) Certificarea documentelor se face de catre directorul unitatii de invatamant in care solicitantul si-a desfasurat activitatea sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane.
   (4) Inspectorul scolar de specialitate analizeaza curriculum-ul vitae, in care cadrul didactic solicitat isi prezinta activitatea profesionala, didactica si stiintifica, sustinuta prin documente justificative.
   (5) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe un post didactic/o catedra la clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv ori clase cu predare in alta limba decat cea in care cadrele didactice si-au facut studiile, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare detasate de pe posturi didactice/catedre similare si cadrele didactice care au obtinut rezultatul «admis» la evaluarea acestor probe in cadrul etapelor de transferare pentru restrangere de activitate si pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant.
   (6) Evaluarea probei practice/orale se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizie a inspectorului scolar general, formata din: presedinte - un inspector de specialitate; membri - cate 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea in profilul postului/inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice/50 de candidati (profesorii din comisie trebuie sa aiba cel putin acelasi grad didactic cu cel al candidatului) si directorul unitatii de invatamant la care se desfasoara proba practica; secretar - un cadru didactic. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin «admis» sau «respins». La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale ramanand definitiva. Probele practice/orale eliminatorii in profilul postului se organizeaza si se desfasoara conform anexelor nr. 4-11.
   (7) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita atestate/avize suplimentare trebuie sa posede atestatele/avizele necesare la data depunerii acordului pentru detasare in interesul invatamantului conform Calendarului.
   (8) Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioada de cel mult 5 ani scolari consecutivi.
   (9) In sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar in care se aproba detasarile in interesul invatamantului pentru anul scolar 2012-2013, inspectorii scolari de specialitate prezinta un raport, in baza analizei informatiilor primite de la conducerile unitatilor de invatamant, asupra tuturor detasarilor in interesul invatamantului aprobate.
   (10) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/repartizare se detaseaza in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, in sedinta publica organizata de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta in Calendar.
    ___________
    Art. 1434. - a fost introdus prin punctul 23. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 1435. - (1) In cazul functiilor de conducere din unitati de invatamant preuniversitar de stat si de indrumare si control din inspectoratele scolare, detasarea in interesul invatamantului se face la propunerea inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanelor solicitate, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar.
   (2) Detasarea in interesul invatamantului pentru functiile de indrumare si control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in functiile de conducere din inspectoratele scolare si casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   (3) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calitati profesionale, manageriale si morale, dupa cum urmeaza:
   a) prin numirea in functia de conducere de catre conducerea persoanei juridice finantatoare, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant particular, a unui cadru didactic din cadrul unitatii de invatamant respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea scolara;
   b) prin detasarea in interesul invatamantului a cadrelor didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare in alte unitati de invatamant particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finantatoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului scolar general.
    ___________
    Art. 1435. - a fost introdus prin punctul 23. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 1436. - (1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare in interesul invatamantului se ocupa de cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar la data solicitarii, prin detasare la cerere.
   (2) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detasare la cerere pot participa:
   a) cadre didactice titulare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
   b) cadre didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului;
   c) cadre didactice titulare prin concurs, in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate/autorizate, in baza Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.656/2004, cu modificarile ulterioare, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
   d) cadre didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate.
   (3) Posturile didactice/Catedrele vacante/rezervate publicate pentru detasare la cerere se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitatii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar din iulie 2011, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci) in specialitatea postului, au fost repartizate prin detasare la cerere pe posturi didactice/catedre incepand cu 1 septembrie 2011, in sedinta publica conform Calendarului, au acordul consiliului de administratie/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant si au calificativul/calificativele «Foarte bine». Acordul/Refuzul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant pentru continuitate prin detasare la cerere este comunicat inspectoratului scolar si cadrelor didactice solicitante, conform Calendarului. Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuitatii prin detasare. Daca un post didactic dintr-o unitate de invatamant este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare, se vor folosi criteriile din anexa nr. 2. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detasare la cerere, in baza notei obtinute la concursul din iulie 2011, cadrele didactice titulare care participa si la concursul din 2012 trebuie sa obtina minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate.
   (4) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante/rezervate dupa solutionarea continuitatilor pentru detasare la cerere se ocupa de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2012 care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), care solicita detasare la cerere, precum si prin concurs specific.
   (5) Detasarea la cerere a personalului didactic titular din invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat catre inspectoratul scolar, insotita de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in cerere, conform anexei nr. 22.
   (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul alternativ, cadrele didactice titulare care solicita detasare la cerere anexeaza la cererea de inscriere avizul eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania, precum si documentul care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa etc.
   (7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul cultului respectiv, in baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminarele/liceele teologice si de discipline teologice, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul special al cultului respectiv, in baza protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. In unitatile de invatamant in care functioneaza si clase cu profil teologic, avizul cultului se solicita numai pentru disciplinele teologice.
   (8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala, in unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, cadrele didactice titulare, care participa la etapa de detasare la cerere, anexeaza la cererea de inscriere avizul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, in acest sens, au incheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   (9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, pentru calificarile educator/educatoare, invatator/invatatoare si educator/educatoare-invatator/invatatoare, candidatii anexeaza, la cererea de inscriere, avizul inspectorului de specialitate si al directorului liceului pedagogic, cu privire la competentele de indrumare a practicii pedagogice.
   (10) Concursul specific consta in evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice a cadrului didactic, in baza documentelor justificative anexate la cererea de inscriere, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2.
   (11) Candidatii care solicita detasare la cerere, prin concurs/concurs specific, pe posturi didactice/catedre in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase cu predare in alta limba decat cea in care si-au facut studiile, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de preprofesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare detasate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au obtinut rezultatul «admis» la evaluarea acestor probe in cadrul etapelor de transferare pentru restrangere de activitate si pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrele didactice titulare care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la evaluarea acestor probe in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2012, iar candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post de educatoare/invatator sunt exceptati de la sustinerea probei eliminatorii orale la limba in care urmeaza sa se realizeze predarea. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin «admis» sau «respins». La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.
   (12) Evaluarea probei practice/orale se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizie a inspectorului scolar general, formata din: presedinte - inspector de specialitate/metodist; membri - cate 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea in profilul postului/inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice; secretar - directorul unitatii de invatamant in care se organizeaza proba practica/orala. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii in profilul postului se consemneaza prin «admis» sau «respins». La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale ramanand definitiva. Probele practice/orale eliminatorii in profilul postului se organizeaza si se desfasoara conform anexelor nr. 4-11.
   (13) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detasare la cerere, se realizeaza in sedinta publica, organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta in Calendar, in ordine, de catre:
   a) cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar din anul 2012, care au participat la acest concurs si au obtinut cel putin media 5,00 (cinci) si solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs;
   b) cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar din anul 2012, inclusiv cele transferate in baza acestui concurs, care solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice, in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2.
   (14) In cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate in urmatoarea ordine:
   a) persoana al/a carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
   b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
   c) persoana al/a carei sot/sotie este cadru didactic;
   d) persoana al/a carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori in cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, persoana al carei sot/sotie este aleasa de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al/a carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean sau o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, sotia/sotul liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii, ale Ministerului Administratiei si Internelor, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, in alta localitate.
   (15) Daca, dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (14), se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
   a) apropierea de domiciliu;
   b) media de departajare, calculata cu 4 zecimale;
   c) gradul didactic;
   d) cuprinderea in cadrul unui program de conversie organizat de institutii autorizate/acreditate, conform legii;
   e) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenta (stat);
   f) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
   g) vechimea in invatamant.
   (16) Cadrul didactic, care nu poate participa la sedinta publica de repartizare prin detasare la cerere, are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica, cererea acestuia nu se solutioneaza. Optiunea fiecarui cadru didactic se consemneaza in procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
   (17) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general. O persoana poate beneficia de detasare la cerere pe o perioada de cel mult 5 ani scolari consecutivi.
   (18) Cadrele didactice numite cu statut de titular in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2012, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate pot beneficia de detasare la cerere, in primul an dupa concurs, dupa data de 1 septembrie 2012, in baza punctajului obtinut prin evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice, in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2. Acestea pot beneficia si de detasare in interesul invatamantului, in primul an dupa concurs, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar.
    ___________
    Art. 1436. - a fost introdus prin punctul 23. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Capitolul VIII

  Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar pe perioada determinata de candidati ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare/grupurilor de unitati de invatamant si in regim de plata cu ora

   
Secţiunea I

  Dispozitii generale

   Art. 144. - (1) Inspectoratele scolare gestioneaza baza de date privind cadrele didactice calificate, conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, avand in vedere principiul asigurarii egalitatii de sanse pentru toti candidatii, tinand seama de faptul ca dupa organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, unele unitati de invatamant raman cu posturi neocupate, iar unii candidati cu rezultate remarcabile raman nerepartizati.
   (2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, prin comisia de mobilitate, centralizeaza posturile didactice, catedrele si orele ramase neocupate dupa sesiunea de rezolvare a detasarilor la cerere, precum si dupa modificarea duratei contractelor de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, analizarea posibilitatii prelungirii duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata pentru anul scolar 2012-2013 la nivelul unitatilor de invatamant pentru alte cadre didactice incadrate prin suplinire in anul scolar curent, dupa derularea etapelor de pretransferare si detasare in interesul invatamantului si detasare la cerere, in conditiile prevazute la art. 111 alin. (6) lit. b) si alin. (7), cu respectarea criteriilor de departajare prevazute la art. 111 alin. (8), si le repartizeaza, in ordine, candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatii de invatamant sau al consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitati de invatamant la nivel local sau judetean.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 24. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (3) Sesiunea de repartizare a posturilor didactice/catedrelor si orelor ramase neocupate, dupa rezolvarea completarilor de norma didactica pentru cadrele didactice titulare, se desfasoara in doua etape. In prima etapa sunt repartizati candidatii ramasi nerepartizati care au sustinut concursul la unitati de invatamant/centre de concurs de pe raza judetului/municipiului Bucuresti si au obtinut minimum media 5,00 (cinci), iar in etapa a doua, candidatii care au sustinut concursul in alte judete, ramasi nerepartizati, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci). In aceste conditii repartizarea se face in urmatoarea ordine:
   a) candidati ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor de invatamant/centrelor de concurs din judet, in ordinea descrescatoare a mediilor, cu respectarea prezentei Metodologii;
   b) candidati ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor de invatamant/centrelor de concurs din alte judete, in ordinea descrescatoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
   c) candidati care au sustinut concurs in iulie 2011 si/sau in iulie 2010, au obtinut media minimum 5,00 (cinci) si au dobandit definitivarea in invatamant, in ordinea descrescatoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii.
   (4) Pentru a putea fi repartizati in baza notelor obtinute la concursurile din iulie 2011 si/sau iulie 2010, candidatii care participa la concurs si in 2012 trebuie sa obtina minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe perioada determinata.
   (5) Fiecare inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti are dreptul, in perioada prevazuta de Calendar, sa fixeze propriile date de organizare si desfasurare a acestei sesiuni de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor ramase neocupate.

   
Secţiunea a II-a

  Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, orelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar cu candidatii ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatilor de invatamant/centrelor de concurs

   Art. 145. - Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate se reactualizeaza dupa solutionarea completarilor de norma didactica si se publica la data prevazuta in Calendar, prin afisare la avizierul inspectoratului si pe site-ul institutiei. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din aceasta lista sunt pentru angajare cu contract de munca pe perioada determinata.
   Art. 146. - In baza documentelor transmise in scris si a informatiilor transmise electronic de directorii unitatilor de invatamant/presedintii centrelor de concurs, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti intocmeste lista candidatilor din judet participanti la concursul organizat de unitatile de invatamant/centrele de concurs si care au ramas nerepartizati.
   Art. 147. - Candidatii care au promovat concursul si au ramas nerepartizati depun, la inspectoratul scolar unde doresc sa fie repartizati, dosarul de concurs sau o copie a acestuia, cu documentele autentificate de conducerea unitatii unde a sustinut concursul, insotita de adeverinta, in original, din care reiese media obtinuta. Candidatii care au sustinut concursul la unitati de invatamant/centru de concurs din judet se ierarhizeaza, pe discipline, in ordinea descrescatoare a notelor, pana la minimum media 5,00 (cinci). In cazul in care au participat la mai multe concursuri si la toate a obtinut minimum media 5,00 (cinci), se alege media cea mai mare.
   Art. 148. - Candidatii care au sustinut concursul in alte judete depun, la inspectoratul scolar unde doresc sa fie repartizati, dosarul de concurs sau o copie a acestuia, cu documentele autentificate de conducerea unitatii unde a sustinut concursul, insotita de adeverinta, in original, din care reiese nota obtinuta. Candidatii care au sustinut concursul la unitati de invatamant/centre de concurs din alte judete se ierarhizeaza, pe discipline, in ordinea descrescatoare a mediilor, pana la minimum media 5,00 (cinci). In cazul in care au participat la mai multe concursuri si la toate a obtinut minimum media 5,00 (cinci) se alege media cea mai mare.
   Art. 149. - Candidatii ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatii/centrului, sustinut in alt judet, care nu au primit post atat dupa repartizarea efectuata in unitatile/centrele de concurs, cat si dupa repartizarea efectuata de inspectoratul scolar judetean, vor fi repartizati dupa candidatii din judet, conform prevederilor art. 148 din prezenta Metodologie.
   Art. 150. - Repartizarea candidatilor se face in sedinta publica, respectandu-se prevederile art. 147-148 din prezenta Metodologie.
   Art. 151. - (1) In sedinta publica care se desfasoara in perioada prevazuta de Calendar, conform programarii stabilite de fiecare inspectorat, candidatii ierarhizati conform art. 147-148 din prezenta Metodologie sunt repartizati, pe discipline, in ordinea descrescatoare a mediilor, respectandu-se concordanta dintre nivelul postului/catedrei/orelor si nivelul studiilor, conform Centralizatorului.
   (2) In cazul mediilor egale se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 110 alin. (14) din prezenta Metodologie.
   Art. 152. - Candidatii care nu participa la sedintele publice de repartizare au dreptul sa desemneze, prin procura notariala prezentata in original, un imputernicit care sa le reprezinte interesele. In cazul in care candidatii nu sunt prezenti personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de repartizare, acestia nu vor fi repartizati.
   Art. 153. - In cadrul sedintei publice, optiunea fiecarui candidat se exprima in scris, in formularul special si se consemneaza in procesul verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
   Art. 154. - (1) Dupa exprimarea optiunii si asumarea ei prin semnatura in procesul-verbal al sedintei publice, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare.
   (2) In baza deciziei de repartizare, directorul unitatii de invatamant incheie contract de munca pe perioada determinata cu candidatul repartizat, de regula pentru perioada 01.0931.08 a fiecarui an scolar sau pana la revenirea titularului la post/catedra, dar nu mai tarziu de 31.08 a fiecarui an scolar, conform art. 254 alin. (14) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   (3) Contractul de munca se incheie in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data emiterii deciziei de repartizare. In cazul neprezentarii la post, in perioada mentionata, pentru incheierea contractului, repartizarea se revoca, iar postul/catedra devine vacant(a).

   
Secţiunea a IV-a

  Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, orelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar cu candidatii in baza notelor obtinute la concursurile din iulie 2011 si/sau 2010

   Art. 155. - (1) Dupa finalizarea operatiunilor prevazute la art. 145-154 din prezenta Metodologie, posturile didactice/catedrele ramase neocupate, se ocupa in ordine de catre:
   a) cadre didactice calificate ramase nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 2010 si/sau iulie 2011 in judetul/municipiul Bucuresti in care solicita postul/catedra vacant(a) si au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor, cu respectarea prevederilor de la art. 110 alin. (14) din prezenta Metodologie;
   b) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2012 in unitati/centre de concurs din judetul/municipiul Bucuresti in care solicita postul/catedra vacant(a) si care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a notelor;
   c) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 in judetul/municipiul Bucuresti in care solicita postul/catedra vacant(a) si care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor;
   d) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 2012 si au obtinut cel putin media 5,00 (cinci), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor, in judetul/municipiul Bucuresti in care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
   e) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2011 sau la concursul din iulie 2010 si au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor in judetul/municipiul Bucuresti in care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
   f) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2012 in unitati/centre de concurs din alte judete si care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a notelor;
   g) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 in alte judete si care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor;
   h) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 2012 si au obtinut cel putin media 5,00 (cinci), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor, in alte judete si care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
   i) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2011 sau la concursul din iulie 2010 si au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor in alte judete si care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor.
   (2) Repartizarea absolventilor cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) lit. d), e), h) si i) se realizeaza numai pe catedre vacante/rezervate in specialitate din invatamantul primar sau gimnazial ori in palate si cluburi ale copiilor si elevilor, cu salarizarea corespunzatoare functiei de institutor. Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizati in palate si cluburi ale copiilor si elevilor, conform alin. (1) lit. d), e), h) si i) sustin la nivelul unitatii de invatamant in care au fost repartizati, pana la data inceperii cursurilor, o proba practica specifica in profilul postului.
   (3) La note/medii egale departajarea se face conform art. 110 alin. (14) din prezenta Metodologie.
   (4) Pentru a putea fi repartizati in baza notelor obtinute la concursurile din iulie 2011 si/sau iulie 2010, candidatii care participa la concurs si in 2012 trebuie sa obtina minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe perioada determinata.

