"Consultarea şi managementul informării în şcolile europene: Participare în Comunitate (CIMES)"

Şcolile sunt cele care transmit noua cultură! Cadrele didactice participă direct la înnoirea şcolii, la colaborarea internaţională, la schimbul de idei şi la transpunerea în viaţă a politicii în domeniul educaţiei şi prin aceasta sunt garanţii calităţii învăţământului şi eficienţei reformelor implementate de guverne.

Dacă dorim ca profesoarele şi profesorii să fie responsabili pentru efectele schimbărilor educaţionale, trebuie să le furnizăm informaţiile corespunzătoare şi să le oferim posibilitatea de a se consulta, pentru a putea participa activ la procesele comunitare. Aportul lor, în calitate de educatori şi instructori profesionişti, va contribui la crearea culturii caracterizate prin independenţă, responsabilitate, prin sentimentul de reciprocitate, care sunt elementele cheie pentru dezvoltarea în viitor a stabilităţii economice şi a dialogului social

În timpul crizei economice şi al schimbărilor demografice, sectorul învăţământului se pare că a devenit unul din domeniile cele mai importante şi cele mai sensibile în economia naţională şi europeană. Acest sector, de asemenea, expus la numeroase dificultăţi şi trebuie să facă faţă multor provocări. Premizele reformelor sistemelor de învăţământ se bazează pe ideea că şcolile trebuie să devină tot mai „competitive” în aşa fel, încât să poată răspunde la exigenţele pieţei muncii, aflata în permanentă schimbare, şi să se adapteze la logica sferei de afaceri. Se naşte întrebarea dacă aceste principii trebuie să reprezinte fundamentul viitoarelor concepţii privind învăţământul.
Statele membre se află în faţa necesităţii de a analiza propriile sisteme de învăţământ în scopul pregătirii generaţiilor viitoare pentru schimbările ce au loc în economia mondială  şi pentru menţinerea dezvoltării economice. Concurenţa economică şi dezvoltarea echilibrată pot fi promovate pe calea creşterii creativităţii, colaborării şi conlucrării în cadrul şcolilor europene. Acest lucru nu este posibil fără o bună strategie de informare şi management în scopul participării active a cadrelor didactice în procesul luării deciziilor în şcoală, atât la nivel naţional cât şi european.
În situaţia economică dificilă, informaţia adecvată şi consultarea cu partenerii sociali reprezintă condiţia participării cu succes la procesele comunitare, este şi condiţia de ameliorare a dialogului social în şcolile europene în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările care candidează.

Proiectul "Consultările şi gestionarea informaţiei în şcolile europene: Participare în Comunitate (CIMES)" are ca scop angajarea sindicatelor cadrelor didactice din învăţământ  în dialogul social al educaţiei prin intermediul informării lor cu dreptul european şi politica în domeniul informaţiilor, consultărilor şi participării active. O atenţie deosebită se va acorda directivei 2002/14/WE, care stabileşte condiţiile generale cadru de informare şi desfăşurarea a consultărilor cu angajaţii, şi care ajută la dezvoltarea acestor forme de informare şi consultare bazate pe respect reciproc, încredere, colaborare, deschidere şi creativitate.

La proiect participă sindicatele din state membre ale Uniunii Europene (Polonia, Portugalia, Ungaria, Bulgaria şi România) şi din ţări candidate (Muntenegru şi Serbia). Aceasta va permite un schimb larg de idei şi bune practici pe tema gestionării eficiente a informaţiei în domeniul învăţământului, şi în consecinţă va duce la o participare productivă şi activă a partenerilor sociali la îmbunătăţirea dialogului social  comunitar.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului se referă la Directiva 2002/14/EC, a cărei implementare va servi la popularizarea şi dezvoltării culturii de informare şi consultare, inclusiv a respectului reciproc, a încrederii, colaborării, deschiderii şi creativităţii. Realizarea proiectului comun va reprezenta o bază pentru schimbul de idei şi bune practici între reprezentanţii sindicatelor cadrelor didactice din învăţământul ţărilor partenere. Proiectul are ca scop şi sublinierea importanţei managementului informaţiei şi consultării ca factor cheie de ameliorare a dialogului social.

