Metodologie scolarizarea la domiciliu si in spitale
format .pdf

Metodologie de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar - Anexa OMECTS 6143/2011
format .pdf

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar - Anexa OMECTS 5561/2011
format .pdf

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 - Anexa OMECTS 5560/2011
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5560/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5557/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5558/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5553/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
format .doc

Ordin MECTS nr. 5552/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
format .pdf

Ordin MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5545/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5489/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar
format .doc

Ordin MECTS nr. 5488/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare
format .doc

Ordin MECTS nr. 5486/2011 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
format .doc

Ordin MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală" si Ordin MECTS nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5346/2011privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal si Ordin MECTS nr. 5546/2011 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învăţământul preuniversitar
format .pdf

Ordin MECTS nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă"
format .pdf

Ordin MECTS nr. 4865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic
format .pdf

Instructiunea MECTS nr. 6/2011 privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar
format .pdf

Instructiunea MECTS nr. 5/2011 privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2011-2012
format .pdf

Instructiunea MECTS nr.4/2011 privind finantarea cheltuielilor pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu excepţia celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit
format .pdf

Instructiunea MECTS nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr.1/2011
format .pdf

Instructiunea MECTS nr. 2/2011 privind decontarea navetei
format .pdf

Metodologie privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza costului standard pe elev / preşcolar pentru anul 2010
format .doc

Anexa OMECTS 5615/2010 Calendar miscare personal didactic 2011-2012 format.doc

Anexa OMECTS 5616/2010 Metodologie miscarea personalului didactic 2011-2012 format.doc

OMECTS 5616/2010 Metodologie MISCARE PERSONAL DID 2011-2012 format.doc

OMETCS 5615/2010 calendar MISCARE PERSONAL DID 2011-2012 format.doc

OMECTS 5617/2010 Gradatie de merit 2011 Descarca documentul

Legea 40/2011 Noile modificari ale Codului Muncii format pdf

1 2