   
Secţiunea a V-a

  Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar in regim de plata cu ora

   Art. 156. - (1) Dupa incheierea contractelor de munca cu personalul didactic repartizat conform dispozitiilor art. 144-155, directorul unitatii de invatamant atribuie posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate, in regim de plata cu ora, cadrelor didactice titulare in unitatea de invatamant, la solicitarea acestora, si comunica situatia inspectoratului scolar in perioada prevazuta in Calendar.
   (2) Dupa atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor ramase neocupate in regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare in unitatea de invatamant, directorii unitatilor de invatamant in care mai raman posturi didactice/catedre/ore neocupate acorda avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora, in baza prezentarii unui curriculum vitae si sustinerii unui interviu, in perioada prevazuta in Calendar, personalului didactic titular in alta unitate de invatamant, specialistilor consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalului angajat in alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat, cu respectarea conditiilor de studii, avizelor si atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate.
    ___________
    Art. 156. - a fost modificat prin punctul 25. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 157. - (1) Pe baza informatiilor transmise de directorii unitatilor de invatamant, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti realizeaza lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate ramase neocupate pe care o publica prin afisare la avizier si postare pe site-ul institutiei in perioada prevazuta in Calendar.
   (2) Personalul didactic care a obtinut avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora se adreseaza inspectoratului scolar, in vederea repartizarii, in perioada prevazuta in Calendar.
   (3) Pe baza informatiilor transmise de directorii unitatilor de invatamant, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti intocmeste, pe discipline, lista personalului didactic titular, asociat si pensionat, care a primit avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitati de invatamant. Aceasta lista poate fi completata cu cererile adresate direct inspectoratului scolar.
   (4) Inspectoratele scolare repartizeaza, in sedinta publica, posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate, in ordine:
   a) personalului didactic titular care a primit avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitati de invatamant;
   b) specialistilor consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare si personalului angajat in alte domenii de activitate care au primit avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitati de invatamant;
   c) personalului didactic pensionat care a primit avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitati de invatamant;
   d) personalului didactic titular care a solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramas neincadrat, in ordinea descrescatoare a punctajului;
   e) specialistilor consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare si personalului angajat in alte domenii de activitate care au solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramasi neincadrati, in ordinea descrescatoare a punctajului;
    ___________
    Litera e) a fost introdusa prin punctul 26. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   f) personalului didactic pensionat ramas neincadrat, care nu depaseste cu cel mult 3 ani varsta legala de pensionare, in ordinea descrescatoare a punctajului;
    ___________
    Litera f) a fost introdusa prin punctul 26. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   g) personalului didactic pensionat, care depaseste cu 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, ramas neincadrat, in ordinea descrescatoare a punctajului.
    ___________
    Litera g) a fost introdusa prin punctul 26. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (5) Angajarea personalului didactic in regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului scolar general, se va face de catre directorul unitatii de invatamant, dupa prezentarea curriculumului vitae si sustinerea interviului.
   (6) Incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic titular din aceeasi unitate de invatamant si a personalului didactic asociat si pensionat se face pe durata cursurilor sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar.
   Art. 158. - (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate ramase neocupate la inceputul anului scolar, precum si posturile/catedrele/orele care se vor vacanta in timpul anului scolar se atribuie candidatilor repartizati de inspectoratele scolare sau in regim de plata cu ora de catre directorul unitatii de invatamant, urmatoarelor categorii de personal, in urmatoarea ordine:
   a) candidatilor participanti la concursurile din 2012, iulie 2011, iulie 2010 care au obtinut cel putin nota/media 5 (cinci), ramasi nerepartizati, pentru care se incheie contract de munca pe perioada determinata de cel mult un an scolar sau pana la revenirea titularului la post, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar;
   b) in lipsa candidatilor de la lit. a), titularilor unitatii de invatamant, in regim de plata cu ora;
   c) personalului didactic asociat in regim de plata cu ora, conform art. 157 alin. (4) din prezenta Metodologie.
   (2) Dupa inceperea cursurilor, lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante, precum si lista candidatilor ramasi nerepartizati se reactualizeaza lunar si se afiseaza pe site-ul inspectoratelor scolare.

   
Capitolul IX

  Abrogat prin punctul 27. din Ordin nr. 4472/2012
incepand cu 25.06.2012.
   
Capitolul X

  Dispozitii finale

   Art. 161. - (1) La sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate, precum si la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar pot fi inscrisi, in baza adeverintei de absolvire, anexate in copie legalizata, absolventii care au sustinut examenul de absolvire/licenta incepand cu luna august 2011, cu conditia prelungirii valabilitatii adeverintelor de absolvire si pentru anul 2012. Absolventii care au sustinut examenul de absolvire/licenta pana in iulie 2011 (inclusiv) pot fi inscrisi la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat numai daca anexeaza in copie legalizata la cererea de inscriere diploma de absolvire/licenta si foaia matricola.
   (2) Specializarile absolventilor cu studii universitare de lunga/scurta durata, care se inscriu la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, la etapele de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere, care au inceput studiile pana in anul 1993, trebuie sa se regaseasca in Centralizator.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 28. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (3) Specializarile absolventilor cu studii universitare de lunga/scurta durata sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenta, care se inscriu la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate, la examenul de definitivare in invatamant, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, la etapele de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere sau titularizare in baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care au inceput studiile dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 88/1993*) privind acreditarea institutiilor din invatamantul superior si recunoasterea diplomelor, republicata, trebuie sa se regaseasca atat in Centralizator, cat si in hotararile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii invatamantului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de invatamant superior emise dupa data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializarile autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, precum si forma de invatamant pentru care au fost autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate. Programele de studii universitare de masterat acreditate si forma de invatamant pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    ___________
   *) Legea nr. 88/1993 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 28. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   (4) Lista cuprinzand hotararile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii invatamantului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de invatamant superior si ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se comunica de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu cel putin 30 de zile inainte de depunerea dosarelor pentru prima etapa de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
   Art. 162. - (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic, in conformitate cu prevederile Calendarului, si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara: completare de norma pe perioada determinata, detasare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar din iulie 2011 si/sau 2012 care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) sau in baza punctajului, detasare in interesul invatamantului, schimb de posturi intre suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris, cu exceptia transferarii pentru restrangere de activitate, pretransferarii, intregirilor de norma didactica si completarilor de norma pe perioada nedeterminata, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si sedinte publice de repartizare, monitorizarea concursurilor/testarilor organizate de unitatile de invatamant in vederea ocuparii posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului scolar pe perioada determinata, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant pe parcursul anului scolar. Toate situatiile aparute, cu exceptia intregirilor de norma didactica, a completarilor de norma didactica pe perioada nedeterminata, a pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate, in afara perioadelor prevazute in Calendar, vor fi analizate in cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor scolare.
   (2) Cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata in etapele prevazute de Calendar pot fi detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzatoare, fiind salarizate ca personal didactic fara studii corespunzatoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice in cauza.
    ___________
    Art. 162. - a fost modificat prin punctul 29. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 163. - Contestatiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adreseaza institutiei/unitatii de invatamant organizatoare la termenele prevazute de Calendar sau in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor in afara termenelor prevazute in Calendar si se rezolva de consiliul de administratie al acesteia. Hotararile consiliului de administratie al institutiei/unitatii de invatamant sunt definitive si pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.
   Art. 164. - (1) Mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar particular se desfasoara conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a prezentei Metodologii.
   (2) Incadrarea personalului didactic in unitatile de invatamant preuniversitar particular se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si prezentei Metodologii.
   (3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular se ocupa cu avizul unitatilor sau fara nici o restrictie.
   (4) Unitatile de invatamant preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru angajare pe perioada nedeterminata si catedre vacante incomplete pana la cel putin 1/2 norma. In unitatile de invatamant preuniversitar particulare autorizate, in sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate, pot fi ocupate si catedre vacante incomplete pana la cel putin 1/2 norma.
   (5) Unitatile de invatamant preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe tot parcursul anului, in conditiile publicarii acestora la sediile unitatilor de invatamant si inspectoratelor scolare, precum si in presa locala si centrala, cu cel putin 30 de zile inainte de organizarea concursului si informarii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia Generala Management, Resurse Umane si Retea Scolara. Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular se organizeaza si se desfasoara conform prevederilor prezentei Metodologii.
   Art. 165. - (1) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si rezidentii permanenti pe teritoriul Romaniei, care indeplinesc conditiile necesare de studii, precum si celelalte conditii prevazute de prezenta Metodologie si au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau au studiat in Romania, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamantul preuniversitar si, in baza rezultatelor obtinute la concurs, pot fi incadrati cu statut de cadru didactic titular sau suplinitor.
   (2) Cetatenii straini care au dreptul de fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei, conform Ordonantei de urgenta nr. 56 din 20 iunie 2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 134/2008 cu modificarile si completarile ulteriore, indeplinesc conditiile de studii necesare, precum si celelalte conditii prevazute de prezenta Metodologie si au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau au studiat in Romania, pot participa la concurs, urmand a fi angajati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, pe perioada determinata, in functie de rezultatele obtinute, dupa incadrarea pe posturi a personalului didactic asociat/pensionat in regim de plata cu ora.
   Art. 1651. - Abrogat prin punctul 30. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.
   Art. 166. - Anexele nr. 1-27 fac parte integranta din prezenta metodologie.
    ___________
    Art. 166. - a fost modificat prin punctul 34. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   Art. 167. - Plata personalului care face parte din comisiile prevazute in prezenta Metodologie se reglementeaza prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
   Art. 168. - Reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative participa la toate etapele de mobilitate a personalului didactic, au drept de acces la toate documentele, pot sesiza eventualele nereguli si isi pot consemna pozitia in procesele-verbale.
   Art. 169. - (1) Etapele mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012 se desfasoara conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5616/2010.
   (2) Cu data de 1 septembrie 2012 se abroga Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5616/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 bis din 15 noiembrie 2010 si Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 1 februarie 2005.
   (3) Prezenta Metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, Partea I.

   
ANEXA Nr. 1
  la Metodologie

    Lista care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:
   a) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate la nivelul judetului)
   

Nr.
crt.
Localitate

[Mediu]
Unitatea de
invatamant

[Unitatea de
invatamant cu
statut juridic

[Alte unitati de
invatamant cu
statut juridic]
Nivel de
invatamant
Disciplina Numar ore
trunchi
comun/
optionale
Detalii Statut Viabilitate Post:
1. complet

2. pentru nevazatori
Proba
practica
Probe orale la
lb. de predare
Avize si atestate:
1. de culte
2. de alternativa
3. al unit. de inv. mil.
4. seminar teologic
5. IGP/ARR
6. ed. speciala
7. HIV

   b) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs)
   

Nr.
crt.
Localitate

[Mediu]
Unitatea de
invatamant

[Unitatea de
invatamant
cu statut
juridic

[Alte unitati de
invatamant
cu statut juridic]
Nivel de
invatamant
Disciplina Numar ore
trunchi
comun /
optionale
Detalii Statut Viabilitate Modalitatea de
ocupare:
1. pentru angajare pe perioada
determinata

2. pentru angajare pe perioada
nedeterminata
Post:
1. complet

2. pentru
nevazatori
Proba
practica
Probe orale la
lb. de predare
Avize si atestate:
1. de culte
2. de alternativa
3. al unit. de inv. mil.
4. seminar teologic
5. IGP/ARR
6. ed. speciala
7. HIV

   c) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre ocupate in urma solutionarii restrangerilor de activitate si prin prelungirea contractului pe perioada determinata pentru anul scolar urmator)
   

Nr.
crt.
Localitate

[Mediu]
Unitatea de
invatamant

[Unitatea
de invatamant
cu statut
juridic

[Alte unitati de
invatamant
cu statut
juridic]
Nivel de
invatamant
Disciplina Numar ore
trunchi
comun /
optionale
Detalii Statut Viabilitate Motivul
ocuparii
1. pentru
solutionarea
restrangerilor
de activitate
2. prin
prelungirea
contractului pe
perioada
determinata
Post:
1. complet

2. pentru
nevazatori
Proba
practica
Probe orale la
lb. de predare
Avize si
atestate:
1. de culte
2. de alternativa
3. al unit. de inv. mil.
4. seminar teologic
5. IGP/ARR
6. ed. speciala
7. HIV

   
ANEXA Nr. 2
  la Metodologie

   
CRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

   I. Nivelul studiilor
   A. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire.
   
6 p
   B. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   
7,5 p
   C. Absolventi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de absolvire si absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice si studii universitare de scurta durata.
   
8 p
   D. Absolventi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de absolvire si absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice si studii universitare de scurta durata care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   
8,5 p
   E. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) si studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat.
   
9 p
   F. Profesori de instruire practica/maistri-instructori, absolventi de:
   1. scoala postliceala/scoala de maistri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de competente profesionale.
   
5 p
   2. scoala postliceala/scoala de maistri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de competente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   
6,5 p
   G. Absolventi in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diploma de absolvire.
   
8 p
   H. Absolventi in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   
8,5 p
   I. Absolventi in specialitate, cu diploma, ai ciclului I de studii universitare de licenta.
   
9 p
   J. Absolventi in specialitate, cu diploma, ai ciclului I de studii universitare de licenta si cu studii postuniversitare cu durata de cel putin 3 semestre.
   
9,5 p
   K. Absolventi in specialitate ai invatamantului universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau ai ciclului II de studii universitare de masterat.
   
10 p
   L. Absolventi cu diploma in specialitate ai invatamantului universitar de lunga durata sau ai ciclului II de studii universitare de masterat si cu:
   1. o alta licenta;
   
4 p
   2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin 3 semestre;
   
3 p
   3. studii academice postuniversitare cu durata de cel putin 3 semestre;
   
3 p
   4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel putin 3 semestre;
   
2,5 p
   5. masterat in sistem postuniversitar;
   
2 p
   6. cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata de cel putin 3 semestre;
   
2 p
   7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mica de 3 semestre;
   
2 p
   8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata mai mica de 3 semestre.
   
1 p
   NOTĂ: 1. Pentru profesorii pentru invatamantul prescolar/primar care solicita trecerea prin transfer pentru restrangere de activitate in specializarea dobandita ulterior prin studii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/ciclului I de studii universitare de licenta/ciclului II de studii universitare de masterat.
   2. Punctajul de la literele A-K nu se cumuleaza.
   3. Punctajul de la literele K-L se cumuleaza si se acorda pentru fiecare forma de pregatire, finalizata, universitara/postuniversitara de la litera L punctele 1-8.

   II. (1) Gradul didactic:
   a) Definitivat - 4 p;
   b) Gradul didactic II - 7 p;
   c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p;
   d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene, urmat de doctorat in domeniul specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta - 14 p.
   (2) Categorii pentru antrenori:
   a) Categoria a IV-a - 4 p;
   b) Categoriile a II-a si a III-a - 7 p;
   c) Categoria I - 10 p.
   (3) Media de absolvire pentru debutanti (0 - 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:.
    Media 10 - 3 p;
    Media 9 - 9,99 - 2,5 p;
    Media 8 - 8,99 - 2 p;
    Media 7 - 7,99 - 1,5 p;
    Media 6 - 6,99 - 1 p;
   NOTĂ: 1. Punctajul pentru grade didactice si categorii pentru antrenori nu se cumuleaza.
   2. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat dobandit, respectiv ultima categorie dobandita.
   3. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus mentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obtinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
   4. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivaleaza acest calificativ cu media 10.

   III. Rezultatele obtinute in activitatea didactica.
    Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2009/2010 si 2010/2011) si echivalentul acestora in puncte:
   - Foarte bine - 10 p;
   - Bine - 7 p;
   - Satisfacator - 2 p;
   - Nesatisfacator - 0 p.
   NOTĂ: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii aflati in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii aflati in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   c) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   d) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative, cu exceptia situatiilor de la punctul a).

   IV. Activitatea metodica si stiintifica dovedita prin documente justificative.
   1) Se puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2009/2010 si 2010/2011) la nivelul:
   a) unitatii de invatamant (de exemplu: activitate in comisia metodica, in structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri si olimpiade scolare, alte activitati si responsabilitati);
   
max. 6 p
   b) judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu: metodist al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, membru in comisii de elaborare de subiecte si de evaluare in cadrul concursurilor scolare/de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/judetean, rezultate la concursuri si olimpiade scolare locale/judetene, altele);
   
max. 8 p
   c) national (de exemplu: formator national, membru al comisiei nationale de specialitate sau al altor consilii/comisii nationale mentionate in Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, rezultate la concursuri si olimpiade scolare, altele);
   
max. 10 p
   d) international (performante profesionale, lucrari publicate, rezultate la concursuri si olimpiade scolare, participari la seminarii, simpozioane, conferinte, congrese sau organizarea de seminarii, simpozioane, conferinte, altele).
   
max. 12 p
   NOTĂ: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii aflati in primul an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii aflati in al doilea an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2010-2011.
   c) La nivelul scolii se acorda 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat in ultimii doi ani scolari incheiati la grupa/clasa cu copii/elevi integrati proveniti din invatamantul special, fata de punctajul acordat la punctul V.1.a).
   d) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   11) Pentru invatatori/institutori din invatamantul primar/profesori pentru invatamantul primar se puncteaza activitatea metodica si stiintifica desfasurata pe parcursul a 2 ani scolari din ultimii 5 ani scolari incheiati, la alegerea cadrului didactic.
    ___________
    Subpunctul 11) a fost introdus prin punctul 6. din Ordin nr. 3157/2012 incepand cu 03.02.2012.

   2) Participare in colective de elaborare a unor acte normative si legislative vizand calitatea activitatii specifice domeniului invatamant, in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar):
   a) metodologii, regulamente, instructiuni aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (participarea in colective de elaborare)
   
max. 6 p pentru toate actele normative
   b) programe scolare, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (participarea in colective de elaborare)
   
max. 4 p pentru toate programele
   c) manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   
7 p/manual/impartite la numarul de autori
   d) monografii/lucrari stiintifice inregistrate ISBN;
   
5 p/lucrare/monografie/impartite la numarul de autori dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrarile
   e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;
   
1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/ impartite la numarul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate ghidurile/auxiliare curriculare
   f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate in reviste de specialitate, la nivel judetean sau national inregistrate cu ISSN;
   
0,5 p/articol/impartite la numarul de autori articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele
   
1 p/studiu/impartit la numarul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile
   g) carti in domeniul educational/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent stiintific din domeniu;
   
5 p pentru fiecare carte publicata/impartite la numarul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate cartile
   h) mijloace de invatamant omologate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   
max. 5 p/impartite la numarul de autori
   3) Activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar): formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte finantate din fonduri structurale si de coeziune), altele decat cele punctate anterior.
   
max. 5 p
   4) Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar), finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinta echivalenta:
   a) program de lunga durata (90 de credite) - 3 p;
   b) program de durata medie (60 de credite) - 2 p;
   c) program de scurta durata (30 de credite) - 1 p;
   d) program cu mai putin de 30 credite - 0,5 p.
   Notă. Punctajele de la punctul 4 lit. a) - d) pot fi cumulate.

   5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic, in cadrul programelor de formare continua aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau alte institutii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe s.a.), finalizate in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar) cu adeverinta/certificat/diploma
   
0,5 p / curs, dar nu mai mult de 5 p.
   NOTĂ: Pentru cadrele didactice care solicita transferul pentru restrangere de activitate in alta specializare se evalueaza activitatea metodica si stiintifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
    Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.
    Detalierea punctajelor prevazute la punctul V din prezenta anexa se va face in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar si se afiseaza odata cu afisarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrangere de activitate.