 Obiective specifice:

- analiza legislaţiei şi politicii Uniunii Europene din punct de vedere al participării angajaţilor la consultări, cu accent deosebit pe gradul de implementare a  Directivei 2002/14/EC în legislaţia naţională privind sectorul învăţământului în fiecare ţară parteneră;

- cercetarea nevoilor în domeniul informării, consultării şi participării active a sindicatelor din învăţământ din Polonia, Portugalia, Bulgaria, România, Serbia, Muntenegru şi Ungaria;

- asigurarea perfecţionării la nivel înalt a membrilor organizaţiilor partenere în vederea satisfacerii acestor cerinţe;

- creşterea nivelului de cunoştinţe al cadrelor didactice în domeniul drepturilor lor la informare şi consultare, factor de bază al participării eficiente în cadrul proceselor comunitare;

- promovarea rolului şi importanţei informării şi consultării ca factori cheie în cadrul participării eficiente a sindicatelor din învăţământ la dezvoltarea dialogului social în comunitate;

- susţinerea participării active a reprezentanţilor angajaţilor la procesele de luare a deciziilor în ţările partenere;

- schimbul de bune practici, competenţe şi idei între ţările partenere;

- întărirea colaborării internaţionale între organizaţiile partenere.

ACTIVITATI ŞI REZULTATE

Acţiunile în cadrul proiectului cuprind trei reuniuni internaţionale şi şapte seminarii naţionale, precum şi popularizarea proiectului, a materialelor de promovare prin intermediul website-ului proiectului şi întocmirea unei publicaţii.

Conferinţe internaţionale
Conferinţa de inaugurare a proiectului - Sofia, Bulgaria
Conferinţa de pregătire a concepţiei seminariilor naţionale - Varşovia, Polonia
Conferinţa de bilanţ al rezultatelor proiectului şi de prezentare a publicaţiei - Budapesta, Ungaria

Seminarii naţionale
Sofia, Bulgaria
Bucureşti, România
Budapesta, Ungaria
Varşovia, Polonia
Podgorica, Muntenegru
Belgrad, Serbia
Lisabona, Portugalia

DISEMINAREA REZULTATELOR

Rezultatele proiectului vor fi prezentate într-o publicaţie finală care va fi elaborată în limbile polonă, portugheză, maghiară, bulgară, română, muntenegreană, sârbă şi engleză. Publicaţia va fi disponibilă în format electronic, cu posibilitate de descărcare, pe website-ul proiectului şi în versiune tipărită.

Va cuprinde concluzii şi recomandări pentru viitor în scopul promovării legislaţiei şi politicii europene privind:

  1. - atragerea angajaţilor în procesul de luare a deciziilor în comun;
  2. - perfecţionarea abilităţilor reprezentanţilor cadrelor didactice în domeniul comunicării eficiente;
  3. - susţinerea participării lor active la dialogul social în ţările partenere;
  4. - îmbogăţirea cunoştinţelor cadrelor didactice pe tema dreptului lor la informaţie; - promovarea rolului şi importanţei gestionării procesului de informare şi consultare care reprezintă condiţia fundamentală de îmbunătăţire a calităţii şi eficienţei dialogului social european.

LIDER DE PROIECT:

Uniunea Cadrelor Didactice din Polonia (ZNP) Polonia

 PARTENERII PROIECTULUI:

Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) Portugalia

Pedagogusok Szakszervezete (SEH) Węgry

Синдиката на българските учители (SBU) Bułgaria

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) România

Sindikat Prosvjete Crne Gore (SPCG) Czarnogóra

Синдикат образовања Србије (TUS) Serbia