   V. Criterii de vechime:
   - vechime efectiva la catedra, inclusiv perioada rezervarii catedrei
   
cate 0,1 p / pentru fiecare an intreg de invatamant.
   NOTĂ
    Se recunoaste vechimea la catedra pentru perioada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat.
    Dupa totalizarea punctajului, in caz de egalitate, se vor lua in considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, in urmatoarea ordine:
   a) sot (sotie) cu activitatea in invatamant, in aceeasi localitate;
   b) sot (sotie) cu domiciliul in localitate;
   c) parinti cu domiciliul in localitate;
   d) starea de sanatate care nu permite parasirea localitatii (certificat medical de la comisia de expertiza a capacitatii de munca);
   e) sotul/sotia sa lucreze in invatamant;
   f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic intretinator de familie si cu domiciliul in localitatea respectiva, minori in intretinere, parinti bolnavi, proprietati imobiliare in localitate).

   
ANEXA Nr. 3
  la Metodologie
    Se certifica exactitatea datelor
    Director
    _____________________________________________
    (numele si prenumele)

   
DOMNULE DIRECTOR,

    Subsemnatul(a) (initiala tatalui)____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, nascut(a) la data de _________________________________,
    COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    cu domiciliul in localitatea ______________________________________________________, judetul (sectorul) ________________________, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr. __________, eliberat(a) de Politia ___________, la data de _________, va rog sa-mi aprobati incadrarea ca TITULAR incepand cu anul scolar 2012-2013, pe postul didactic/catedra_______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ de la (unitatea/unitatile de invatamant)____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________, localitatea ______________________________in baza notei ______________ si a rezultatului "admis" la proba practica/orala de (**)__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________, obtinute la concursul national din iulie 2008 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele nominalizate in H.G. nr. 1942/2004 din iunie-iulie 2008, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 15 iulie 2009 si/sau la concursul din 14 iulie 2010.
    ___________
   (**) Se completeaza numai de cadrele didactice care au sustinut probe practice/orale in cadrul concursului.

    Prezint urmatoarea situatie:
   1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenta/bacalaureat:
   a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________, Facultatea___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat)_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promotia ______ cu specialitatea principala____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________, secundara ______________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
   b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________, Facultatea___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat)_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promotia ______ cu specialitatea principala____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________, secundara ______________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
   c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________, Facultatea___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat)_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promotia ______ cu specialitatea principala____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________, secundara ______________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
   2) Dupa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare de lunga durata am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dupa cum urmeaza:
   a) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ specializarea________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________;
   b) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ specializarea________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________;
   c) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ specializarea________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________;
   3) Am obtinut definitivatul in anul ________, cu media ________, gradul II in anul ________, cu media ________, gradul I in anul __________, cu media _________, doctoratul in anul _________, la specialitatea_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________.
   4) Categorii dobandite (pentru antrenori):
    anul__________categoria___________disciplina sportiva________________________________________________;
    anul__________categoria___________disciplina sportiva________________________________________________;
    anul__________categoria___________disciplina sportiva________________________________________________;
    anul__________categoria___________disciplina sportiva________________________________________________;
    anul__________categoria___________disciplina sportiva________________________________________________;
   5) In anul scolar 2011-2012 sunt incadrat(a) cu contract pe perioada determinata pe postul/catedra de ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ de la_______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
   6) La 1 septembrie 2011 am avut _________ ani intregi __________ vechime in invatamant.
   7) Avize si atestate:
    Tipul avizului de culte:______________________________________________
    Tipul avizului de alternativa: _________________________________________
    Tipul avizului unitatii de invatamant militar:______________________________
    Atestat educatie speciala: [ ] Aviz IGP / ARR: [ ] Avizul liceului pedagogic: [ ]
   8) CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2009/2010_________________________ si in anul scolar 2010/2011 _________________________;
   NOTĂ:
   a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul scolar 2011-2012.

   9) Am intrerupt activitatea in invatamant pentru motivul _____________________________, cu (fara) acordul Inspectorului scolar ____________________________________________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Legea nr. 53/2003, republicata - Codul muncii.
   10) Sunt/nu sunt unic intretinator de familie. Am ______ copii in intretinere. Sotul/sotia este/nu este angajat(a) in munca.
   11) Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de_____________________ ________________________________, din care rezulta ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant si ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 234 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pentru a fi incadrat(a) in invatamant.
    RASPUND de exactitatea datelor inscrise in aceasta cerere si declar ca voi suporta consecintele daca am comunicat date eronate.
   

Data ____________ Semnatura____________

    ANEXEZ, IN URMATOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii unde functionez in anul scolar 2011-2012:
   1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca suplinitor in anul scolar 2011-2012;
   2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care sa reiasa domiciliul;
   3) Acte doveditoare in situatia schimbarii numelui (daca este cazul);
   4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola);
   5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobandite/categorii pentru antrenori, respectiv avize si atestate;
   6) Adeverinte privind calificativele acordate pentru anii scolari 2009/2010 si 2010/2011 (conform fisei de evaluare). Adeverinta privind calificativul partial acordat pentru anul scolar 2011-2012 pentru absolventii promotiilor 2011 si 2012 si debutantii in primii doi ani de activitate.
   7) Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative.
   8) Copii ale programelor scolare elaborate si aprobate, ale copertilor manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, ale studiilor si articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice
   9) Copii ale adeverintelor/diplomelor din care reiese participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si/sau participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua
   10) Adeverinta de vechime in invatamant;
   11) Documentele care sa ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
   12) Acordul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratului scolar, intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
   13) Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;
   14) Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant.

   
ANEXA Nr. 4
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE
EDUCATIE ARTISTICA SPECIALIZATA SPECIALIZARILE: MUZICA, COREGRAFIE SI ARTA ACTORULUI
(posturi didactice/catedre din scolile si liceele de arta)
MUZICA INSTRUMENTALA, ARTA VOCALA (CANTO CLASIC), MUZICA DE CAMERA, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZICA VOCALA TRADITIONALA ROMANEASCA (CANTO POPULAR), STUDII TEORETICE, COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI:

   1. MUZICA INSTRUMENTALA/ARTA VOCALA/MUZICA DE CAMERA*, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE
   A. MUZICA INSTRUMENTALA/ARTA VOCALA/MUZICA DE CAMERA*
   a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului/elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare si nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei;
   b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera/ ansambluri instrumentale/ vocale, coregrafie, arta vocala (canto clasic); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine lectia cu elevul/ elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 de minute;
   c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: un studiu si 2 lucrari diferite ca stil, caracter, forma, cel putin la nivelul programei de liceu.
    ___________
   * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera, va fi sustinuta la instrumentul absolvit.

    La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.
   B. PROBA PRACTICA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE
   a) Elaborarea unei unitati de invatare, in functie de nivelul de invatamant la care urmeaza sa predea candidatul si prezentarea orala a acesteia;
   b) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa scolara in vigoare;
    Analiza lucrarii va consta in:
    descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz);
    stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura si intonarea ei (dupa caz);
    analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentala (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea;
    probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/ instrumentale interpretative (pozitie functionala, acordaj, respiratie, emisie, dictie, omogenizare etc.) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul si nuantele adecvate;
    incadrarea lucrarii in opera compozitorului si a lucrarii in epoca/ stilul din care face parte.
    Unitatea de invatare se alege de catre candidat, conform programei scolare in vigoare, anterior probei.
    La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.
   C. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE.
    Dans clasic:
    5 variatii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele.
    Dans contemporan/ modern:
    3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat.
    Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depasi 30 de minute.
    La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.
   2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
   a. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea orala a acestuia;
   b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa;
   b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus ¼ din numarul lor.
    Proiectul de lectie se elaboreaza de catre candidat, conform programei scolare in vigoare, anterior probei.
   b.3. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate);
   b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de 12-16 masuri, din literatura universala si romaneasca.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o tema de armonizat si cate un fragment muzical. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus ¼ din numarul lor.
   c. Recunoasterea si comentarea unor lucrari din creatia universala si romaneasca; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de invatamant, cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    La toate probele, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.
   3. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCALA TRADITIONALA ROMANEASCA (CANTO POPULAR)
    Proba practica consta intr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite, specifice genului, cu sau fara acompaniament, din zona de provenienta a candidatului.
    La fiecare interpretare, candidatii trebuie sa obtina calificativul admis. Daca la una din interpretari candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai continua proba si este declarat respins.
   4. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din scoli si licee de arta)
   a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi.
   b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proza/poezie) universala sau romaneasca. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.
    Proba nu va depasi 30 de minute.
    La toate probele, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5. Daca la una din probe candidatul nu obtine minimum nota 5, atunci acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.
   NOTĂ:
   a) Pentru sustinerea probei practice, unitatile de invatamant vor pregati si vor asigura toate conditiile necesare desfasurarii optime a acestora. Pentru candidatii care opteaza pentru un post de corepetitie coregrafie, din comisia de evaluare a probei practice face parte obligatoriu si un profesor de specialitate coregrafie.
   b) Prezenta anexa, parte integranta din Metodologie, este valabila pentru absolventii care opteaza pentru un post/catedra din scoli generale, licee de cultura generala, scoli si licee de arta, cu specializarile muzica, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si suplimentar de arta.
   c) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2-Studii teoretice, vor sustine toate probele prevazute la acest punct, indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una/ doua din cele patru discipline.
   d) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor, pot preda si disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele IX-XII).
   e) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate dupa caz). Pentru ansamblu vocal, instrumental sau orchestral, lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - scoli si licee de muzica.
   f) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata care au studiat si absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de arta. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul 1.A. - Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
   g) Prezenta anexa este valabila si pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale.

   
ANEXA Nr. 5
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE DIN UNITATILE DE INVATAMANT CU CLASE SPECIALE - LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV SI BILINGV SAU DIN UNITATI DE INVATAMANT AVAND CLASE/GRUPE CU PREDARE IN ALTA LIMBA DECAT ACEEA IN CARE CANDIDATII SI-AU EFECTUAT STUDIILE

   I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practica/orala consta in:
   1. Un interviu in limba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de receptare si comunicare ale candidatului, in limba respectiva, cel putin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL);
   2. Un proiect didactic, pe o tema propusa de comisie, specifica programei scolare a claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumenteaza obiectivele propuse, strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliare/a manualelor scolare pe care le utilizeaza in desfasurarea lectiei.
   II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om si societate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile:
   1. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de comunicare ale candidatului, cel putin la nivelul Bl din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL);
   2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina care urmeaza sa fie predata in limba de circulatie internationala/limba materna.
   III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile:
   1. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de comunicare ale candidatului, cel putin la nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL);
   2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina care urmeaza sa fie predata in limba de circulatie internationala/limba materna.

   
ANEXA Nr. 6
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE
Disciplina INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

    Proba practica consta in:
   1. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare.
   2. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza:
    O aplicatie in mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 4* al programei):
   - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;
    O aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei)
   - Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu;
    Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei)
   - Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SO;
    Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap. 10 al programei)
    Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap. 11 * al programei)
   - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea serviciilor Internet
   3. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare nu va depasi 60 minute.
   NOTĂ:
    Prevederile prezentei anexe sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacant/a din palate si cluburi ale copiilor si elevilor.

   
ANEXA Nr. 7
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE
PALATELE SI CLUBURILE COPIILOR SI ELEVILOR

    Proba practica la palate si cluburi ale copiilor si elevilor se desfasoara dupa cum urmeaza:
   1. PROFILUL TEHNICO-APLICATIV SI STIINTIFIC
   A. TEORETIC
    Cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor;
    Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;
    Test minimal de prezentare a activitatii din domeniul cercului intr-o limba straina de circulatie internationala
    Prezentarea ofertei didactice (programa si activitati extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaza;
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumita tema din domeniul cercului;
    Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cerc prin metode interactive;
    Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale.
   B. PRACTIC
    Elaborarea unei schite pentru un anumit model ce urmeaza a fi construit in domeniul cercului;
    Construirea unui subansamblu din componenta unui aparat/model din domeniul cercului;
    Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit;
    Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza;
    Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza.
   2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC
   A. TEORETIC
    Cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor;
    Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;
    Test minimal de prezentare a activitatii din domeniul cercului intr-o limba straina de circulatie internationala
    Prezentarea ofertei didactice (programa si activitati extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaza;
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumita tema din domeniul cercului;
    Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cerc prin metode interactive;
    Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale.
   B. PRACTIC
    Proba de maiestrie in domeniul cercului;
    Modalitati de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare la competitii;
    Operarea cu materialul didactic (echipament , dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza, propuse spre realizare;
    Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza;
    Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza.
   3. CULTURAL - ARTISTIC
   A. TEORETIC
    Cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor;
    Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;
    Test minimal de prezentare a activitatii din domeniul cercului intr-o limba straina de circulatie internationala
    Prezentarea ofertei didactice (programa si activitati extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaza;
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumita tema din domeniul cercului;
    Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cerc prin metode interactive;
    Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale.
   B. PRACTIC
    Proba de specialitate in profilul cercului(ex. recital instrumental/vocal/coregrafic*, interpretare unui fragment, la prima vedere, dintr-o opera artistica, compozitie plastica/arhitecturala, ambientala/design, cultura si civilizatie romaneasca/straina, studii europene, comunicare si jurnalism, tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc.)
    Recunoasterea si comentarea unor lucrari artistice din creatia universala si romaneasca;
    Adaptarea unui fragment, la prima vedere, dintr-o opera artistica, la nivelul unei grupe de cerc;
    Propunerea de repertorii muzicale si coregrafice/bibliografii adecvate cercului;
    Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza;
    Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza.
    ___________
   * Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru scolile si liceele de arta.

   
ANEXA Nr. 8
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE
Disciplinele INSTRUIRE PRACTICA, ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE - MAISTRI INSTRUCTORI

   1. Proba practica se sustine in cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sali de demonstratie din unitatile de invatamant, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanenta a membrilor acesteia;
   2. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici de ingrijire conform profilului postului;
   3. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen, in ziua examenului;
   4. Durata probei practice variaza intre 30-180 minute pentru fiecare candidat, in functie de complexitatea lucrarii;
   5. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare;
   6. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele criterii de evaluare:
    → amenajarea ergonomica a locului de munca;
    → respectarea normelor de igiena, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;
    → alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executarii lucrarii;
    → respectarea algoritmului de executie;
    → respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, manuirilor, miscarilor);
    → finisarea, aspectul lucrarii/produsului/serviciului/tehnici de ingrijire;
    → atitudinea fata de client/pacient;
    → redactarea unui referat pentru probele de laborator.

   
ANEXA Nr. 9
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE DIN UNITATILE CU INVATAMANT SPORTIV INTEGRAT SI SUPLIMENTAR
(licee, scoli si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)
Disciplina EDUCATIE FIZICA SI SPORT

    La concurs participa absolventii invatamantului superior de specialitate, de lunga si scurta durata, cu specializare in disciplina sportiva pentru care s-au inscris.
    Proba practica se desfasoara dupa cum urmeaza:
   1. Subiectele, pentru proba practica, sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate.
   2. Explicarea si/sau demonstrarea pasilor metodici de invatare/consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras.
    Durata probei practice nu va depasi 30 minute/concurent.
    Pe parcursul desfasurarii probei practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurentii pot repeta unele secvente.
   Notă: Pentru sustinerea probei practice, in mod obligatoriu, candidatii se prezinta in echipament sportiv adecvat.
    Candidatii nu sunt primiti in concurs fara adeverinta medicala eliberata de policlinica teritoriala, in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice".

   
ANEXA Nr. 10
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE
Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTURA, DESIGN

    Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua:
   1. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare, sustinut de candidat in fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei "Studiul compozitiei", disciplina fundamentala din cadrul curriculumului diferentiat, specific invatamantului de arte vizuale _______________________________________________________ max. 50 puncte.
    Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum si aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, evidentierea strategiilor de evaluare etc. dupa cum urmeaza:
    pentru o rubricatie adecvata (care contine informatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare)___________________________________________10 puncte;
    pentru o corecta relationare intre obiective, strategii didactice, si modul de utilizare a resurselor (originalitate si varietate)____________________________________ 20 puncte;
    pentru precizarea calitatii evaluarii, precum si aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale _____________________________________________20 puncte.
   2. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate.
    Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata, de nivel national sau international , premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania, premiile internationale, coordonarea de proiecte nationale sau internationale, realizarea de lucrari monumentale de sculptura, de arte murale, sau edificii majore de arhitectura, participari la expozitiile anuale, bienale, trienale, etc. nationale si internationale, creatii scenografice inclusiv de costum de scena, lucrari de arta monumentala, ilustratii sau lucrari de grafica publicitara, proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv, creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramica, sticla, metal, designul grafic sau designul ambiental), creatii fotografice sau video omologate, lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate in literatura de specialitate, precum si orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor, dupa cum urmeaza:
    pentru premiile anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele acestora, precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu, realizarea de lucrari monumentale de sculptura, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectura, pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale:_________________________30 puncte. Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim.
    Maximum 20 puncte pentru:
   - participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie, de muzee de arta, sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public _____________________________ 6 puncte;
   - participarea la manifestari expozitionale periodice sau ocazionale, creatii scenografice de film, teatru sau televiziune si/sau de costum de scena, lucrari de arta monumentala, ilustratii sau lucrari de grafica publicitara, proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv, creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramica, sticla, metal, designul grafic sau designul ambiental), creatii fotografice sau video omologate, lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate_______________6 puncte;
   - participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale _________4 puncte;
   - participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat, contributii teoretice in domeniu (articole publicate in presa, comunicari stiintifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc) _______________________________________________________ max. 2 puncte;
   - desfasurarea oricaror altor activitati in domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor (*) ___________ max. 2 puncte.
    ___________
   (*) Fac exceptie produsele de arta decorativa sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, martisoarele sau felicitarile.

   NOTĂ
    Pentru calificativul "admis" candidatul trebuie sa obtina minimum 70 puncte.
    In portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica.
    In cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea in vedere de importanta, originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa.

   
ANEXA Nr. 11
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE LA CLASELE/GRUPELE/UNITATILE DE INVATAMANT CARE SCOLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ

    Proba practica consta in:
   1. Un interviu care sa reflecte competentele de receptare si de comunicare ale candidatului, in limbaj mimico-gestual.
   2. Un proiect didactic, pe o tema propusa de comisie, specifica programei scolare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile si tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz.

   
ANEXA Nr. 12
  la Metodologie

   
1.
Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar

    Numele si prenumele candidatului_____________________________________________
    Data____________________

   
FISA DE EVALUARE A LECTIEI
   
INSPECTIA SPECIALA LA CLASA

   

Analiza Aspecte evaluate: criterii Punctaj
Maxim Realizat
LectieAspecte formale
(documente, documentatie, materiale didactice disponibile)
1
Proiectare - motivare
(relationarea intra- si interdisciplinara, intra si cross-curriculara, perspectiva
in raport cu unitatea de invatare, relevanta pentru viata a continuturilor)
1
Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta)
1
Metode si mijloace didactice
(varietate, oportunitate, originalitate, eficienta)
1
Climat psihopedagogic
Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie
1
Elevii -
dominante
vizate

Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate
(calitate, cantitate, relationare, operationalizare)
1
Deprinderi de activitate intelectuala individuala si in echipa
(operatii logice, mecanisme de analiza si sinteza, tipuri de inteligente,
consecventa, seriozitate, ambitia autodepasirii, colegialitate, responsabilitate
si raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor)
1
Atitudine fata de scoala - statutul si rolul la ora
(pozitiva - colaborator, indiferenta - spectator)
1
Profesorul -
dominante
vizate
Competente profesionale si metodice
(de cunoastere - gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei, de
executie - rapiditatea, precizia actiunilor si distributivitatea atentiei, de
comunicare - fluiditatea, concizia si acuratetea discursului, captarea si
pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata)
1
Competente sociale si de personalitate
(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru
emotional, rezistenta la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta,
rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfectionare)
1
TOTAL 10

   

EXAMINATOR__________________________
SEMNATURA ____________________________
   
2.
Examenul national definitivare in invatamant
   

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ....................................
La data sustinerii examenului de definitivare in invatamant, candidatul(a) are o vechime efectiva in activitatea de predare de .................. ani .........., luni ............., zile*).
Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane:
Numele si prenumele ................................................
Semnatura ...........................................................
Data ...................................................................

   
FISA DE INSCRIERE
la examenul national de definitivare in invatamant

    in anul (sesiunea) .........., in functia didactica de**) ................. ...., specialitatea ..................................... (numele, initiala tatalui, prenumele - cu majuscule)...............................................................
    Institutia de invatamant absolvita: ........................................................, cu durata de ...................ani. Specializarile obtinute prin studii ...................................................................
    Examenul de masterat didactic promovat .................................. in anul .........., sesiunea ..............................
    Vechime efectiva in activitatea didactica de predare la data inscrierii: .......ani .........luni .........zile*.
    Prezentat la examenul de definitivare in invatamant in urmatoarele sesiuni: sesiunea I ................ sesiunea a II-a ............. sesiunea a III-a ................
   

Data .......... Semnatura ..........

    Se certifica datele din prezenta fisa de inscriere si se adevereste ca, potrivit inscrisurilor din carnetul de munca/documentelor prezentate, dl (dna)............................................................................ a functionat in invatamant de la data obtinerii examenului de masterat didactic................................., dupa cum urmeaza:
   

Nr. crt.
Unitatea de invatamant
Functia didactica
Perioada:
de la .............
pana la ...........
Total vechime in activitatea didactica*) Observatii
ani luni zile
TOTAL:

    In anul scolar ...................................este incadrat la unitatea noastra in functia didactica de**) .......................................... cu activitatea de baza /norma intreaga.
    Candidatul solicita traducerea subiectelor in limba............................................
   

Director, Data .............................

   
PROCES-VERBAL DE INSPECTIE LA CLASA

    Unitatea de invatamant: .................................................................................
    Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: .................................................................
    Functia didactica si specialitatea:............................................................................................
    Data efectuarii inspectiei: .......................................................................................................
    Inspectia este efectuata de: .............................................................................
    (numele si prenumele, functia, gradul didactic, institutia/unitatea de invatamant de la care provine)

   I. CONSTATARI SI APRECIERI:
   1. ACTIVITATEA DIDACTICA:
   a) Activitati verificate:
   b) Proiectarea activitatilor (creativitate in conceperea lectiilor/activitatilor, corelatia dintre componentele actului didactic, strategii didactice si evaluare);
   c) Desfasurarea activitatilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectie, creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunilor si gandirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performantei);
   d) Evaluarea randamentului scolar - metode si tehnici de evaluare a rezultatelor invatarii;
   e) Nivelul pregatirii elevilor, apreciat pe baza observatiei directe, a probelor de control aplicate si a evaluarii longitudinale;
   f) Cunoasterea elevilor (strategii de diferentiere si individualizare);
   g) Competente psihorelationale (in raporturile cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locala;
   h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigentele unui stil didactic elevat).
   2. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI
   3. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE (METODICA SI STIINTIFICA
   4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICA SI LA CONDUITA IN CADRUL SCOLII SI AL COMUNITATII SCOLARE:
   II. CONCLUZII SI RECOMANDARI:
   

Inspector / Metodist:
..................................................
(numele si prenumele)
..............................................
(nota)
..............................
(semnatura)

   
Pentru conformitate,
Director,

    Numele si prenumele candidatului_____________________________________________
    Data____________________

   
FISA DE EVALUARE A LECTIEI
   

Analiza Aspecte evaluate: criterii Punctaj
Maxim Realizat
LectieAspecte formale
(documente, documentatie, materiale didactice disponibile)
1
Proiectare - motivare
(relationarea intra- si interdisciplinara, intra si cross-curriculara,
perspectiva in raport cu unitatea de invatare, relevanta pentru viata a
continuturilor)
1
Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta)
1
Metode si mijloace didactice
(varietate, oportunitate, originalitate, eficienta)
1
Climat psihopedagogic
Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie
1
Elevii -
dominante
vizate

Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate
(calitate, cantitate, relationare, operationalizare)
1
Deprinderi de activitate intelectuala individuala si in echipa
(operatii logice, mecanisme de analiza si sinteza, tipuri de inteligente,
consecventa, seriozitate, ambitia autodepasirii, colegialitate,
responsabilitate si raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor)
1
Atitudine fata de scoala - statutul si rolul la ora
(pozitiva - colaborator, indiferenta - spectator)
1
Profesorul
-
dominante
vizate
Competente profesionale si metodice
(de cunoastere - gradul de stapanire, organizare si prelucrare a
informatiei, de executie - rapiditatea, precizia actiunilor si
distributivitatea atentiei, de comunicare - fluiditatea, concizia si
acuratetea discursului, captarea si pastrarea interesului elevilor,
abilitatea pentru activitate diferentiata)
1
Competente sociale si de personalitate
(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj,
echilibru emotional, rezistenta la stres, ingeniozitate, flexibilitate,
fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru
autoperfectionare)
1
TOTAL 10

   

EXAMINATOR__________________________
SEMNATURA ____________________________
   
TABEL NOMINAL
cuprinzand personalul didactic care a promovat examenul pentru definitivarea in invatamant
   

Judet/mun.
Bucuresti.............................
Anul scolar ......................................................
Sesiunea ...........................................................
Categoria de personal didactic*) ......................
Specializarea .................................................

   

Nr. crt.
Numele, initiala prenumelui tatalui si prenumele
Unitatea de invatamant la care functioneaza si localitatea
Anul si luna inceperii primului stagiu de practica
Vechimea la catedra la data examenului** Inspectii
Media notelor obtinute la inspectii Nota obtinuta la proba scrisa
Obs
Data efectuarii
Nota
Ani Luni Zile Anul Luna Ziua

   

Presedinte
comisie judeteana de examen,
Secretar
comisie,

    ___________
   *) Educatoare, invatator, institutor, profesor pentru invatamantul prescolar/ primar maistru-instructor, profesor II, profesor I.
   **) Se calculeaza de la data inceperii primului stagiu de practica pana la data de 31 august a anului in care se sustine proba scrisa

   
ANEXA Nr. 13
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
EDUCATIE ARTISTICA SPECIALIZATA SPECIALIZARILE: MUZICA, COREPETITIE, COREGRAFIE SI ARTA ACTORULUI
(posturi didactice/catedre din scolile si liceele de arta)
MUZICA INSTRUMENTALA, ARTA VOCALA (CANTO CLASIC), MUZICA DE CAMERA, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZICA VOCALA TRADITIONALA ROMANEASCA (CANTO POPULAR), STUDII TEORETICE, COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI:

   1. MUZICA INSTRUMENTALA/ARTA VOCALA/MUZICA DE CAMERA*, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE
   B. MUZICA INSTRUMENTALA/ARTA VOCALA/MUZICA DE CAMERA*
   a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare si nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei...........................................................................2 p;
   b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera/ ansambluri instrumentale/ vocale, coregrafie, arta vocala (canto clasic); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine lectia cu elevul/ elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 de minute...................................................................................2 p;
   c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere:
   - un studiu....................................................................................3 p;
   - 2 lucrari diferite ca stil, caracter, forma, cel putin la nivelul programei de liceu..........................................................2 p/1 p pentru fiecare lucrare.
    ___________
   * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera, va fi sustinuta la instrumentul absolvit. Se acorda 1 p din oficiu.
   B. PROBA PRACTICA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE
   a) Elaborarea proiectului unei unitati de invatare, in functie de nivelul de invatamant la care urmeaza sa predea candidatul ..................................................................2 p.
   b) Prezentarea orala a proiectului elaborat.................................................2 p.
   c) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa scolara in vigoare. Analiza lucrarii va consta in:
    descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz)..............................................................................1 p;
    stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura si intonarea ei (dupa caz).......................................................................................................1 p;
    analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentala (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea................................................................................................1 p;
    probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/ instrumentale interpretative (pozitie functionala, acordaj, respiratie, emisie, dictie, omogenizare etc) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul si nuantele adecvate..................................................................................................1 p;
    incadrarea lucrarii in opera compozitorului si a lucrarii in epoca/ stilul din care face parte.......................................................................................................1p.
    Unitatea de invatare se alege de catre candidat, conform programei scolare in vigoare, anterior probei.
    Proba de recital instrumental, vocal (canto) nu va depasi 30 de minute.
   D. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE.
    Dans clasic:
    5 variatii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele ....................................................... 4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
    Dans contemporan/ modern:
    3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat ................................................. 4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
    Proba de coregrafie nu va depasi 30 de minute. Se acorda 1 p din oficiu.
   2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
   a. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale............................................... 2 p.
    Prezentarea orala a proiectului elaborat ...................................................... 2 p.
   b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa................................................1 p.
   b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa .........................................................................................................1 p.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus A¼ din numarul lor.
   b.3. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate)...............................................................................................1 p.
   b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de 12-16 masuri, din creatia universala si romaneasca ...............................................1 p.
    Comisia va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o tema de armonizat si cate un fragment muzical. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus 1/4 din numarul lor.
   c. Recunoasterea si comentarea unor lucrari din creatia universala si romaneasca; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de invatamant, cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare .........................................................................................1 p.
    Se acorda 1 p din oficiu.
   3. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCALA TRADITIONALA ROMANEASCA (CANTO POPULAR)
   a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolara in vigoare; proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei .................................................... 2 p.
   b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat.................................................. 1 p.
   c) Proba practica constand intr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite, specifice genului, cu sau fara acompaniament, din zona de provenienta a candidatului ............................................................................................. 6 p.
   4. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din scoli si licee de arta)
   a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi ............................................................................................4 p
   b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proza/poezie) universala sau romaneasca. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant ................................................................................................ 5 p
    Proba nu va depasi 30 de minute. Se acorda 1 p din oficiu.
   NOTĂ: a) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2Studii teoretice, vor sustine toate probele prevazute la acest punct, indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una/ doua din cele patru discipline.
   b) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor, pot preda si disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele IX-XII).
   c) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate dupa caz). Pentru ansamblu vocal, instrumental sau orchestral, lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a- a XII-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - scoli si licee de muzica.
   d) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata care au studiat si absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de arta. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul 1.A. - Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
   e) Prezenta anexa este valabila si pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale.

   
ANEXA Nr. 14
  la Metodologie

   
I. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN UNITATILE DE INVATAMANT CU CLASE SPECIALE - LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV SI BILINGV SAU DIN UNITATI DE INVATAMANT AVAND CLASE/GRUPE CU PREDARE IN ALTA LIMBA DECAT ACEEA IN CARE CANDIDATII SI-AU EFECTUAT STUDIILE

   I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practica/orala consta din:
   1. Un interviu in limba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de receptare si comunicare ale candidatului, in limba respectiva, cel putin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL) ..... 4p
   2. Un proiect didactic, pe o tema propusa de comisie, specifica programei scolare a claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumenteaza obiectivele propuse, strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliare/ a manualelor scolare pe care le utilizeaza in desfasurarea lectiei .............................................. 5p.
    Se acorda 1 p din oficiu.
   II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om si societate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile:
   1. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de comunicare ale candidatului, cel putin la nivelul Bl din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL) ...... 4p
   2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina, care urmeaza sa fie predata in limba de circulatie internationala/limba materna ..................... 5p.
    Se acorda 1 p din oficiu.
   III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile:
   1. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de comunicare ale candidatului, cel putin la nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL) ...... 4p
   2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina, care urmeaza sa fie predata in limba de circulatie internationala/limba materna .................. 5p.
    Se acorda 1 p din oficiu.

   
ANEXA Nr. 15
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
Disciplina INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

   1. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare.
   2. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza:
    O aplicatie in mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 4* al programei):
   - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;- 3 p
    O aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei)
   - Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu; - 2 p
    Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei)
   - Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SO; -2 p
    Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap. 10 al programei) - 1 p
    Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap. 11 * al programei)
   - Se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea serviciilor Internet - 1p
   3. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare nu va depasi 60 minute.
   4. Evaluarea se face pe baza punctajelor mentionate mai sus. Se acorda un punct din oficiu.
   5. Conditia de promovabilitate: nota 7
   NOTĂ: Prevederile prezentei anexe, parte integranta din metodologia de concurs, sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacant/a din palate si cluburi ale copiilor si elevilor.

   
ANEXA Nr. 16
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
PALATELE SI CLUBURILE COPIILOR SI ELEVILOR

    Proba practica la palate si cluburi ale copiilor si elevilor se desfasoara dupa cum urmeaza:
   1. PROFILUL TEHNICO- APLICATIV SI STIINTIFIC
   A. TEORETIC
    Prezentarea ofertei didactice (programa si activitati extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaza....................................................1 p
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumita tema din domeniul cercului.....................................................................................1 p
    Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza....................1 p
    Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei nonformale...................................................................1 p
   B. PRACTIC
    Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet.......................1 p
    Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model in domeniul cercului...................................................2 p
    Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit.........1 p
    Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza............................................1 p.
    Se acorda 1 p din oficiu.
   2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC
   A. TEORETIC
    Prezentarea ofertei didactice (programa si activitati extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaza....................................................1 p
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumita tema din domeniul cercului....................................................................................1 p
    Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza.....................1 p
    Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale....................................................................1 p.
   B. PRACTIC
    Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet........................1 p
    Proba de maiestrie in domeniul cercului..........................................2 p
    Modalitati de selectie a copiilor/elevilor la activitatea de cerc si de participare la competitii .............................................................................1 p
    Operarea cu materialul didactic (echipament , dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza, propuse spre realizare...............1 p
    Se acorda 1 p din oficiu.
   3. CULTURAL - ARTISTIC
   A. TEORETIC
    Prezentarea ofertei didactice (programa si activitati extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaza......................................................1 p
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumita tema din domeniul cercului...................................................................1 p
    Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cerc prin metode interactive.................................................................................1 p
    Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale ....................................................................1 p
   C. PRACTIC
    Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet...................................................................................1 p
    Proba de specialitate in profilul cercului (ex. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*, interpretare unui fragment, la prima vedere, dintr-o opera artistica, compozitie plastica/arhitecturala, ambientala/design, cultura si civilizatie romaneasca/straina, studii europene, comunicare si jurnalism, tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc.) ........................................2 p
    Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza.....................1 p
    • Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza ...........................................1p.
    ___________
   * Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru scolile si liceele de arta.
    Se acorda 1 p din oficiu.

   
ANEXA Nr. 17
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
Disciplinele INSTRUIRE PRACTICA, ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE - MAISTRI INSTRUCTORI

   1. Proba practica se sustine in cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sali de demonstratie din unitatile de invatamant, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanenta a membrilor acesteia;
   2. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici de ingrijire conform profilului postului;
   3. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen, in ziua examenului;
   4. Durata probei practice variaza intre 30 - 180 minute pentru fiecare candidat, in functie de complexitatea lucrarii;
   5. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare;
   6. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele criterii de evaluare:
    → amenajarea ergonomica a locului de munca...................................................................................1p;
    → respectarea normelor de igiena, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor..............................................................................1p;
    → alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executarii lucrarii.......................................................................1p;
    → respectarea algoritmului de executie................................................1p;
    → respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, manuirilor, miscarilor) ...............................................................................2p;
    → finisarea, aspectul lucrarii/produsului/serviciului/tehnici de ingrijire..........1p;
    → atitudinea fata de client/pacient......................................................1p;
    → redactarea unui referat pentru probele de laborator ...............................1p;
    Se acorda 1 p din oficiu.

   
ANEXA Nr. 18
  la Metodologie

   
PROBA METODICO-PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE DIN UNITATILE CU INVATAMANT SPORTIV INTEGRAT SI SUPLIMENTAR
(licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)
Disciplina EDUCATIE FIZICA SI SPORT

    La concurs participa absolventi cu specializare in disciplina sportiva pentru care s-au inscris.
    Subiectele, pentru proba metodico-practica, sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate.
    Rezultatul probei metodico-practice se apreciaza prin note de la 1 la 10 si reprezinta media notelor obtinute la partea metodica si partea practica a probei.
    Proba metodico-practica se desfasoara dupa cum urmeaza:
   3. Partea metodica consta in explicarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate in biletul de examen extras si se noteaza cu note de la 1 la 10.
   4. Partea practica consta in demonstrarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras si se noteaza cu note de la 1 la 10.
    Durata examenului nu va depasi 30 minute/concurent.
    Concurentul nu poate schimba subiectul.
    Pe parcursul desfasurarii probei metodico-practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurentii pot repeta unele secvente.
    Pentru sustinerea concursului, in mod obligatoriu, candidatii se prezinta in echipament sportiv adecvat.
    Candidatii nu sunt primiti in concurs fara adeverinta medicala eliberata de policlinica teritoriala, in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice".

   
ANEXA Nr. 19
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTURA, DESIGN

    Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua:
   1. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare, sustinut de candidat in fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei Studiul Compozitiei, disciplina fundamentala din cadrul curriculumului diferentiat, specific invatamantului de arte vizuale ____________________________________________ max. 5 puncte.
    Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum si aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, evidentierea strategiilor de evaluare, etc. dupa cum urmeaza:
    pentru o rubricatie adecvata (care contine informatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare)________________________________________1 punct;
    pentru o corecta relationare intre obiective, strategii didactice, si modul de utilizare a resurselor (originalitate si varietate) _________________________________ 2 puncte;
    pentru precizarea calitatii evaluarii, precum si aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale __________________________________________2 puncte.
   2. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate.
    Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata, de nivel national sau international , premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania, premiile internationale, coordonarea de proiecte nationale sau internationale, realizarea de lucrari monumentale de sculptura, de arte murale, sau edificii majore de arhitectura, participari la expozitiile anuale, bienale, trienale etc. nationale si internationale, creatii scenografice inclusiv de costum de scena, lucrari de arta monumentala, ilustratii sau lucrari de grafica publicitara, proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv, creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramica, sticla, metal, designul grafic sau designul ambiental), creatii fotografice sau video omologate, lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate in literatura de specialitate, precum si orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor, dupa cum urmeaza:
    pentru premiile anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele acestora, precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu, realizarea de lucrari monumentale de sculptura, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectura, pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale:_____________________3 puncte. Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim.
    Maximum 2 puncte pentru:
   - participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie, de muzee de arta, sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public_____________________________________________________0,5 puncte;
   - participarea la manifestari expozitionale periodice sau ocazionale, creatii scenografice de film, teatru sau televiziune si/sau de costum de scena, lucrari de arta monumentala, ilustratii sau lucrari de grafica publicitara, proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv, creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramica, sticla, metal, designul grafic sau designul ambiental), creatii fotografice sau video omologate, lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate _________________________________________________________________ 0,5 puncte;
   - participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale __________0,5 puncte;
   - participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat, contributii teoretice in domeniu (articole publicate in presa, comunicari stiintifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc.) ___________________ max. 0,25 puncte;
   - desfasurarea oricaror altor activitati in domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* __________________ max.0,25 puncte.
    ___________
   * Fac exceptie produsele de arta decorativa sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, martisoarele sau felicitarile.

   NOTĂ
    In portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica.
    In cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea in vedere de importanta, originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa.

    Se acorda 1 p din oficiu.

   
ANEXA Nr. 20
  la Metodologie

   
PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITATILE DE INVATAMANT CARE SCOLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ

    Proba practica consta in:
   1. Un proiect didactic, pe o tema propusa de comisie, specifica programei scolare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile si tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz.................4 p
   2. Un interviu care sa reflecte competentele de receptare si de comunicare ale candidatului, in limbaj mimico-gestual ........................................................5p
    Se acorda 1 p din oficiu.

   
ANEXA Nr. 21
  la Metodologie

   
Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afiseaza va contine urmatoarele informatii

    Codul judetului;
    Codul postului;
    Denumirea localitatii;
    Codul Siruta al localitatii;
    Regimul de mediu al localitatii;
    Denumirea unitatii/unitatilor de invatamant;
    Nivelul unitatii/unitatilor de invatamant;
    Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra;
    Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei;
    Viabilitatea postului;
    Limba de predare;
    Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioada determinata/nedeterminata);
    Conditiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei:
   - proba practica;
   - proba la limba de predare;
   - avizul de culte;
   - avizul special al cultului;
   - avizul de alternativa;
   - avizul unitatii de invatamant militar;
   - avizul liceului pedagogic;
   - avizul unitatii de invatamant particular;
   - avizul I.G.P./A.R.R (Autoritatea Rutiera Romana);
   - atestat de educatie speciala;
   - post/catedra pentru bursierii care au incheiat contracte cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural;
   - post pentru profesor preparator (nevazator).

   
ANEXA Nr. 22
  la Metodologie

   
MODELE DE CERERI
   

Unitatea de invatamant______________________ Nr. ___________ /_______2012
Judetul (sectorul)___________________________ Avizat Oficiul Juridic __________________
Se certifica exactitatea datelor Inspector scolar managementul resurselor umane
DIRECTOR,
L.S.____________________________ Prof. (Numele si
prenumele)____________________________
(Numele si prenumele)

   
Domnule Inspector scolar General,
(cerere de transfer pentru restrangere de activitate in sesiunea 2012)

    Subsemnatul(a) (inclusiv initiala tatalui)__________________________________________________________, nascut(a) la data de _____________19_________, titular(a) pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________ _________________________________ de la (unitatea de invatamant)____________________________________________________ _____________________________, localitatea _________________________________________________________ , judetul (sectorul)________________, va rog sa-mi aprobati transferul pentru restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2012 pe(la) un post (o catedra) publicat(a) vacant(a), avand in vedere ca in anul scolar 2012-2013 la unitatea (unitatile) de invatamant la care functionez ca titular(a) voi avea un numar de(1)______ ore pe saptamana in incadrare.
    Mentionez urmatoarele:
   I. Am domiciliul in localitatea_________________________________________, judesul (sectorul) ________________________________, str. _________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:______________; conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________.
    COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   II. Sunt absolvent(a) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, sc. de maistri, sc. postliceale, Lic. ped.)_________________________________________________________________________________________________
    Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata)___________________________________________ cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire _____ cu specializarea principala____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________, secundara___________ _________________________________________________________________________________(2). P ____,_____
    Dupa absolvirea invatamantului universitar de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
   - Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia ____________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire _________________________________________________________________________________ cu specializarea ________________________________________________________________________________________________ P ____,_____
   - Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) _______________________________ P ____,_____
   - Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ___________________________________ P ____,_____
   - Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre (2) ___________________________________ P ____,_____
   - Masterat in sistem postuniversitar __________________________________________________________________ P ____,_____
   - Cursuri de perfectionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ______________________________ P ____,_____
   - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mica de 3 semestre___________ ______________________________________________________________________________________________ P ____,_____
   - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata mai mica de 3 semestre _____ _________________________________________________________________________________________ P ____,_____
    Dupa absolvirea ciclului I de studii universitare de licensa am absolvit studii postuniversitare in domeniul (2) _________ __________________________________________________________________________________________________ P____,_____
   III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I in anul __________, in specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obsinut pe baza de examene, urmat de DOCTORAT in specializarea_______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ P ___,_____ CATEGORIA (pentru antrenori) ____________in specializarea___________________________________________ P ___,_____
   IV. CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2009/2010_________________________ si in anul scolar 2010/2011 _________________________; P____,_____
   NOTĂ:
   a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   c) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   d) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative, cu exceptia situatiilor de la punctul a).

   V.1. In perioada 01.09.2009 - 31.08.2011, am desfasurat urmatoarea activitate metodica: la nivelul scolii(3) P______,_______, judetului (municipiului Bucuresti)(4) P____,_____; la nivel national(4) P ______,______, la nivel international(4) P _______,___________ .
   a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2010-2011.
   c) La nivelul scolii se acorda 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat in ultimii doi ani scolari incheiati la grupa/clasa cu copii/elevi integrati proveniti din invatamantul special, fata de punctajul acordat la punctul V.1.a).
   d) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   V.2. In ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, in colective de elaborare a unor acte normative si legislative vizand calitatea activitatii specifice domeniului invatamant, pentru:
    Elaborarea de programe scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P ____,____
    Elaborarea de manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P____,____
    Elaborarea de monografii / lucrari stiintifice inregistrate ISBN; P____,____
    Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____
    Elaborarea de articole si studii de specialitate, publicate in diferite reviste de specialitate la nivel judetean sau national, inregistrate cu ISSN; P____,____
    Elaborarea de carti in domeniul educational / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent stiintific in domeniu; P____,____
    Elaborarea de mijloace de invatamant omologate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P____,____
   V.3. Activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da Vinci sa.), altele decat cele punctate anterior; P____,____
   V.4. Activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinta echivalenta; P____,____
   V.5. Activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic, in cadrul programelor de formare continua, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si alte institutii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe sa.), finalizate in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar) cu adeverinta/certificat/diploma P____,____
   VI. La 01.09.2011 am avut: ____________ ani intregi, vechime efectiva la catedra (inclusiv perioada rezervarii catedrei). P____,____
   

TOTAL PUNCTAJ (5): P ______ , ______

   VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________ .
    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate. Mentionez ca am luat cunostinta de punctajul acordat si nu am obiectii.
   

Data________________ Semnatura___________________

   NOTA:
   1) Educatorii/invatatorii vor inscrie "-", iar profesorii/maistrii instructori vor scrie numarul de ore ramas in incadrare;
   2) Se puncteaza nivelul studiilor corespunzator criteriilor din anexa nr. 2.;
   3) Documente cu confirmarea scrisa a directorului unitatii de invatamant;
   4) Documente cu confirmarea scrisa a inspectorului scolar de specialitate;
   5) Punctajul se completeaza de catre unitatea de invatamant, se verifica si eventual se recalculeaza in prezenta celui in cauza de inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane sau de catre inspectorul scolar de specialitate, membru in comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice detasate in ultimii doi ani scolari, punctajul se completeaza de catre unitatea de invatamant la care cadrul didactic este detasat.

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE (in dosar):
   1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a), autentificata de conducerea unitatii de invatamant.
   2. Copie xerox a actului de identitate (B.I./C.I.) din care sa rezulte domiciliul.
   3. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a) din care reiese faptul ca la postul/catedra respectiva exista restrangere de activitate, data la care s-au discutat in consiliul profesoral restrangerile si nominalizarea cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrangere.
   4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola).
   5. Copii, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
   6. Aprecierea conducerii unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte calificativul acordat de Consiliul de administratie pentru anul scolar 2009/2010 si 2010/2011 (conform fisei de evaluare) si calificativul partial pentru anul scolar 2011-2012 (daca este cazul)
   6. Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative.
   7. Copie de pe programele scolare elaborate si aprobate, copertile manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, studii si articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverintelor/certificatelor/diplomelor obtinute, ca urmare a participarii in cadrul programelor de reforma si/sau de formare, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   8. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul propriu general de evidenta a salariatilor, autentificata de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   9. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte vechimea la catedra.
   10. Documentele care sa ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare;
   12. Candidatii din alte judete vor anexa, in mod obligatoriu, adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului/municipiului Bucuresti pe teritoriul caruia este titular, din care sa rezulte ca la postul/catedra ocupat(a), in anul scolar 2012-2013, este restrangere de activitate si nu exista posibilitatea solutionarii acesteia la nivelul judetului respectiv/municipiului Bucuresti, cu precizarea numarului de cadre didactice aflate in restrangere de activitate si numarului de posturi didactice/catedre vacante la specialitatea respectiva, iar cererea de transfer pentru restrangere de activitate in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta.

   **) Subsemnatul(a)________________________________________________, legitimat cu (B.I./C.I.)_____ seria ____ nr. _____________, eliberat de Polisia ______________________________________________, OPTEZ in sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate ca incepand cu 1 septembrie 2012 sa fiu transferat(a) pe(la) postul / catedra:
   

Unitatea de invatamant Post/catedra (Nr. ore) Localitatea

   
_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
   **) NOTĂ: Se completeaza in comisie.
   

Data_________________ Semnatura_______________

   

Nr. ___________ /_______2012
Se certifica exactitatea datelor
Presedinte comisie de concurs __________________________________________
(Numele si prenumele)

Viza Consilierului Juridic
__________________________________________
Luat in evidenta I.S.J./I.S.M.B.
_________________________________
_________________________________
(pentru cadrele didactice titulare participante la concurs provenite din alte judete)

   
Domnule Presedinte,
(cerere de inscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate)

    Subsemnatul(a) (cu initiala tatalui)___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________nascut(a) la data de (ziua, luna, anul)
___/____/19___.
    COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenta/bacalaureat:
   a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ____________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________,
    Facultatea_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata)___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promotia ______ cu specializarea principala_______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, secundara _________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ________________________, media de departajare (*) _______________________;
   b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ____________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________,
    Facultatea_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata)___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promotia ______ cu specializarea principala_______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, secundara _________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ________________________, media de departajare (*) _______________________;
   c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ____________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________,
    Facultatea_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata)___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promotia ______ cu specializarea principala_______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, secundara _________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ________________________, media de departajare (*) _______________________;
   2) Dupa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare de lunga durata am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dupa cum urmeaza:
   a) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu specializarea________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________;
   b) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu specializarea________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promosia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________;
   c) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu specializarea________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________;
   3) Dupa absolvirea cu diploma de licenta a ciclului I de studii universitare de licenta am absolvit studii postuniversitare de specializare, dupa cum urmeaza:
   a) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, cu specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________;
   b) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, cu specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________;
   c) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, cu specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________;
   4) La 1 septembrie 2011 am o vechime efectiva in invatamant de _____ ani intregi,
   5) La data depunerii dosarului am definitivatul in invatamant cu media _____________, obtinut in anul __________, gradul didactic II cu media _____________, obtinut in anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media _____________, obtinut in anul __________ .
   6) Legitimat(a) cu B.I./carte de identitate seria ___ nr. ___________, eliberat(a) la data de ________ de Politia___________________________, cu domiciliul in localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____, bl. _____, ap. _______, judetul (sectorul)___________________, telefon _______________;
   7) In anul scolar 2011/2012 am avut urmatorul statut in invatamant:
   a) Titular(a) pe/la postul/ catedra _____________________________________________________________, de la unitatea/unitatile de invatamant___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ localitatea__________________________________________________________________________ judetul (sectorul) _________________________;
   b) Suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ________________________________________________________________ de la unitatea/unitatile de invatamant_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ localitatea __________________________________________________________________________________________ judetul (sectorul)_______________________________;
   c) Salariat(a) la unitatea________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________, localitatea ____________________________________________________________________________________, judetul (sectorul)_______________, cu care am contract de munca pe durata nedeterminata/determinata ________________________________________________, avand functia de___________________________________ ___________________________________________________________________________________________________.
    Va rog sa-mi aprobati inscrierea la concurs in vederea ocuparii unui post/catedra de_____________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, prin titularizare/ transferare/suplinire din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine in ordinea descrescatoare a notelor la concurs, urmand a sustine urmatoarele probe practice/orale:
    proba practica 1__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________;
    proba practica 2__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________;
    proba orala la limba de predare 1 ___________________________________________________________________________ 2 _________________________________________________ 3 _______________________________________________; inspectia speciala la clasa la disciplina_______________________________________________________________________ lucrarea scrisa la disciplina _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________.
    Va rog sa asigurati traducerea subiectului pentru proba scrisa in limba______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________.
   8) Mentionez ca am intrerupt activitatea in invatamant (sau in alt domeniu de activitate) pentru motivul _____________________________________________, prin Decizia nr. __________, conform art. _______, din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
   9) Prezint avizul medical nr. _____ / ______2012 emis de ___________________ prin care rezulta ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant conform art. 234 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si declar, pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.
    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecinsele in cazul unor date eronate.
    ___________
   (*) Media de departajare este media aritmetica cu patru zecimale, calculata prin trunchiere, dintre media anilor de studii si media examenului de stat (licenta)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolventii liceelor pedagogice sau media dintre examenul de disertatie si media anilor de studiu.
   (**) Se completeaza numai de cadrele didactice titulare in invatamant, participante la concurs.

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate de catre unitatea de invatamant la care am functionat in anul scolar 2011-2012 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
   1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);
   1') Absolventii promotiei 2012 vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;
   2) Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
   3) Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);
   4) Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
   5) Decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
   6) Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
   7) Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
   8) Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;
   9) Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant;
   10) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;
   11) Numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu).
    SE COMPLETEAZA DUPA REPARTIZAREA PE POSTURI
    Subsemnatul(a) _____________________________________, obtinand media ________ la concurs, accept transferul/numirea incepand cu data de 1 septembrie 2012 pe/la postul/catedra obtinut(a):
   

Unitatea de invatamant Localitatea
Sectorul
Post/catedra
Nr. ore

   

Data_______________ Semnatura_____________
VERIFICAT
Inspector scolar

    Se certifica exactitatea datelor
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

    Director
..................
(numele si prenumele)

    ___________
    a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
DOMNULE DIRECTOR,
(cerere titularizare in baza art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare)

    Subsemnatul(a) (initiala tatalui) ....................................................................................., nascut(a) la data de ......................................................., COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul in localitatea ..................................................., judetul (sectorul) ............................., strada ........................ nr. ............., bloc ........, sc. .........., ap. ................, TELEFON: .............., posesor al B.L/carte de identitate seria ....., nr. ........, eliberat(a) de Politia ............., la data de ............., va rog sa-mi aprobati incadrarea ca TITULAR incepand cu anul scolar 2012-2013, pe postul didactic/catedra ........................................................................................................................... de la (unitatea/unitatile de invatamant) ........................................................................................................................................................................................., localitatea .................................. in baza notei ....................... si a rezultatului "admis" la proba practica/orala de (*) ....................................................................................................................................................................................................................................................., obtinute la concursul national din iulie 2011.
    ___________
   (*) Se completeaza numai de cadrele didactice care au sustinut probe practice/orale in cadrul concursului.

    Prezint urmatoarea situatie:
   1) Studii finalizate cu examen de absolvire/diploma/licenta/bacalaureat:
   a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ......................................................................................................................................................................................., Facultatea ................................................................................................................................................ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat) ................................................................................................................................................................................................................................................, cu durata studiilor de .................................... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d), ................................ promotia ................. cu specialitatea principala ................................................................................, secundara ..................................................................., cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire .............................................., media de departajare ............................................................;
   b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ................................................................................................................................................................., Facultatea ................................................................................................................................................. nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................................................................................................................................................................................................... ...................................................................., cu durata studiilor de ........................ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d), promotia .......................................... cu specialitatea principala ......................................................................................................, secundara ..........................................................................................., cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ..................................., media de departajare ........................................................;
   c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped. etc. ..................................................................................................................... Facultatea ....................................................................................................................................... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................................................................................................................................., cu durata studiilor de ....................... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d). promotia ................ cu specialitatea principala ..............................................................................................................................., secundara ..........................................................................................................., cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ................................................., media de departajare .....................................................;
   2) Dupa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare de lunga durata am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dupa cum urmeaza:
   a) Institutia (Univ., Institutul, Academia) .................................................. specializarea ......................................., cu durata studiilor de ........................... ani, promotia .........................., media de absolvire .................., media de departajare .....................................................................;
   b) Institutia ( Univ., Institutul, Academia) ......................................................................................... specializarea .................................................................., cu durata studiilor de ........... ani, promotia ............, media de absolvire ............., media de departajare ...............................................;
   c) Institutia (Univ., Institutul, Academia) ....................................................................................... specializarea ........................................................., cu durata studiilor de ............... ani, promotia ....., media de absolvire ......., media de departajare ........................................................................;
   3) Am obtinut definitivatul in anul ......., cu media .............., gradul II in anul ..............., cu media ..............., gradul I in anul .............., cu media ..............., doctoratul in anul ............., la specialitatea ....................................................................................................................................................................................................
   4) Categorii dobandite (pentru antrenori):
    anul ........... categoria ...................... disciplina sportiva ...........................................;
    anul ........... categoria ...................... disciplina sportiva ...........................................;
    anul ........... categoria ...................... disciplina sportiva ...........................................;
    anul ........... categoria ...................... disciplina sportiva ...........................................;
    anul ........... categoria ...................... disciplina sportiva ...........................................;
   5) In anul scolar 2011-2012 sunt incadrat(a) cu contract pe perioada determinata pe postul/catedra de .............................................. de la .........................................................................................................................
   6) La 1 septembrie 2011 am avut ................. ani intregi ........................... vechime in invatamant.
   7) Avize si atestate:
    Tipul avizului de culte: ...........................................................................................
    Tipul avizului de alternativa: ...........................................................................................
    Tipul avizului unitatii de invatamant militar: ...........................................................................................
    Atestat educatie speciala: |_| Aviz IGP/ARR: |_| Avizul liceului pedagogic: |_|
   8) CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2009/2010 ........................................................................................... si in anul scolar 2010/2011 ................................................;
   
NOTA: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   9) Am intrerupt activitatea in invatamant pentru motivul ................................, cu (fara) acordul Inspectorului Scolar ......................................., prin decizia nr. ..................................., conform art. ................ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu completarile ulterioare.
   10) Sunt/nu sunt unic intretinator de familie. Am ................. copii in intretinere. Sotul/sotia este/nu este angajat(a) in munca.
   11) Prezint avizul medical nr. ............., din data ............, emis de ...................................................., din care rezulta ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant si ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi incadrat(a) in invatamant.
    RASPUND de exactitatea datelor inscrise in aceasta cerere si declar ca voi suporta consecintele daca ani comunicat date eronate.

   

Data ......................... Semnatura ...........................

    ANEXEZ, IN URMATOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii unde functionez in anul scolar 2011-2012:
   1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca suplinitor in anul scolar 2011-2012;
   2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care sa reiasa domiciliul;
   3) Acte doveditoare in situatia schimbarii numelui (daca este cazul);
   4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola);
   5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobandite/categorii pentru antrenori, respectiv avize si atestate;
   6) Adeverinte privind calificativele acordate pentru anii scolari 2009/2010 si 2010/2011 (conform fisei de evaluare). Adeverinta privind calificativul partial acordat pentru anul scolar 2011-2012 pentru absolventii promotiilor 2011 si 2012 si debutantii in primii doi ani de activitate.
   7) Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative.
   8) Copii ale programelor scolare elaborate si aprobate, ale copertilor manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, ale studiilor si articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice
   9) Copii ale adeverintelor/diplomelor din care reiese participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si/sau participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua
   10) Adeverinta de vechime in invatamant;
   11) Documentele care sa ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
   12) Acordul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratului scolar, intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
   13) Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;
   14) Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant.

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Nr. ............./.................... 2012

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Domnule Director,
(cerere pentru obtinerea acordului pentru pretransferare prin consimtamant intre unitati de invatamant)

    Subsemnatul(a) (inclusiv initiala tatalui) ....................................................., nascut(a) la data de .................., titular(a) pe(la) postul (catedra) de ........................................................................................ de la (unitatea de invatamant) .................................................., localitatea .........................., judetul (sectorul) ....................................., va rog sa-mi aprobati pretransferul prin consimtamant intre unitati de invatamant, incepand cu 1 septembrie 2012 pe(la) un post (o catedra) publicat(a) vacant(a).
    Mentionez urmatoarele:
   I. Am domiciliul in localitatea ............................................, judetul (sectorul) ................, str. ............. nr. ......., bl. ............, ap. ............, TELEFON: ................................; conform actului de identitate ..... seria .............. nr. ............ eliberat de ....................................................... COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   II. Sunt absolvent(a) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Sc. de maistri, Sc. postliceale, Lic. ped.)......................................................................................................................... Facultatea .............................................................., cu durata studiilor de .................... ani (curs zi; seral; frecventa redusa; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia .................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata) ...................................................... cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ............................. cu specializarea principala ..................................................... secundara .......................................................................................................................(1). P .......,........
    Dupa absolvirea invatamantului universitar de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
   - Facultatea ..............................., cu durata studiilor de ................. ani (curs zi; seral; frecventa redusa; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia ........................, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire .............................., cu specializarea .................................................................................... P .......,........
   - Studii postuniversitare de specializare cu durata de_.......... semestre(1) ........................................... P .......,........
   - Studii academice postuniversitare cu durata de ............ semestre(1) ............................................... P .......,........
   - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ............ semestre(1) ................................................ P .......,........
   - Masterat in sistem postuniversitar ................................................................................................. P .......,........
   - Cursuri de perfectionare postuniversitare cu durata de .......... semestre(1) ........................................ P .......,........
   - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mica de 3 semestre ................................................................................... P .......,........
   - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata mai mica de 3 semestre........................................................................... P .......,........
   - Dupa absolvirea ciclului I de studii universitare de licenta am absolvit studii postuniversitare in domeniul(1) .......................................................................... P .......,........
   III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media ........; am DEFINITIVATUL cu media ...........; GRADUL II cu media ...........; GRADUL I cu media ...............; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I in anul ..............., in specialitatea ..................................................; GRADUL DIDACTIC I obtinut pe baza de examene, urmat de DOCTORAT in specializarea ............................................................................................. P .......,........ CATEGORIA (pentru antrenori) ........... in specializarea .............................................. P .......,........
   IV. CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2009/2010 ...........................................; si in anul scolar 2010/2011 ......................................................... P .......,........
   
NOTA: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012,
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   c) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   d) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative, cu exceptia situatiilor de la punctul a).
   V.1. In perioada 01.09.2009-31.08.2011, am desfasurat urmatoarea activitate metodica: la nivelul scolii(2) P .......,........; judetului (municipiului Bucuresti)(3) P .......,........; la nivel national(3) P .......,........, la nivel international(3) P .......,.........
   
NOTA: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2011-2012,
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2010-2011.
   c) La nivelul scolii se acorda 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat in ultimii doi ani scolari incheiati la grupa/clasa cu copii/elevi integrati proveniti din invatamantul special, fata de punctajul acordat la punctul V.I.a).
   d) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   V.2. In ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, in colective de elaborare a unor acte normative si legislative vizand calitatea activitatii specifice domeniului invatamant, pentru:
    Elaborarea de programe scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .......,........
    Elaborarea de manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .......,........
    Elaborarea de monografii / lucrari stiintifice inregistrate ISBN; P .......,........
    Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin; P .......,........
    Elaborarea de articole si studii de specialitate, publicate in diferite reviste de specialitate la nivel judetean sau national, inregistrate cu ISSN; P .......,........
    Elaborarea de carti in domeniul educational/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent stiintific in domeniu; P .......,........
    Elaborarea de mijloace de invatamant omologate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .......,........
   V.3. Activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da Vinci s.a.), altele decat cele punctate anterior; P .......,........
   V.4. Activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinta echivalenta; P .......,........
   V.5. Activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic. in cadrul programelor de formare continua, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si alte institutii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe s.a.), finalizate in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar) cu adeverinta/certificat/diploma. P .......,........
   VI. La 1 septembrie 2011 am avut: ............. ani intregi, vechime efectiva la catedra (inclusiv perioada rezervarii catedrei). P .......,........
   

TOTAL PUNCTAJ: P .......,........

   VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a) ...... b) ...... c) ...... d) ...... e) ...... f) ...... .
    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate. Mentionez ca am luat cunostinta de punctajul acordat si nu am obiectii.

   

Data ................................... Semnatura .......................

    ___________
   (1) Se puncteaza nivelul studiilor;
   (2) Documente cu confirmarea scrisa a directorului unitatii de invatamant;
   (3) Documente cu confirmarea scrisa a inspectorului scolar de specialitate.

   NOTĂ. Punctajul se completeaza de catre unitatea de invatamant la care cadrul didactic solicita pretransferul, se verifica si eventual se recalculeaza in prezenta celui in cauza de inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane sau de catre inspectorul scolar de specialitate, membru in comisia de mobilitate.

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE (in dosar):
   1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a), autentificata de conducerea unitatii de invatamant.
   2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care sa rezulte domiciliul.
   3. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola) autentificate de conducerea unitatii de invatamant.
   4. Copii, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
   5. Aprecierea/aprecierile conducerii/conducerilor unitatii/unitatilor de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte calificativul acordat de consiliul de administratie pentru anul scolar 2009/2010 si 2010/2011 (conform fisei de evaluare) si calificativul partial pentru anul scolar 2011-2012 (daca este cazul).
   6. Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative.
   7. Copie de pe programele scolare elaborate si aprobate, copertile manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, studii si articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverintelor/certificatelor/diplomelor obtinute, ca urmare a participarii in cadrul programelor de reforma si/sau de formare, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   8. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul propriu general de evidenta a salariatilor, autentificata de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   9. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte vechimea la catedra.
   10. Aprecierea sintetica a consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant la care functionez ca titular(a).
   11. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care functionez ca titular(a).
   12. Documente in vederea aplicarii criteriilor social-umanitare.

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Nr. ........./............ 2012
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   

Unitatea de invatamant ........................ Avizat Oficiul Juridic ........................
Judetul (sectorul) ........................
Se certifica exactitatea datelor Inspector scolar managementul resurselor umane
Presedinte comisie de mobilitate.
L.S. ........................ Prof. (Numele si prenumele) ........................
(Numele si prenumele)

    ___________
    a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Domnule Inspector Scolar General,
(cerere de pretransfer prin consimtamant intre unitati de invatamant)

    Subsemnatul(a) (inclusiv initiala tatalui) ........................................, nascut(a) la data de ................., titular(a) pe(la) postul (catedra) de .......................................................................................... de la (unitatea de invatamant) ........................................................, localitatea ......................................., judetul (sectorul) ........................., va rog sa-mi aprobati pretransferul prin consimtamant intre unitati de invatamant, incepand cu 1 septembrie 2012 pe(la) un post (o catedra) publicat(a) vacant(a).
    Mentionez urmatoarele:
   I. Am domiciliul in localitatea ............................................, judetul (sectorul) ................, str. ............. nr. ......., bl. ............, ap. ............, TELEFON: ................................; conform actului de identitate .... seria .............. nr. ............ eliberat de ....................................................... COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   II. Sunt absolvent(a) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Sc. de maistri, Sc. postliceale, Lic. ped.)................................................................................... Facultatea .............................................................., cu durata studiilor de .................... ani (curs zi; seral; frecventa redusa; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia .................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata) ...................................................... cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ............................. cu specializarea principala ..................................................... secundara .......................................................................................................................(1). P .......,........
    Dupa absolvirea invatamantului universitar de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
   - Facultatea ..............................., cu durata studiilor de ................. ani (curs zi; seral; frecventa redusa; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia ........................, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire .............................., cu specializarea .................................................................................... P .......,........
   - Studii postuniversitare de specializare cu durata de .......... semestre(1) ........................................... P .......,........
   - Studii academice postuniversitare cu durata de ............ semestre(1) ............................................... P .......,........
   - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ............ semestre(1) ................................................ P .......,........
   - Masterat in sistem postuniversitar ................................................................................................. P .......,........
   - Cursuri de perfectionare postuniversitare cu durata de .......... semestre(1) ........................................ P .......,........
   - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mica de 3 semestre ................................................................................... P .......,........
   - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata mai mica de 3 semestre........................................................................... P .......,........
   - Dupa absolvirea ciclului I de studii universitare de licenta am absolvit studii postuniversitare in domeniul(1) ....................................................................................... P .......,........
   III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media ........; am DEFINITIVATUL cu media ...........; GRADUL II cu media ...........; GRADUL I cu media ...............; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I in anul ..............., in specialitatea ..................................................; GRADUL DIDACTIC I obtinut pe baza de examene, urmat de DOCTORAT in specializarea ............................................................................................. P .......,........ CATEGORIA (pentru antrenori) ........... in specializarea .............................................. P .......,........
   IV. CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2009/2010 ..........................................; si in anul scolar 2010/2011 ......................................................... P .......,........
   NOTĂ: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   c) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   d) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative, cu exceptia situatiilor de la punctul a).
   V.1. In perioada 01.09.2009 - 31.08.2011, am desfasurat urmatoarea activitate metodica: la nivelul scolii(2) P .......,........, judetului (municipiului Bucuresti)(3) P .......,........ la nivel national(3) P .......,........; la nivel international P .......,.........
   NOTĂ: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2010-2011.
   c) La nivelul scolii se acorda 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat in ultimii doi ani scolari incheiati la grupa/clasa cu copii/elevi integrati proveniti din invatamantul special, fata de punctajul acordat la punctul V.1.a).
   d) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   V.2. In ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, in colective de elaborare a unor acte normative si legislative vizand calitatea activitatii specifice domeniului invatamant, pentru:
    Elaborarea de programe scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .......,........
    Elaborarea de manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .......,........
    Elaborarea de monografii / lucrari stiintifice inregistrate ISBN; P .......,........
    Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;
    Elaborarea de articole si studii de specialitate, publicate in diferite reviste de specialitate la nivel judetean sau national, inregistrate cu ISSN; P .......,........
    Elaborarea de carti in domeniul educational/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent stiintific in domeniu; P .......,........
    Elaborarea de mijloace de invatamant omologate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .......,........
   V.3. Activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da Vinci s.a.), altele decat cele punctate anterior; P .......,........
   V.4. Activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de Centrul National de Formare a Personalului din invatamantul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinta echivalenta; P .......,........
   V.5. Activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic. in cadrul programelor de formare continua, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si alte institutii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe s.a.), finalizate in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar) cu adeverinta/certificat/diploma. P .......,........
   VI. La 1 septembrie 2011 am avut: ....... ani intregi, vechime efectiva la catedra (inclusiv perioada rezervarii catedrei). P .......,........
   

TOTAL PUNCTAJ: P .......,........

   VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a) ....... b) ........ c) .......... d) ........ e) .......f) .........
    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate. Mentionez ca am luat cunostinta de punctajul acordat si nu am obiectii.
    Ma angajez ca in perioada prevazuta de Calendar sa depun, la comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, acordul/acordurile emise de unitatile de invatamant la care am solicitat consimtamantul pentru pretransfer.

   

Data .............. Semnatura ..............

    ___________
   (1) Se puncteaza nivelul studiilor;
   (2) Documente cu confirmarea scrisa a directorului unitatii de invatamant;
   (3) Documente cu confirmarea scrisa a inspectorului scolar de specialitate.

   NOTĂ. Punctajul se completeaza de catre unitatea de 'invatamant la care cadrul didactic solicita pretransferul, se verifica si eventual se recalculeaza in prezenta celui in cauza de inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane sau de catre inspectorul scolar de specialitate, membru in comisia de mobilitate.

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE (in dosar):
   1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a), autentificata de conducerea unitatii de invatamant.
   2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care sa rezulte domiciliul.
   3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola).
   4. Copii, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
   5. Aprecierea/aprecierile conducerii/conducerilor unitatii/unitatilor de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte calificativul acordat de consiliul de administratie pentru anul scolar 2009/2010 si 2010/2011 (conform fisei de evaluare) si calificativul partial pentru anul scolar 2011-2012 (daca este cazul).
   6. Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative.
   7. Copie de pe programele scolare elaborate si aprobate, copertile manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, studii si articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverintelor/certificatelor/diplomelor obtinute, ca urmare a participarii in cadrul programelor de reforma si/sau de formare, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   8. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul propriu general de evidenta a salariatilor, autentificata de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   9. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte vechimea ia catedra.
   10. Aprecierea sintetica a consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant la care functionez ca titular(a).
   11. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care functionez ca titular(a).
   12. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care am solicitat pretransferul, conform Calendarului.
   13. Documente in vederea aplicarii criteriilor social-umanitare.
   *) Subsemnatul(a) ..........................., legitimat(a) cu (B.I/C.I) ...... seria ............. nr. ............., eliberat de Politia ................, OPTEZ, ca incepand cu data de 1 septembrie 2012, sa fiu pretransferat(a) pe(la) postul/catedra:
    ___________
   *) NOTA: Se completeaza dupa repartizare.

   


Unitatea de invatamant

Post/catedra (Nr. ore)

Localitatea

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................


   

Data .......................... Semnatura ...............................

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Nr. ............../.........2012
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   

Unitatea de invatamant ........................... Avizat Oficiul Juridic
Judetul (sectorul) ...............................
Se certifica exactitatea datelor Inspector scolar cu managementul resurselor umane
DIRECTOR,
................................................. Prof. (Numele si prenumele) .....................................
(Numele si prenumele)

    ___________
    a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
DOMNULE INSPECTOR SCOLAR GENERAL,
(cerere de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant, prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris)

    Subsemnatul(a) (inclusiv initiala tatalui) ........................................, nascut(a) la data de ........... 19.........., titular(a) pe(la) postul (catedra) de ................................... de la (unitatea de invatamant) ................................, localitatea (sectorul) ................., judetul ......................., va rog sa-mi aprobati pretransferul prin consimtamant intre unitatile de invatamant, prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris cu domnul/doamna
titular(a) pe(la) postul (catedra) de ....................................................................................... de la (unitatea de invatamant) ................................................ localitatea (sectorul) ......................................., judetul ........................... incepand cu data de ..........................
    Mentionez urmatoarele:
   I. Am domiciliul in localitatea .............................., judetul (sectorul) ................, str. ............. nr. ......., bl. ............, ap. ............, TELEFON: ....................; conform actului de identitate ...... seria ............... nr. ............ eliberat de ................................. COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   II. Sunt absolvent(a) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Sc. de maistri, Sc. postliceale, Lic. ped.) ......................................................................................................................... Facultatea .............................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat ,universitare de lunga durata) ...................................................... cu durata studiilor de .................... ani (curs zi; seral; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia .................., cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ............................. cu specializarea principala ..................................................... secundara .......................................................................................................................
    Dupa absolvirea invatamantului superior de lunga durata am absolvit:
   - Studii postuniversitare de specializare cu durata de ......... semestre(2) .............................................................
   - Studii academice postuniversitare cu durata de ......... semestre(2) .............................................................
   - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ......... semestre(2) .............................................................
   - Masterat in sistem postuniversitar ...........................................................................
   - Cursuri de perfectionare postuniversitare cu durata de ................ semestre(2) ....................................................
   - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mica de 3 semestre .........................................................
   - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata mai mica de 3 semestre .............................................
    Dupa absolvirea ciclului I de studii universitare de licenta am absolvit studii postuniversitare in domeniul(2) ...............................................................................................................
   III. La data depunerii dosarului sunt: DEBUTANT cu media ................; am DEFINITIVATUL cu media ..............; GRADUL II cu media .................; GRADUL I cu media ..................; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I in anul ............, in specialitatea ......................................................................................................... GRADUL DIDACTIC I obtinut pe baza de examene, urmat de DOCTORAT in specializarea....................................................................................................... CATEGORIA (pentru antrenori) ................................................................. specializarea .................................................................
   IV. CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2009/2010 ....................................................... si anul scolar 2010/2011 ....................................................................
   NOTĂ: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 fi debutantii in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   c) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea
   V. La 1 septembrie 2011 am avut ..................... ani intregi, vechime efectiva la catedra (inclusiv perioada rezervarii catedrei).
   VI. Criteriile social-umanitare (Da/Nu): a) ....... b) ....... c) ....... d) ....... e) ....... f) ....... .
    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate.

   

Data .................................... Semnatura ................................

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE (in dosar):
   1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de invatamant, autentificata de conducerea unitatii de invatamant.
   2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care sa rezulte domiciliul.
   3. Adeverinta eliberata de unitatea la care sunt titular(a) din care sa rezulte situatia postului/catedrei de la care ma transfer (structura pe ore si discipline a catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu).
   4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola).
   5. Copii, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
   6. Aprecierea conducerii unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a) din care sa rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administratie pentru anii scolari 2009/2010 si 2010/2011 (conform fisei de evaluare) si calificativul partial pentru anul scolar 2011-2012 (daca este cazul).
   7. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor, autentificata de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   8. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte vechimea la catedra.
   9. Documentele care sa ateste, eventual, criteriile social-umanitare.
   10. Acordurile consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant pentru pretransferul prin schimb de posturi.
   11. Candidatii din alte judete vor anexa, in mod obligatoriu, adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului respectiv din care sa rezulte ca cererea de pretransferare in sesiunea 2012 a solicitantului in alt judet a fost luata in evidenta.
   *) Subsemnatul(a) ......................., legitimat(a) cu (B.I/C.I) ............ seria .............. nr. ................., eliberat de Politia ................, OPTEZ, ca incepand cu data ................, sa fiu pretransferat(a) pe(la) postul/catedra:
    ___________
   *) NOTA: Se completeaza dupa repartizare.
   


Unitatea de invatamant

Post/catedra (Nr. ore)

Localitatea

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................


   

Data ..................... Semnatura ..................

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Nr. ......../.......... 2012
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   

ACORDUL DE DETASARE AL INSPECTORATULUI SCOLAR
AL JUDETULUI/MUNICIPIUL BUCURESTI
(pentru candidatii proveniti din alte judete)
Verificat exactitatea datelor
Inspector scolar general, Inspector scolar pentru managementul resurselor umane,

    ___________
    a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Domnule Inspector Scolar General,
(acord pentru detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2012-2013)

    Subsemnatul(a) (initiala tatalui) ................................................................................................. nascut(a) la data de ............................................, COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul in localitatea ................................................................................, strada ......................................., nr. .........., bl. ..........., scara ............, ap. ................, judetul (sect.) ...........................,TELEFON .........................., posesor al B.I. / carte de identitate seria ............, nr. .............., eliberat(a) de Politia ......................., la data de ....................., prin prezenta VA COMUNIC ACORDUL meu privind incadrarea cu statut de cadru didactic DETASAT IN INTERESUL INVATAMANTULUI, pentru anul scolar 2012-2013, pe/la postul/catedra de ......................................................................................, de la (unitatea de invatamant) ............................................, localitatea ..................................................................................................................
   1. Sunt titular(a) pe/la postul/catedra de ......................................, de la (unitatea de invatamant) ........................................................., localitatea ..................................................................., judetul (sect.) .................................., din anul ..............
   2. Sunt absolvent(a) al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, Sc. postliceale, Sc. de maistri, Lic. Ped. etc.) ................................... Facultatea .......................................................................................... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata) ................................................., cu durata studiilor de ....... ani (zi, seral, f.r., f.f., i.d.). promotia ............., cu specializarea principala ......................................., secundara ......................................... cu media de absolvire a studiilor .................................................; absolvent(a) al(a) cursurilor postuniversitare ....................................................., cu durata studiilor de ................................ ani, specialitatea .............................., promotia ............. cu media de absolvire ........................
   3. Am obtinut definitivatul in anul ............, cu media ............, gradul II in anul ............, cu media ............, gradul I in anul ............, cu media ............, doctoratul in anul ............, in specialitatea ................................................................................................
   4. La 1 septembrie 2011 am avut ............ ani intregi vechime in invatamant.
   5. Sunt/nu sunt casatorit(a); sotul (sotia) este/nu este in prezent incadrat(a) permanent in functia de ................................................................................................ de la ............................................................, localitatea ................................................, judetul (sect.) ...................................., am/avem ............ copii in intretinere.
   6. In perioada 1 septembrie 2006-31 august 2012 am fost detasat(a) astfel:
   - An scolar 2006-2007 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ........................ de la .........................
   - An scolar 2007-2008 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de .............................. de la .............................
   - An scolar 2008-2009 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de .............................. de la .............................
   - An scolar 2009-2010 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de .............................. de la .............................
   - An scolar 2010-2011 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de .............................. de la .............................
   - An scolar 2011-2012 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de .............................. de la .............................
   7. Anexez propunerea inspectorului scolar de specialitate de a fi detasat(a) in anul scolar 2012/2013 si solicitarea unitatii scolare primitoare.
   8. Am luat cunostinta ca nu mi se vor plati drepturile de detasare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu completarile ulterioare.
   9. Performantele profesionale sunt prezentate in Curriculum vitae anexat.
    ANEXEZ, IN URMATOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii de invatamant unde sunt titular(a):
   1) acordul de detasare al inspectoratului scolar al carui titular sunt (pentru candidatii proveniti din alte judete);
   2) Curriculum vitae in care prezint performantele profesionale, insotit de documentele justificative;
   3) copii legalizate de pe actele de studii si foaia matricola;
   4) acte doveditoare in situatia schimbarii numelui (daca este cazul);
   5) copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
   6) recomandarea consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant la care am functionat in anul scolar 2011-2012;
   7) copii ale deciziilor de detasare din perioada 1 septembrie 2006 - 31 august 2012 (daca este cazul);
   8) adeverinta de vechime in invatamant;
   9) copie de pe buletinul/cartea/adeverinta de identitate;
   10) adeverinta de salariat a sotului/sotiei (cu specificarea clara a locului de munca la care este incadrat(a));
   11) copia certificatelor de nastere ale copiilor (daca este cazul).
    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate.

   

Data ............................... Semnatura ...............................

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Nr. ........./.............. 2012
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   

Acordul de detasare al I.S.J./l.S.M.B.
Se certifica exactitatea datelor ..................................................................
Luat in evidenta I.S.J./I.S.M.B.
Inspector scolar pentru managementul resurselor umane
........................................................
..................................................................
(pentru cadrele didactice titulare participante la concurs provenite din alte judete, care solicita detasare la cerere)
Viza Oficiului Juridic
..................................................................

    ___________
    a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
Domnule Inspector Scolar General,
(cerere de detasare la cerere prin concurs specific)

    Subsemnatul(a) (inclusiv initiala tatalui) ..................................................................., nascut(a) la data de ................19..........., ................................................ titular(a) pe(la) postul (catedra) de ................................................................ de la (unitatea de invatamant) ................................................................ localitatea ................................................, judetul (sectorul) ................................................, va rog sa-mi aprobati detasarea la cerere incepand cu 1 septembrie 2012 pe(la) un post/o catedra publicat(a) vacant(a).
    Mentionez urmatoarele:
   I. Am domiciliul in localitatea ................................................, judetul (sectorul) ................................, strada ................................ nr. ................, bloc ................, ap. ................, TELEFON: ................................; conform actului de identitate ................ seria ................ nr. .......... eliberat de ................................; COD NUMERIC PERSONAL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   II. Sunt absolvent(a) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Sc. de maistri, Sc. postliceala, Lic. ped.) ....................................................................................................... Facultatea ............................................................................... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata) ................................................................, cu durata studiilor de ..... ani (curs zi; seral; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia ................, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ................, cu specializarea principala ................................................ secundara ................................................ (1) P ......,......
    Dupa absolvirea invatamantului universitar de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
   - Facultatea ................................................................, cu durata studiilor de ................. ani (curs zi; seral; fara frecventa; invatamant la distanta), promotia ..................., cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ................................................. cu specializarea .............................................................. P ......,......
   - Studii postuniversitare de specializare cu durata de ........... semestre(1) .................................... P ......,......
   - Studii academice postuniversitare cu durata de ........... semestre(1) .................................... P ......,......
   - Studii aprofundate de specialitate cu durata de ........... semestre(1) .................................... P ......,......
   - Masterat in sistem postuniversitar ................................................................................... P ......,......
   - Cursuri de perfectionare postuniversitare cu durata de ........... semestre(1) .................................... P ......,......
   - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mica de 3 semestre ...................................................................................... P .....,.....
   - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata mai mica de 3 semestre ...................................................................................... P .....,.....
   - Dupa absolvirea ciclului I de studii universitare de licenta am absolvit studii postuniversitare in domeniul(1) ...................................................................................... P .....,.....
   III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media ...........; am DEFINITIVATUL cu media .............; GRADUL II cu media .............; GRADUL I cu media ..........................; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I in anul ............, in specialitatea ............; GRADUL DIDACTIC I obtinut pe baza de examene, urmat de DOCTORAT in specializarea ................................................................ P .....,..... CATEGORIA (pentru antrenori) ................... in specializarea ......................................................... P .....,.....
   IV. CALIFICATIVUL obtinut in anul scolar 2009/2010 ............................................; si in anul scolar 2010/2011 ................................................. P .....,.....
   NOTĂ: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
   c) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   d) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative, cu exceptia situatiilor de la punctul a).
   V.1. In perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2011, am desfasurat urmatoarea activitate metodica: la nivelul scolii(2) P .....,..... judetului (municipiului Bucuresti)(3) P .....,.....; la nivel national(3) P .....,.....; la nivel international(3) P .....,.....
   NOTĂ: a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2011-2012.
   b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii in al doilea an de activitate se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2010-2011.
   c) La nivelul scolii se acorda 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat in ultimii doi ani scolari incheiati la grupa/clasa cu copii/elevi integrati proveniti din invatamantul special, fata de punctajul acordat la punctul V.1.a).
   d) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
   V.2. In ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, in colective de elaborare a unor acte normative si legislative vizand calitatea activitatii specifice domeniului invatamant, pentru:
   - Elaborarea de programe scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .....,.....
   - Elaborarea de manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .....,.....
   - Elaborarea de monografii / lucrari stiintifice inregistrate ISBN; P .....,.....
   - Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;
   - Elaborarea de articole si studii de specialitate, publicate in diferite reviste de specialitate la nivel judetean sau national, inregistrate cu ISSN;P .....,.....
   - Elaborarea de carti in domeniul educational/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent stiintific in domeniu; P .....,.....
   - Elaborarea de mijloace de invatamant omologate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; P .....,.....
   V.3. Activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da Vinci s.a.), altele decat cele punctate anterior; P .....,.....
   V.4. Activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de Centru! National de Formare a Personalului din invatamantul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinta echivalenta;
   V.5. Activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic, in cadrul programelor de formare continua, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si alte institutii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe s. a.), finalizate in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar) cu adeverinta/certificat/diploma. P .....,.....
   VI. La 1 septembrie 2011 am avut: ................ ani intregi, vechime efectiva la catedra (inclusiv perioada rezervarii catedrei). P .....,.....
   

TOTAL PUNCTAJ: P .....,.....

   VII. Criteriile social - umanitare (Da / Nu): a) ....... b) ....... c) ....... d) ....... e) ....... f) ........
   VIII. in perioada 1 septembrie 2006 - 31 august 2012 am fost detasat(a) astfel:
   - An sc. 2006-2007 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ............................. de la ...................................
   - An sc. 2007-2008 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ............................. de la ...................................
   - An sc. 2008-2009 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ............................. de la ...................................
   - An sc. 2009-2010 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ............................. de la ...................................
   - An sc. 2010-2011 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ............................. de la ...................................
   - An sc. 2011-2012 detasat(a) la cerere/in interesul invatamantului la postul/catedra de ............................. de la ...................................
   IX. Am luat cunostinta ca nu mi se vor plati drepturile de detasare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu completarile ulterioare.
    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate.

   

Data .............................. Semnatura .........................

    ___________
   (1) Se puncteaza nivelul studiilor;
   (2) Documente cu confirmarea scrisa a directorului unitatii de invatamant;
   (3) Documente cu confirmarea scrisa a inspectorului scolar de specialitate.

   NOTĂ. Punctajul se completeaza de catre unitatea de invatamant la care cadrul didactic este titular/detasat si eventual se recalculeaza in prezenta celui in cauza de inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane sau de catre inspectorul scolar de specialitate, membru in comisia de mobilitate.

    ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE (in dosar):
   1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a), autentificata de conducerea unitatii de invatamant.
   2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care sa rezulte domiciliul.
   3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola).
   4. Copii autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
   5. Aprecierea conducerii unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a) din care sa rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administratie pentru anii scolari 2009/2010 si 2010/2011 (conform fisei de evaluare) si calificativul partial pentru anul scolar 2011-2012 (daca este cazul).
   6. Fisa/fisele de evaluare a activitatii metodice si stiintifice la nivel de scoala, judet, national, insotita de documentele justificative.
   7. Copii ale programelor scolare elaborate si aprobate, ale copertilor manualelor scolare, ghidurilor si cartilor, ale studiilor si articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a).
   8. Copii ale adeverintelor/diplomelor din care reiese participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si/sau participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   9. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor, autentificata de conducerea unitatii de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a).
   10. Copii ale deciziilor de detasare din perioada 1 septembrie 2006 - 31 august 2012 (daca este cazul);
   11. Adeverinta, eliberata de unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a)/detasat(a), din care sa rezulte vechimea la catedra.
   12. Documentele care sa ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
   13. Candidatii din alte judete vor anexa, in mod obligatoriu, adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului respectiv din care sa rezulte ca cererea de detasare la cerere a solicitantului in alt judet a fost luata in evidenta.
   *) Subsemnatul(a) ................................, legitimat(a) cu (B.I/C.I) ........................... seria ........ nr. ........., eliberat de Politia ................., OPTEZ ca incepand cu 1 septembrie 2012, sa fiu detasat(a) la cerere pe (la) postul/catedra:
    ___________
   *) NOTA: Se completeaza dupa repartizare.
   


Unitatea de invatamant

Post/catedra (Nr. ore)

Localitatea

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


   

Data .......................... Semnatura ......................................

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 31. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
ANEXA Nr. 23
  la Metodologie

   
Calculul mediei de departajare in cazul mediilor egale, pentru absolventii care au finalizat studiile in alte tari si au obtinut certificat pentru echivalarea studiilor eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Romania

   1. In conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4454 din 4.07.2005, anexa 2, media generala de absolvire se calculeaza dupa formula - MGE = MGA x 10: Nmax - unde:
    MGE reprezinta media generala de absolvire echivalata in Romania;
    MGA reprezinta media generala de absolvire din tara in care s-au finalizat studiile;
    Nmax reprezinta nota maxima din sistemul de notare din tara in care a absolvit.
   2. In cazul in care absolventii inscrisi la concurs provin din tari cu sistem de notare pe baza de calificative, conversia acestora se realizeaza astfel:
   - Calificativul "foarte bine" - nota 5 - pentru tarile in care se aplica alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
   - Calificativul "bine" - nota 4 - pentru tarile in care se aplica alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
   - Calificativul "satisfacator" - nota 3 - pentru tarile in care se aplica alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
    Pentru obtinerea mediei generale de absolvire echivalata in Romania, dupa conversia mai sus mentionata, se va aplica formula de la pct.1.
   3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetica dintre media generala de absolvire echivalata in Romania si media obtinuta la examenul de licenta/diploma/stat/absolvire.
   4. Media obtinuta la examenul de licenta/diploma/stat/absolvire, mentionata la pct.3 se calculeaza dupa aceeasi formula (eventual conversie) de la pct. 1 si 2.
    In consecinta, pentru absolventii care au finalizat studiile in Ucraina, Republica Moldova sau alte tari si au obtinut diplome echivalate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Romania, in urma precizarilor de mai sus, calificativele sunt echivalate dupa cum urmeaza:
    Calificativul "foarte bine" - nota 10 in sistemul de notare M.E.C.T.S.
    Calificativul "bine" - nota 8 in sistemul de notare M.E.C.T.S.
    Calificativul "satisfacator" - nota 6 in sistemul de notare M.E.C.T.S.

   
ANEXA Nr. 24
  la Metodologie

    Unitatea de invatamant /Centrul __________
   

Nr.
crt.
Numele si
prenumele
candidatului
repartizat
Rezultatul obtinut la proba practica/ orala in profilul postului Nota obtinuta la concurs Unitatea de
invatamant
Localitatea Post/
catedra
Cod post Tipul de repartizare:
- pentru angajare pe
perioada nedeterminata;
- pentru angajare pe
perioada determinata;
- plata cu ora
Observatii

   

Presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului,
______________________________________
(Numele si prenumele)
L.S.
   
ANEXA Nr. 25
la Metodologie

   
CALENDARUL
mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013

    Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se monitorizeaza/organizeaza/auditeaza la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizie a inspectorului scolar general, pana la data de 3 ianuarie 2012, in urmatoarea componenta:
   a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii in domeniul managementului resurselor umane;
   b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu atributii referitoare la managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
   c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/directori de unitati de invatamant de nivel liceal;
   d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/inspector responsabil pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar isi desfasoara activitatea conform prezentului calendar si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadei prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara, in baza hotararilor comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar sau a consiliului de administratie al inspectoratului scolar, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia transferarii pentru restrangere de activitate, pretransferarii prin consimtamant intre unitati, a intregirilor de norma didactica si a completarilor de norma didactica pe perioada nedeterminata.
    Comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic.
    Reprezentantii organizatiilor sindicale din invatamant reprezentative la nivelul judetului/municipiului Bucuresti participa ca observatori la toate etapele mobilitatii personalului didactic de predare si de pregatire/instruire practica din invatamantul preuniversitar. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei documentele finale.
   I. Ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant, inspectoratele scolare revizuiesc deciziile de restructurare a retelei scolare si in baza acestora emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului national de invatamant afectat de aceste schimbari.
    Pentru cadrele didactice titulare la nivelul gimnazial/scoala de arte si meserii in unitati cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care indeplinesc conditiile de ocupare a unui post didactic de nivel liceal, la solicitarea acestora, inspectoratele scolare emit noi documente de numire in care se precizeaza nivelul cel mai inalt de invatamant al unitatii, in functie de postul/catedra ocupat(a).
   
Perioada: 3-6 ianuarie 2012
   II. Ordinea desfasurarii etapelor mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013 este urmatoarea:
   1. Intocmirea de catre unitatile de invatamant a listelor cuprinzand personalul didactic titular care indeplineste conditiile legale de pensionare la 1 septembrie 2012 si comunicarea lor inspectoratului scolar:
   a) pentru limita de varsta;
   b) la cerere, pentru pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala.
   
Perioada: 5-10 ianuarie 2012
   2. Constituirea catedrelor, incadrarea personalului didactic titular in invatamant si solutionarea cererilor de intregire a normei didactice a personalului didactic titular conform prezentei metodologii pentru anul scolar 2012-2013:
   a) la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare;
   
Perioada: 11-25 ianuarie 2012
   b) analiza, corectarea si avizarea proiectului de incadrare si a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de catre inspectoratul scolar.
   
Perioada: 26 ianuarie-8 februarie 2012
   3. Transferarea personalului didactic titular al sistemului national de invatamant preuniversitar disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare:
   a) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
   
Termen: 15 februarie 2012
   b) afisarea, la inspectoratele scolare, a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2012;
   
Termen: 15 februarie 2012
   c) depunerea solicitarilor de catre cadrele didactice aflate in restrangere de activitate pentru obtinerea consimtamantului in vederea solutionarii restrangerii de activitate;
   
Perioada: 16-22 februarie 2012
   d) analiza in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant a solicitarilor si comunicarea hotararii cu privire la acordarea/neacordarea consimtamantului;
   
Perioada: 23-24 februarie 2012
   e) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita solutionarea restrangerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului scolar;
   
Perioada: 28 februarie-6 martie 2012
   f) desfasurarea probelor practice/orale;
   
Perioada: 7-9 martie 2012
   g) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate;
   
Perioada: 7-9 martie 2012
   h) inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate;
   
Perioada: 12-13 martie 2012
   i) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea punctajelor finale;
   
Termen: 14 martie 2012
   j) solutionarea cererilor de restrangere de activitate in sedinta publica;
   
Perioada: 15-16 martie 2012
   k) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a restrangerilor;
   
Perioada: 19-20 martie 2012
   l) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
   
Termen: 21 martie 2012
   m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare.
   
Termen: 22 martie 2012
   4. Organizarea si desfasurarea examenului national de definitivat:
   a) sustinerea inspectiilor speciale la clasa;
   
Perioada: 1 noiembrie 2011-5 iunie 2012
   b) sustinerea probei scrise;
   
Termen: 17 iulie 2012
   c) afisarea rezultatelor;
   
Termen: 23 iulie 2012
   d) inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare;
   
Perioada: 23-24 iulie 2012
   e) rezolvarea contestatiilor;
   
Termen: 25 iulie 2012
   f) afisarea rezultatelor finale.
   
Termen: 26 iulie 2012
   5. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar:
   a) afisarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a solutionarii restrangerilor de activitate si ca urmare a acordarii prelungirii contractelor pe perioada nedeterminata/determinata pentru anul scolar urmator la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare;
   
Termen: 28 martie 2012
   b) afisarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare;
   
Termen: 28 martie 2012
   c) verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs si a graficului de desfasurare a probelor la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare;
   
Termen: 30 martie 2012
   d) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unitatii de invatamant/centrului care organizeaza concurs si ale candidatilor care solicita angajare in baza notelor de la concursul din iulie 2010 si/sau la concursul din iulie 2011;
   
Perioada: 2-12 aprilie 2012
   e) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar;
   
Perioada: 18-27 aprilie 2012
   f) validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs;
   
Perioadele: 20-28 aprilie 2012; 26-31 iulie pentru absolventii promotiei 2012
   g) afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor la clasa;
   
Termen: 30 aprilie 2012
   h) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa;
   
Perioada: 2 mai-8 iunie 2012
   i) desfasurarea probei scrise;
   
Termen: 2 august 2012
   j) afisarea rezultatelor la centrele de concurs si la inspectoratele scolare;
   
Termen: 7 august 2012
   k) inregistrarea contestatiilor la centrele de concurs si transmiterea acestora catre centrele de evaluare;
   
Perioada: 7-8 august 2012
   l) rezolvarea contestatiilor;
   
Termen: 9 august 2012
   m) afisarea rezultatelor finale la centrele de concurs si la inspectoratele scolare.
   
Termen: 10 august 2012
   5.1. Etapa I de repartizare - repartizarea in sedinta publica, la nivel de centru de concurs/unitate de invatamant, a candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 7,00 (sapte) la concursul din 2012, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate in vederea angajarii pe perioada nedeterminata:
   a) repartizarea in sedinta publica, la nivelul centrului de concurs/unitatii de invatamant, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata;
   
Termen: 13 august 2012
   b) reactualizarea si afisarea listei posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata la centrele/unitatile de invatamant care organizeaza concurs;
   
Termen: 14 august 2012
   c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
   
Termen: 31 august 2012
   5.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea in sedinta publica, la nivel de centru de concurs/unitate de invatamant, a candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioada determinata:
   a) repartizarea in sedinta publica, la nivelul centrului de concurs/unitate de invatamant, a candidatilor care au obtinut cel putin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate in vederea angajarii pe perioada determinata;
   
Termen: 16 august 2012
   b) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra;
   
Termen: 31 august 2012
   c) transmiterea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei candidatilor repartizati si a listei candidatilor ramasi nerepartizati;
   d) publicarea, la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei candidatilor repartizati si a listei candidatilor ramasi nerepartizati.
   
Termen: 17 august 2012
   6. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului scolar, prin completarea normei didactice a personalului didactic titular:
   a) depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice de catre personalul didactic titular la inspectoratele scolare;
   
Perioada: 8-9 august 2012
   b) afisarea punctajelor;
   
Termen: 10 august 2012
   c) depunerea contestatiilor la punctaje;
   
Zilele: 10 si 13 august 2012
   d) solutionarea contestatiilor si afisarea listelor finale;
   
Termen: 14 august 2012
   e) solutionarea completarilor de norma didactica in sedinta publica organizata la nivel judetean;
   f) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
   
Termen: 20 august 2012
   g) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
   
Termen: 31 august 2012
   7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului scolar, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant:
   a) depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre cadrele didactice care solicita pretransfer prin consimtamantul unitatilor de invatamant la inspectoratele scolare, precum si la unitatile de invatamant pentru obtinerea acordului pentru pretransfer; verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si consilierul juridic al inspectoratului scolar;
   
Perioada: 16-20 august 2012
   b) desfasurarea probelor practice/orale;
   
Termen: 21 august 2012
   c) analiza, in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant, a solicitarilor si comunicarea hotararii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer;
   
Termen: 22 august 2012
   d) depunerea acordurilor emise unitatile de invatamant, de catre personalul didactic care solicita pretransfer prin consimtamantul unitatilor de invatamant, la comisia de mobilitate a inspectoratului scolar;
   
Perioada: 22-23 august 2012
   e) solutionarea cererilor de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant in sedinta publica;
   
Termen: 24 august 2012
   f) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a cererilor de pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant;
   
Zilele: 24 si 27 august 2012
   g) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
   
Termen: 28 august 2012
   h) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare.
   
Termen: 31 august 2012
   8. Detasarea in interesul invatamantului:
   a) numirea, prin detasare in interesul invatamantului, in functiile de conducere, indrumare si control neocupate prin concurs;
   
Termen: 16 august 2012
   b) inregistrarea, de catre inspectorii de specialitate, a solicitarilor unitatilor de invatamant; inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer sau repartizare, la inspectoratele scolare;
   
Perioada: 17-21 august 2012
   c) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;
   
Termen: 22 august 2012
   d) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;
   
Termen: 28 august 2012
   e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a modificarii duratei contractelor de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata si aprobarii detasarilor in interesul invatamantului;
   f) solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer sau repartizare, in sedinta publica, prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;
   
Termen: 29 august 2012
   g) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare in interesul invatamantului.
   
Termen: 31 august 2012
   9. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate la nivelul inspectoratului scolar de cadrele didactice titulare care solicita detasare la cerere, de candidatii ramasi nerepartizati dupa concursul din sesiunea 2012, precum si de candidatii care solicita angajare in baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2011 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2010:
   a) inregistrarea, la unitatile de invatamant, a cererilor de continuitate pentru detasare la cerere;
   
Termen: 16 august 2012
   b) comunicarea la inspectoratele scolare a acordului/refuzului consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant pentru continuitate prin detasare la cerere si cadrelor didactice solicitante;
   
Termen: 20 august 2012
   c) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, pentru cadrele didactice care solicita continuitate pentru detasare la cerere, respectiv detasare la cerere prin concurs sau concurs specific, verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si consilierul juridic al inspectoratului scolar;
   
Perioada: 17-21 august 2012
   d) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;
   
Termen: 22 august 2012
   e) afisarea punctajelor la inspectoratele scolare;
   
Termen: 22 august 2012
   f) depunerea contestatiilor la punctaje la inspectoratele scolare;
   
Perioada: 22-23 august 2012
   g) solutionarea contestatiilor si afisarea listelor finale la inspectoratele scolare;
   
Termen: 24 august 2012
   h) solutionarea, in sedinta publica, a cererilor de continuitate pentru detasare la cerere;
   i) repartizarea, in sedinta publica, a cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in unitatile de invatamant preuniversitar;
   j) repartizarea, in sedinta publica, a cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere in ordinea descrescatoare a punctajelor;
   k) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii detasarilor la cerere si ca urmare a acordarii prelungirii contractelor pe perioada determinata pentru anul scolar urmator;
   
Termen: 29 august 2012
   l) repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul din sesiunea 2012, precum si a candidatilor care solicita angajare in baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011;
   
Perioada: 30-31 august 2012
   m) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare in interesul invatamantului.
   
Termen: 31 august 2012
   10. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de plata cu ora la nivelul unitatilor de invatamant:
   a) depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de plata cu ora la unitatile de invatamant si inspectoratele scolare;
   
Perioadele: 2-12 aprilie 2012; 16-17 august 2012
   b) atribuirea orelor in regim de plata cu ora la nivelul unitatilor de invatamant;
   
Termen: 3 septembrie 2012
   c) transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei posturilor ocupate in regim de plata cu ora si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati in etapele anterioare;
   
Termen: 4 septembrie 2012
   d) afisarea listei posturilor didactice vacante/rezervate la inspectoratele scolare;
   
Termen: 5 septembrie 2012
   e) repartizarea candidatilor conform art. 158 din prezenta metodologie;
   
Perioada: 6-7 septembrie 2012
   f) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
   
Termen: 10 septembrie 2012
   III. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
   
Termen: 17 septembrie 2012

    ___________
    ANEXA Nr. 25 a fost modificata prin punctul 32. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
ANEXA Nr. 26
  la Metodologie

   
-
Model -

   
RAPORT
al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitatii de invatamant, referitor la cadrele didactice care au solicitat consimtamantul pentru pretransfer pe un post didactic/o catedra vacant(a)

    Subsemnatul, ............................................., profesor titular la catedra de ......................................, presedinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic din ..............................., localitatea ..............., judetul ............................., numit prin Decizia nr. ........./........, impreuna cu ............................. si ................., membri ai comisiei, am desfasurat in perioada ................................................ urmatoarele activitati:
   - am preluat solicitarile (si documentele anexate), inregistrate la secretariatul unitatii de cadre didactice titulare care au solicitat consimtamantul pentru pretransfer pe un post didactic/o catedra vacant(a) din unitate;
   - am verificat dosarele cadrelor didactice si am ierarhizat cadrele didactice care solicita acelasi/aceeasi post/catedra conform criteriilor prevazute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea descrescatoare a punctajelor.
    Au depus solicitari un numar de .............. cadre didactice, dupa cum urmeaza:
   1. Doamna/Domnul ............................................., cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ............................................ de la ............................................., localitatea ........................................, judetul .................................................., cu specializarile ........................................................., pentru postul/posturile/catedra/catedrele ..............................................................................................................;
   2. ........................................................................................................................................................
    In baza documentelor anexate solicitarilor, am concluzionat urmatoarele:
   - Propunem acordarea consimtamantului pentru pretransferul pe postul didactic/catedra de ............................... din unitate pentru doamna/domnul ................................., cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ...................................... de la ............................., localitatea ..............................., judetul .................................................., cu specializarile ....................................., din urmatoarele motive:
   - indeplineste conditiile de studii necesare ocuparii postului didactic/catedrei;
   - are avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei;
   - indeplineste conditiile prevazute la criteriul ............................... si are punctajul .................... .
   - Propunem neacordarea consimtamantului pentru pretransferul pe postul didactic/catedra de ............... din unitate pentru doamna/domnul ..............., cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ............. de la ............, localitatea ............., judetul ................, cu specializarile ........................, din urmatoarele motive: ....................................................................................................................................

   

Presedinte,
.......................
Membri
...................
...................
...................

    ___________
    ANEXA Nr. 26 a fost introdusa prin punctul 33. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.

   
ANEXA Nr. 27
  la Metodologie

   
1.
Model de acord emis de directorul unitatii de invatamant privind pretransferul prin consimtamant intre unitatile de invatamant

    (Antetul unitatii)
    Nr. ............./.................

    Catre

   
Domnul/Doamna ..................................................... ...........................................................................................................................................................
(adresa de domiciliu, conform documentelor anexate in dosar)

    Ca urmare a Solicitarii dumneavoastra nr. ............/.............. referitoare la pretransferul prin consimtamant intre unitatile de invatamant pe un post didactic/o catedra vacant(a) din unitatea noastra de invatamant,
    in baza Adresei nr. ............/............., anexata solicitarii dumneavoastra, prin care conducerea/conducerile .................................................................................................... (unitatea/unitatile de invatamant in care cadrul didactic este titular) isi exprima acordul pentru pretransferul dumneavoastra prin consimtamant intre unitatile de invatamant,
    avand in vedere ca din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastra rezulta ca indepliniti conditiile legale si va incadrati in criteriile de selectie stabilite pentru ocuparea postului solicitat,
    va informam ca, in sedinta Consiliului de administratie al ......................... din data de ..... ........ ........, a fost validata propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de acordare a consimtamantului privind pretransferarea dumneavoastra incepand cu 1 septembrie 2012 pe postul didactic/catedra vacant(a) de ........................................................... (disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului), formata dintr-un numar de .......... ore (.......... ore TC+CDL si ............ ore optionale) publicat(a) de unitatea noastra, avand codul ......... .
    Prezenta comunicare va fi atasata solicitarii pe care o veti depune in atentia comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru solutionarea cererilor de pretransfer in sedinta publica.

   

Director,
........................
   
2.
Model de adresa de instiintare a inspectoratului scolar referitor la acordurile emise pentru pretransfer prin consimtamant intre unitatile de invatamant

    (Antetul unitatii)
    Nr. .............../...............

    Catre
    Inspectoratul Scolar Judetean ........................................................... /al Municipiului Bucuresti
    In atentia presedintelui comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic
   
din invatamantul preuniversitar
    Prin prezenta va facem cunoscut ca, in sedinta Consiliului de administratie al ................................... din data de ....................., a/au fost analizata(e) propunerea/propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant de acordare a consimtamantului privind pretransferul prin consimtamant intre unitatile de invatamant, incepand cu 1 septembrie 2012, pe posturi didactice/catedre vacante din unitate pentru urmatoarele cadre didactice, titulare in invatamantul preuniversitar:
   1. Domnul/Doamna ................................................., cadru didactic titular pe postul didactic/catedra de ........................................... de la ..........................................., judetul/sectorul ...................................., localitatea ........................................../Bucuresti, cu specializarile .................................................................., pentru postul didactic/catedra vacant(a) de ................................... formata dintr-un numar de .......... ore (........... ore TC+CDL si .......... ore optionale), nivelul ....................................., regimul de mediu .................., cu predare in limba .................................., publicat(a) de unitatea noastra, avand codul ......................... . In urma verificarii documentelor atasate cererii, a rezultat faptul ca domnul/doamna ....................... indeplineste conditiile legale pentru a fi pretransferat(a) pe postul didactic/catedra mentionat(a) anterior si se incadreaza in criteriile de selectie.
   2. ........................................................................................................................................................
    In conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si legalitatea demersurilor efectuate si a solutiei validate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
    Anexam, in copie, avizata "conform cu originalul":
   - decizia de constituire a comisiei de mobilitate a personalului didactic la nivelul unitatii de invatamant;
   - procesul-verbal incheiat in urma activitatilor desfasurate de comisia de mobilitate a personalului didactic din unitatea de invatamant;
   - propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic privind validarea cadrelor didactice selectate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant;
   - procesul-verbal al sedintei Consiliului de administratie al ................ in care au fost analizate propunerile comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitatii de invatamant;
   - acordurile emise cadrelor didactice privind pretransferul prin consimtamant intre unitatile de invatamant.

   

Director,
.........................
    ___________
    ANEXA Nr. 27 a fost introdusa prin punctul 33. din Ordin nr. 4472/2012 incepand cu 25.06.2012.